Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 13 § 601 - 609 Smlouva zasílatelská

Díl XIII

  Smlouva zasílatelská

  § 601

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu
  vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do
  určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli
  úplatu.

  (2) Zasílatel je oprávněn žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k
  obstarání  přepravy  (zasílatelský příkaz), jestliže smlouva nemá
  písemnou formu.

  § 602

  (1) V rámci smlouvy je zasílatel povinen plnit pokyny příkazce.
  Zasílatel je povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho
  pokynů. Neobdrží-li zasílatel od příkazce potřebné pokyny, je povinen
  požádat příkazce o jejich doplnění. Při nebezpečí z prodlení je však
  povinen postupovat i bez těchto pokynů tak, aby byly co nejvíce
  chráněny zájmy příkazce, které jsou zasílateli známé.

  (2)  Stanoví-li  smlouva,  že před vydáním zásilky nebo dokladu
  umožňujících nakládat se zásilkou, zasílatel vybere určitou peněžní
  částku od příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí přiměřeně
  ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).

  § 603

  (1) Při plnění závazku je zasílatel povinen s vynaložením odborné péče
  sjednat způsob a podmínky přepravy odpovídající co nejlépe zájmům
  příkazce, jež vyplývají ze smlouvy a jeho příkazů nebo jež jsou
  zasílateli jinak známé.

  (2) Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při
  obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné
  péče.

  (3) Zasílatel je povinen zásilku pojistit, jen když to stanoví smlouva.

  § 604

  Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu
  zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k
  uzavření smlouvy o přepravě a odpovídá za škodu, která zasílateli
  vznikne porušením této povinnosti.

  § 605

  (1) Neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do
  začátku uskutečňování přepravy, může zasílatel přepravu, kterou má
  obstarat, uskutečnit sám.

  (2) Použije-li zasílatel k obstarání přepravy dalšího zasílatele
  (mezizasílatele), odpovídá přitom, jako by přepravu obstaral sám.

  § 606

  (1) Zasílatel je povinen podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce
  hrozí nebo která na ní vznikla, jakmile se o tom dozví, jinak odpovídá
  za škodu vzniklou příkazci tím, že tuto povinnost nesplnil.

  (2) Hrozí-li bezprostředně podstatná škoda na zásilce a není-li čas
  vyžádat si pokyny příkazce nebo prodlévá-li příkazce s takovými pokyny,
  může zasílatel zásilku prodat vhodným způsobem na účet příkazce.

  § 607

  (1) Zasílateli přísluší smluvní úplata, nebo nebyla-li smluvena, úplata
  obvyklá v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy. Kromě
  toho má zasílatel nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které
  zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Kromě toho má
  zasílatel nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění
  svého závazku.

  (2) Příkazce je povinen poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na
  náklady spojené s plněním závazku zasílatele, a to dříve, než zasílatel
  začne s jeho plněním.

  (3) Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu a vzniklé náklady
  bez zbytečného odkladu poté, kdy zasílatel zajistil obstarání přepravy
  uzavřením potřebných smluv s dopravci, popřípadě mezi zasílateli a
  podal o tom zprávu příkazci.

  § 608

  K zajištění svých nároků vůči příkazci má zasílatel zástavní právo k
  zásilce, dokud je zásilka u zasílatele nebo u někoho, kdo ji má u sebe
  jeho jménem, anebo dokud má zasílatel listiny, které jej opravňují, aby
  se zásilkou nakládal.

  § 609

  Na zasílatelskou smlouvu se použijí podpůrně ustanovení o smlouvě
  komisionářské.