Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 8 § 527 - 535 Smlouva o skladování

Díl VIII

  Smlouva o skladování

  § 527

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o skladování zavazuje se skladovatel převzít věc, aby ji
  uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to úplatu
  (skladné).

  (2) Jestliže ve smlouvě není uvedeno, zda věc se má opatrovat za úplatu
  nebo bezplatně, a opatrování věci je předmětem podnikání skladovatele,
  platí, že strany uzavřely smlouvu o skladování.

  § 528

  (1) Skladovatel je povinen věc převzít při jejím předání ukladatelem a
  převzetí zboží písemně potvrdit.

  (2) Potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu cenného
  papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci
  (skladištní list).

  (3) Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li na
  doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní
  list  předloží. Zní-li na jméno, je povinen věc vydat osobě v
  skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná
  osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod
  vyloučen. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky.

  (4) Osoba oprávněná domáhat se na základě skladištního listu vydání
  věci má postavení ukladatele a je povinna na požádání skladovatele
  potvrdit na skladištním listu převzetí skladované věci, není však
  povinna platit skladné. Není-li skladné zaplaceno, není skladovatel
  povinen zboží vydat, uplatní-li zadržovací právo na zboží uloženém ve
  skladu.

  (5) Skladištní list musí obsahovat alespoň

  a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
  podnikání, popřípadě bydliště skladovatele,

  b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
  podnikání, popřípadě bydliště ukladatele,

  c) označení a množství, váhu nebo objem uskladněného zboží,

  d) údaj, zda skladištní list byl vydán na doručitele nebo na řad s
  uvedením jména nebo firmy či názvu osoby, na jejíž řad byl vydán,

  e) označení místa, kde je zboží uskladněno,

  f) dobu, na niž je zboží uskladněno,

  g) místo a den vydání skladištního listu a podpis skladovatele.

  (6) Jestliže skladištní list neobsahuje jméno osoby, na jejíž řad je
  vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.

  § 529

  Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, smlouva zaniká, jestliže ukladatel
  nepředá skladovateli věc k uskladnění do doby stanovené ve smlouvě,
  jinak do šesti měsíců po uzavření smlouvy.

  § 530

  Skladovatel je povinen uložit věc odděleně od ostatních skladovaných
  věcí s označením, že jde o věci ukladatele. Ukladatel má právo
  kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky.

  § 531

  (1) Ukladatel platí skladné ode dne převzetí věci ve výši a způsobem
  dohodnutým ve smlouvě.

  (2) Není-li výše skladného ve smlouvě sjednána, je ukladatel povinen
  zaplatit skladné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k
  povaze věci, délce a způsobu skladování.

  (3) Trvá-li skladování déle než šest měsíců, platí se skladné pololetně
  pozadu. Skladné za neukončené šestiměsíční období a skladné za kratší
  dobu skladování se platí při vyzvednutí skladované věci. I po ukončení
  smlouvy má skladovatel právo na skladné za dobu, po kterou byla
  skladovaná věc u něho uložena z důvodu, že ji ukladatel včas nevyzvedl.

  (4) Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním, nezahrnuje
  však náklady na pojištění; skladovatel má na ně nárok, jestliže je
  povinen podle smlouvy dát věc pojistit.

  § 532

  (1) Je-li skladování sjednáno na dobu určitou, může ukladatel věci
  vyzvednout ještě před jejím uplynutím, musí však předtím zaplatit
  skladné připadající na celou smluvenou dobu. Před uplynutím sjednané
  doby může ukladatel požádat znovu o převzetí věci k uskladnění do konce
  této doby a je povinen uhradit skladovateli náklady s tím spojené.

  (2) Není-li uvedena lhůta, na kterou se smlouva uzavírá, má se za to,
  že se uzavírá na dobu neurčitou. Ukladatel může požadovat kdykoli
  vydání věci a je povinen zaplatit skladné za dobu, kdy věc byla
  skladována. Vyzvednutím věci smlouva zaniká.

  (3) Skladovatel je oprávněn smlouvu vypovědět jednoměsíční výpovědí.
  Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
  měsíci, v němž byla výpověď doručena ukladateli.

  § 533

  (1) Skladovatel odpovídá za škodu na skladované věci, jež vznikla po
  převzetí věci, a to až do jejího vydání, ledaže tuto škodu nemohl
  odvrátit při vynaložení odborné péče.

  (2) Skladovatel neodpovídá za škodu na věci, jestliže byla způsobena

  a) ukladatelem nebo vlastníkem věci,

  b) vadou nebo přirozenou povahou uložené věci, nebo

  c) vadným obalem, na který skladovatel při převzetí věci ukladatele
  upozornil a toto upozornění zahrnul do potvrzení o převzetí věci;
  neupozornil-li skladovatel na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na
  věci jen tehdy, když vadnost obalu nebyla poznatelná.

  (3) Vznikla-li škoda způsobem uvedeným v odstavci 2, je skladovatel
  povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.

  § 534

  (1) Skladovatel může odstoupit od smlouvy,

  a) zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní
  skladovateli značná škoda,

  b) dluží-li ukladatel skladné za dobu nejméně tři měsíce,

  c) hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel
  nemůže odvrátit, nebo

  d)  nevyzvedne-li ukladatel věc po skončení doby, po kterou je
  skladovatel povinen věc skladovat.

  (2) Skladovatel může po odstoupení od smlouvy stanovit přiměřenou lhůtu
  k vyzvednutí věci s upozorněním, že jinak zboží prodá. Po marném
  uplynutí této lhůty může skladovatel skladované zboží prodat vhodným
  způsobem na účet ukladatele. Od výtěžku z prodeje, který je povinen
  skladovatel bez zbytečného odkladu ukladateli vydat, může si odečíst
  kromě skladného i vynaložené náklady spojené s prodejem.

  § 535

  Skladovatel má k zajištění svých nároků ze smlouvy o skladování zákonné
  zástavní právo na skladovaných věcech, dokud se u něho nacházejí. Toto
  zákonné zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy.