Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 12 § 591 - 600 Smlouva o kontrolní činnosti

Díl XII

  Smlouva o kontrolní činnosti

  § 591

  Základní ustanovení

  Smlouvou o kontrolní činnosti se zavazuje vykonavatel kontroly provést
  nestranně zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité
  činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednavatel kontroly se
  zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

  § 592

  (1)  Vykonavatel kontroly je povinen provést kontrolu nestranným
  způsobem a zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

  (2)  Ustanovení smlouvy, jimiž se ukládají vykonavateli kontroly
  povinnosti, jež by mohly ovlivnit nestrannost prováděné kontroly nebo
  správnost kontrolního osvědčení, jsou neplatná.

  § 593

  Vykonavatel kontroly je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné
  péče s přihlédnutím ke stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a
  rozsahu kontroly, jakož i ke stavu, v jakém se nacházel předmět
  kontroly v době jejího provádění.

  § 594

  (1) Vykonavatel kontroly je povinen ji provést v rozsahu a způsobem
  stanoveným ve smlouvě, jinak v rozsahu a způsobem obvyklým při
  obdobných kontrolách.

  (2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, má se za to, že se kontrola má
  uskutečnit bez zbytečného odkladu v místě, kde se podle smlouvy nachází
  předmět  kontroly.  Není-li  toto  místo ve smlouvě uvedeno, je
  objednavatel povinen oznámit včas vykonavateli kontroly dobu a místo,
  kde se má kontrola uskutečnit.

  § 595

  (1) Vykonavatel kontroly má nárok na úplatu po splnění povinnosti
  provést kontrolu a vydat kontrolní osvědčení.

  (2) Není-li úplata smluvena, je objednatel povinen zaplatit úplatu
  obvyklou v době uzavření smlouvy se zřetelem k předmětu, rozsahu,
  způsobu a místu kontroly.

  (3) Vedle úplaty je objednatel povinen uhradit vykonavateli kontroly i
  nutné a účelně vynaložené náklady vzniklé při provedení kontroly, pokud
  z jejich povahy nevyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě.

  § 596

  Objednatel je povinen poskytnout vykonavateli kontroly součinnost
  nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožnit potřebný přístup k
  předmětu kontroly.

  § 597

  Provedení kontroly se nedotýká právních poměrů mezi objednatelem a
  jinými osobami, zejména osobami, jimž je určen nebo od nichž pochází
  předmět kontroly.

  § 598

  Jestliže vykonavatel kontroly neprovedl kontrolu řádně, nevznikají mu
  nároky podle § 595 a objednatel může po uplynutí doby stanovené pro
  provedení kontroly od smlouvy odstoupit.

  § 599

  Vykonavatel kontroly je povinen nahradit škodu způsobenou porušením
  povinnosti provést řádně kontrolu, jen pokud tato škoda nemůže být
  nahrazena uplatněním nároku objednatele vůči osobě odpovědné za vadné
  plnění, jež je předmětem kontroly. Jako náhradu škody však nemůže
  objednatel požadovat náhradu toho, co opomenul včas oznámit nebo
  vymáhat vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly, nebo co
  objednatel nemůže vymáhat vzhledem k ujednání uzavřenému s touto
  osobou, jež takový nárok po provedené kontrole vylučuje.

  § 600

  Je-li vykonavatel kontroly podle § 599 povinen k náhradě škody,
  přecházejí na něho zaplacením této náhrady nároky, které má objednatel
  vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly tak, jako by mu
  byly tyto nároky postoupeny.