Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 11 § 577 - 590 Smlouva komisionářská

Díl XI

  Smlouva komisionářská

  § 577

  Základní ustanovení

  Smlouvou komisionářskou se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním
  jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost, a
  komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu.

  § 578

  (1) Komisionář je povinen při zařizování záležitosti jednat s potřebnou
  odbornou péčí podle pokynů komitenta.

  (2) Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, jen když je to v
  zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Při
  porušení této povinnosti nemusí komitent uznat jednání za uskutečněné
  na svůj účet, jestliže účinnost jednání pro sebe odmítl bez zbytečného
  odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl.

  § 579

  (1)  Komisionář  je  povinen chránit jemu známé zájmy komitenta
  související se zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti,
  jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů. Pojištění je
  komisionář povinen obstarat, jen když to stanoví smlouva nebo když
  dostal k tomu příkaz od komitenta, a to na účet komitenta.

  (2) Komisionář je povinen podávat komitentovi zprávy o zařizování
  záležitosti způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak na výzvu komitenta.

  § 580

  (1) Nestanoví-li smlouva něco jiného, je komisionář povinen použít ke
  splnění smlouvy jiné osoby, jestliže nemůže svůj závazek splnit sám.

  (2) Použije-li komisionář ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako
  by záležitost obstarával sám.

  § 581

  Z jednání komisionáře nevznikají komitentu ve vztahu k třetím osobám
  ani práva ani povinnosti. Komitent však může přímo na třetí osobě
  požadovat vydání věci nebo splnění závazku, které pro něho opatřil
  komisionář, jestliže tak nemůže učinit komisionář pro okolnosti, které
  se týkají jeho osoby.

  § 582

  Komitent může požadovat na komisionáři splnění závazku třetí osoby,
  aniž tato splnila svůj závazek vůči komisionáři, jen pokud komisionář
  tento závazek písemně převzal nebo jestliže porušil příkazy komitenta
  týkající se osoby, s níž měla být smlouva na účet komitenta uzavřena. V
  takovém případě platí přiměřeně ustanovení o ručení.

  § 583

  (1) K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent
  vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba. Vlastnické právo k
  movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent jejich předáním
  komisionáři.

  (2) Za škodu na věcech uvedených v odstavci 1 odpovídá komisionář podle
  ustanovení o smlouvě o skladování.

  § 584

  (1) Po zařízení záležitosti je komisionář povinen o výsledku podat
  komitentovi zprávu a provést vyúčtování.

  (2) Ve zprávě komisionář označí osobu, s kterou smlouvu uzavřel.
  Jestliže tak neučiní, je komitent oprávněn vymáhat vůči komisionáři
  nárok na plnění závazku z této smlouvy.

  § 585

  Komisionář je povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva
  získaná při zařizování záležitosti a vydat mu vše, co přitom získal, a
  komitent je povinen je převzít.

  § 586

  Jestliže osoba, s kterou komisionář uzavřel smlouvu při zařizování
  záležitosti,  poruší své závazky, je komisionář povinen na účet
  komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo jestliže s tím komitent
  souhlasí, postoupit mu pohledávky odpovídající těmto závazkům.

  § 587

  (1)  Nebyla-li výše úplaty sjednána, přísluší komisionáři úplata
  přiměřená uskutečněné činnosti a dosaženému výsledku s přihlédnutím k
  úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy.

  (2) Komisionáři vzniká nárok na úplatu, jakmile splní povinnosti
  stanovené v § 584 až 586.

  § 588

  Zároveň s úplatou je komitent povinen uhradit komisionáři náklady,
  které komisionář nutně nebo užitečně vynaložil při plnění svého
  závazku. V pochybnostech se má za to, že v úplatě je obsažena i náhrada
  nákladů.

  § 589

  Pro komisionářskou smlouvu platí obdobně ustanovení § 574 a 575.

  § 590

  Je-li předmětem závazku komisionáře trvalá činnost, použije se na vztah
  mezi komitentem a komisionářem přiměřeně též ustanovení upravující
  smlouvu o obchodním zastoupení.