Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 9 § 536 - 565 Smlouva o dílo

Díl IX

  Smlouva o dílo

  Oddíl 1

  Základní ustanovení

  § 536

  (1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a
  objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

  (2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní
  smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy
  nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti.
  Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava
  stavby nebo její části.

  (3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň
  stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy
  vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

  Oddíl 2

  Provedení díla

  § 537

  (1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své
  nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k
  povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného,
  může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

  (2) Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

  (3) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při
  určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k
  jejich plnění výslovně zavázal.

  § 538

  Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze
  smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla
  jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  Oddíl 3

  Věci určené k provedení díla

  § 539

  (1) Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla,
  je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez
  zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V pochybnostech se má za to, že
  o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla.

  (2) Neopatří-li věci objednatel včas, může mu pro to zhotovitel
  poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po
  předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je
  povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez
  zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá.

  (3) Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření
  není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

  § 540

  (1) Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k
  provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se
  zpracováním stanou součástí předmětu díla.

  (2) Za věc převzatou od objednatele do opatrování za účelem jejího
  zpracování při provádění díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy
  odpovídá zhotovitel jako skladovatel.

  (3) Po dokončení díla nebo po zániku závazku dílo provést je zhotovitel
  povinen  bez zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho
  převzaté, jež nebyly zpracovány při provádění díla.

  § 541

  Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení
  prodávajícího, pokud z ustanovení upravujících smlouvu o dílo nevyplývá
  něco jiného. V pochybnostech se má za to, že kupní cena těchto věcí je
  zahrnuta v ceně za provedení díla.

  Oddíl 4

  Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

  § 542

  (1) Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku
  nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí
  škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže smlouva
  nestanoví něco jiného.

  (2) V případech, na něž se nevztahuje odstavec 1, nese zhotovitel
  nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem. Pro určení
  přechodu  nebezpečí škody na zhotovované věci ze zhotovitele na
  objednatele se použije obdobně ustanovení o přechodu nebezpečí škody na
  zboží z prodávajícího na kupujícího.

  (3) Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem
  údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

  § 543

  (1) Má-li ke zhotovené věci vlastnické právo zhotovitel a závazek
  provést dílo zanikne z důvodu, za který neodpovídá objednatel, je
  objednatel oprávněn požadovat zaplacení ceny věcí zhotovitelem od něho
  převzatých, které zhotovitel zpracoval při provedení díla nebo které
  nelze vrátit. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

  (2) Zanikl-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá
  objednatel, je objednatel oprávněn požadovat úhradu toho, o co se
  zhotovitel obohatil.

  § 544

  (1) Má-li ke zhotovované věci vlastnické právo objednatel a věc nelze
  vzhledem k její povaze vrátit nebo předat zhotoviteli, je objednatel
  povinen uhradit zhotoviteli to, o co se objednatel zhotovováním věci
  obohatil, jestliže závazek zanikl z důvodu, za který objednatel
  neodpovídá.

  (2) Zanikl-li závazek v případech uvedených v odstavci 1 z důvodů, za
  něž odpovídá objednatel, může zhotovitel požadovat úhradu ceny věcí,
  které účelně opatřil a jež se zpracováním staly součástí zhotovované
  věci, pokud cena těchto věcí není zahrnuta v nároku zhotovitele podle §
  548 odst. 2.

  § 545

  Ustanovení § 544 platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je
  montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.

  Oddíl 5

  Cena za dílo

  § 546

  (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve
  smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto
  dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná (§ 536 odst. 3), je
  objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné
  dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek.

  (2) Sjednání a poskytnutí záloh na cenu za dílo se nedotýká účinků
  podle § 548 a 549.

  § 547

  Cena podle rozpočtu

  (1) Na výši ceny nemá vliv, že cena byla určena na základě rozpočtu,
  jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do
  uzavření smlouvy.

  (2) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu, ohledně něhož ze
  smlouvy vyplývá, že se nezaručuje jeho úplnost, může se zhotovitel
  domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla
  potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly
  předvídatelné v době uzavření smlouvy.

  (3) Byla-li cena určena na základě rozpočtu, který podle smlouvy se
  považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby bylo určeno
  zvýšení ceny o částku, o níž nevyhnutelně převýší náklady účelně
  vynaložené zhotovitelem, náklady zahrnuté do rozpočtu.

  (4) Nesouhlasí-li se zvýšením ceny objednatel, určí její zvýšení soud
  na návrh zhotovitele.

  (5) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy,
  požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny podle odstavců 2 a 3 o částku, jež
  přesahuje o více než 10 % cenu stanovenou na základě rozpočtu. V tomto
  případě  je  objednatel  povinen  nahradit zhotoviteli část ceny
  odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

  (6) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavců 2 a
  3, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši
  požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,
  že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě
  rozpočtu.

  § 548

  (1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve
  smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývá něco jiného,
  vzniká nárok na cenu provedením díla.

  (2) Odstoupil-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a
  nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech
  vylučujících odpovědnost (§ 374), náleží zhotoviteli cena, na kterou má
  nárok na základě smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel
  ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

  § 549

  (1) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a
  nesjednají-li jeho důsledky na výši ceny, je objednatel povinen
  zaplatit jen cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se tímto způsobem na
  rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.

  (2) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a
  nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen
  zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
  nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním
  díla.

  Oddíl 6

  Způsob provádění díla

  § 550

  Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla. Zjistí-li
  objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
  je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
  vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
  zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
  a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy
  (§ 345 odst. 2), je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  § 551

  (1) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu
  na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných
  mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto
  nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci
  nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen
  jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo
  změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na
  provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po
  kterou  bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta
  stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu
  nákladů  spojených  s přerušením provádění díla nebo s použitím
  nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

  (2)  Zhotovitel,  který splnil povinnost uvedenou v odstavci 1,
  neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla
  způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich
  použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla má
  zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl
  dílo v plném rozsahu.

  (3) Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1,
  odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných
  objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

  § 552

  (1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající
  se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má
  být  dílo  provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla
  dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného
  odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o
  změně  díla  je  zhotovitel  oprávněn  provádění  díla přerušit.
  Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může
  kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

  (2) Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím
  provádění díla překážky uvedené v odstavci 1, nemá žádná ze stran nárok
  na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo
  provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné
  péče.

  § 553

  (1) Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět
  díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen včas
  objednatele pozvat k provedení kontroly.

  (2) Nesplní-li zhotovitel povinnost uvedenou v odstavci 1, je povinen
  umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
  spojené.

  (3) Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván
  nebo která se měla konat podle dohodnutého časového rozvrhu, může
  zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže však účast na kontrole
  byla objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může
  objednatel  bez  zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné
  kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené
  opožděním kontroly.

  Oddíl 7

  Provedení díla

  § 554

  (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením
  a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě
  stanoveném tímto zákonem. Je-li místem předání jiné místo, než je
  uvedené v odstavcích 2 a 4, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí
  díla.

  (2)  Není-li  toto místo dohodnuto a smlouva zahrnuje povinnost
  zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání předmětu díla
  jeho předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa
  určení. Zhotovitel umožní objednateli uplatnění práv z přepravní
  smlouvy, pokud tato práva nemá objednatel již na základě této smlouvy.

  (3)  Jestliže  smlouva  nestanoví místo předání a ani povinnost
  zhotovitele odeslat předmět díla, uskutečňuje se předání v místě, v
  němž se podle smlouvy mělo dílo provádět; není-li ve smlouvě toto místo
  určeno, uskutečňuje se předání v místě, o němž objednatel věděl nebo
  musel vědět v době uzavření smlouvy, že v něm bude zhotovitel dílo
  provádět.

  (4) V případech, na něž se nevztahují odstavce 1 až 3, uskutečňuje se
  předání díla v místě, kde má zhotovitel sídlo nebo místo podnikání,
  popřípadě bydliště nebo organizační složku, jestliže její místo včas
  objednateli oznámí.

  (5) Předáním zhotovené věci nabývá k ní objednavatel vlastnické právo,
  jestliže je do této doby měl zhotovitel, a na objednatele přechází
  nebezpečí škody na zhotovené věci, jestliže je do této doby nesl
  zhotovitel. Ustanovení § 444 až 446, § 455 až 459 a § 461 platí
  obdobně.

  (6) Požádá-li o to kterákoli strana, sepíše se o předání předmětu díla
  zápis, který podepíší obě strany.

  § 555

  (1) Nezahrnuje-li smlouva povinnost zhotovitele předmět díla odeslat,
  splní  zhotovitel  svou  povinnost provést dílo, jestliže umožní
  objednateli  nakládat s předmětem díla řádně provedeným v místě
  stanoveném v § 554. Zahrnuje-li závazek zhotovitele provést montáž jím
  zhotovené, opravené nebo upravené věci, je závazek splněn řádným
  provedením této montáže.

  (2) Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno
  provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené
  teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je
  zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.

  (3)  Neúčast  objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl
  objednatel včas pozván, nebrání provedení zkoušek. Ustanovení § 553
  odst. 3 o opakování zkoušek platí obdobně.

  (4) Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma stranami.
  Není-li objednatel přítomen, podepíše zápis místo něho hodnověrná a
  nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.

  § 556

  Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti než zhotovení věci, montáži,
  údržbě, opravě nebo úpravě věci, je zhotovitel povinen při této
  činnosti postupovat v rámci stanoveném smlouvou s odbornou péčí tak,
  aby se dosáhlo hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného ve
  smlouvě.  Zhotovitel je povinen hmotně zachycený výsledek předat
  objednateli.

  § 557

  Výsledek činnosti, jež je předmětem díla podle § 556, je zhotovitel
  oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, pokud to dovoluje
  smlouva. Neobsahuje-li smlouva zákaz tohoto poskytnutí, je k němu
  zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se
  zájmy objednatele.

  § 558

  Je-li předmětem díla podle § 556 výsledek činnosti, který je chráněn
  právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel
  oprávněn použít jej pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy o
  dílo.  K jiným účelům je oprávněn jej použít jen se souhlasem
  zhotovitele.

  § 559

  Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo
  jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže
  k tomuto porušení dojde podle československého právního řádu nebo podle
  právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, a zhotovitel o tom
  věděl v době uzavření smlouvy. Pro právní vady díla platí přiměřeně §
  434 a 435.

  Oddíl 8

  Vady díla

  § 560

  (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému
  ve smlouvě.

  (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání (§
  554); jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na
  objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla,
  na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této
  záruky.

  (3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci
  2, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

  (4) Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420
  až 422 a § 426.

  § 561

  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny
  použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že
  zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí
  nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich
  použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením
  nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na
  nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení
  trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

  § 562

  (1) Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho
  prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla.

  (2) Soud nepřizná objednateli právo z vad díla, jestliže objednatel
  neoznámí vady díla

  a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

  b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení
  odborné péče při prohlídce uskutečněné podle odstavce 1,

  c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při
  vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let a u staveb do pěti
  let od předání předmětu díla. U vad, na něž se vztahuje záruka, platí
  místo této lhůty záruční doba.

  (3) Ustanovení § 428 odst. 2 a 3 se použijí obdobně na účinky uvedené v
  odstavci 2.

  § 563

  (1) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

  (2) Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 429 až
  431.

  § 564

  Při vadách díla platí přiměřeně § 436 až 441. Objednatel však není
  oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla
  vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

  § 565

  Využije-li  objednatel podle ustanovení uvedených v § 564 práva
  odstoupit od smlouvy týkající se předmětu díla, který nelze vrátit nebo
  předat zhotoviteli, neplatí § 441. Objednatel však není oprávněn
  odstoupit od smlouvy, jestliže vady díla neoznámil včas zhotoviteli.