Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 10 § 566 - 576 Smlouva mandátní

Díl X

  Smlouva mandátní

  § 566

  (1) Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho
  účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních
  úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se
  zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

  (2)  Je-li  zařízení záležitosti předmětem podnikatelské činnosti
  mandatáře, má se za to, že úplata byla smluvena.

  § 567

  (1) Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s
  odbornou péčí.

  (2) Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle
  pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí
  znát. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které
  zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů
  mandanta.

  (3) Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě
  nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.
  Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit,
  jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

  § 568

  (1) Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, jen jestliže to
  stanoví smlouva. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím
  způsobenou mandantovi.

  (2) Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou
  nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má
  obstarat mandatář.

  (3) Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem
  mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou
  plnou moc.

  (4) Není-li plná moc obsažena ve smlouvě, nenahrazuje ji převzetí
  smluvního závazku mandatářem jednat jménem mandanta, a to ani v
  případě, že osoba, s kterou mandatář jedná, o tomto závazku ví.

  § 569

  Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci,
  které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

  § 570

  Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení
  záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích
  osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné
  péče. Tyto věci je mandatář povinen dát včas pojistit, jen když to
  stanoví smlouva, nebo když jej mandant o to požádá, a to na účet
  mandanta.

  § 571

  (1) Není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen
  zaplatit mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za
  činnost obdobnou činnosti, kterou mandatář uskutečnil při zařízení
  záležitosti.

  (2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři nárok na
  úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez
  ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv. Lze-li
  očekávat, že v souvislosti s vyřizováním záležitosti vzniknou mandatáři
  značné náklady, může mandatář požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou
  zálohu.

  § 572

  Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně nebo
  účelně vynaložil při plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy
  vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě.

  § 573

  Mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu
  při zařizování záležitosti, ledaže se ve smlouvě zaručil za splnění
  závazků  převzatých  jinými osobami v souvislosti se zařizováním
  záležitosti.

  § 574

  (1) Mandant může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu
  vypovědět.

  (2) Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy
  se o ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět.

  (3) Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti,
  na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na
  opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně
  hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním
  záležitosti.

  (4) Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má mandatář
  nárok na úhradu nákladů vynaložených podle § 572 a na přiměřenou část
  úplaty.

  § 575

  (1) Mandatář může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního
  měsíce  následujícího  po  měsíci, v němž byla výpověď doručena
  mandantovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

  (2) Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat
  činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by
  vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká
  opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření
  mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je
  učinil sám, je mandatář k tomu povinen.

  (3) Závazek mandatáře zaniká jeho smrtí, je-li fyzickou osobou, nebo
  jeho zánikem, je-li právnickou osobou.

  (4) Ohledně činnosti uskutečněné ode dne výpovědi do její účinnosti a
  uskutečněné podle odstavce 2 má mandatář nárok na úhradu nákladů podle
  § 572 a na část úplaty přiměřené výsledku dosaženému při zařizování
  záležitosti.

  § 576

  Ustanovení § 567 až 575 se použijí přiměřeně v případech, kdy je
  povinnost  podle jiných ustanovení tohoto zákona zařídit určitou
  záležitost na účet jiného, ledaže z těchto jiných ustanovení vyplývá
  něco jiného.