Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 14 § 610 - 629 Smlouva o přepravě věci

Díl XIV

  Smlouva o přepravě věci

  § 610

  Základní ustanovení

  Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví
  věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného
  místa (místo určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu
  (přepravné).

  § 611

  (1)  Dopravce je oprávněn požadovat, aby mu odesílatel potvrdil
  požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn
  požadovat, aby mu dopravce písemně potvrdil převzetí zásilky.

  (2) Je-li k provedení přepravy potřeba zvláštních listin, je odesílatel
  povinen předat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě.
  Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto
  listin nebo jejich nesprávností.

  (3) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, smlouva zaniká, jestliže
  odesílatel nepožádal dopravce o převzetí zásilky v době stanovené ve
  smlouvě, jinak do šesti měsíců od uzavření smlouvy.

  § 612

  (1) Podle smlouvy může být dopravce povinen vydat odesílateli při
  převzetí zásilky k přepravě náložný list.

  (2) Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat na
  dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny. Dopravce je
  povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu, jestliže
  mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.

  § 613

  (1) Náložný list může znít na doručitele, na jméno určité osoby nebo na
  její řad.

  (2) Práva z náložného listu na doručitele se převádějí předáním
  náložného listu osobě, která má tato práva nabýt. Práva z náložného
  listu na jméno lze převést na jinou osobu podle ustanovení o postoupení
  pohledávky. Práva z náložného listu vystaveného na řad oprávněné osoby
  lze převést vyplněným nebo nevyplněným rubopisem. Není-li v náložném
  listu uvedeno, na čí řad je vydán, platí, že je vydán na řad
  odesílatele.

  § 614

  (1) Dopravce je povinen v náložném listu uvést:

  a) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
  podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby dopravce,

  b) firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo
  podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby odesílatele,

  c) označení přepravované věci,

  d) údaj, zda byl náložný list vydán na doručitele nebo jméno příjemce,
  popřípadě údaj, že byl vydán na jeho řad,

  e) místo určení,

  f) místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce.

  (2) Byl-li náložný list vydán ve více stejnopisech, vyznačí se jejich
  počet na každém z nich. Po vydání zásilky oprávněné osobě na jeden
  stejnopis pozbývají ostatní stejnopisy platnosti.

  § 615

  Za zničený nebo ztracený náložný list je povinen dopravce vydat
  odesílateli nový náložný list s vyznačením, že jde o náložný list
  náhradní. V případě zneužití původního náložného listu je odesílatel
  povinen uhradit škodu, která tím dopravci byla způsobena.

  § 616

  Obsah náložného listu je rozhodný pro nároky osoby oprávněné podle
  náložného listu. Dopravce se může vůči ní dovolávat ustanovení smlouvy
  uzavřené s odesílatelem, jen pokud jsou obsažena v náložném listu nebo
  pokud se na tato ustanovení v něm výslovně odkazuje. Vůči osobě
  oprávněné podle náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky,
  které vyplývají z obsahu náložného listu nebo ze vztahu dopravce k
  oprávněné osobě. Ustanovení § 627 tím není dotčeno.

  § 617

  (1) Dopravce je povinen přepravu provést do místa určení s odbornou
  péčí ve smluvené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu. V pochybnostech
  počíná lhůta běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem.

  (2) Je-li dopravci znám příjemce zásilky, je povinen mu zásilku
  doručit, nebo má-li podle smlouvy příjemce zásilku v místě určení
  vyzvednout, oznámit mu ukončení přepravy.

  § 618

  (1) Dokud dopravce zásilku nevydal příjemci, je odesílatel oprávněn
  požadovat, aby přeprava byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo
  aby s ní bylo jinak naloženo, a uhradí účelně vynaložené náklady s tím
  spojené. Jestliže však byl vydán náložný list, může to odesílatel
  požadovat jen na základě náložného listu. Byl-li náložný list již
  předán osobě oprávněné požadovat vydání zásilky, může takové příkazy
  udělit jen tato osoba. Bylo-li vydáno více stejnopisů náložného listu,
  vyžaduje se předložení všech stejnopisů.

  (2) Stanoví-li smlouva, že před vydáním zásilky dopravce vybere od
  příjemce určitou peněžní částku nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí
  přiměřeně ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu (§ 697 a násl.).

  § 619

  Je-li ve smlouvě určen příjemce zásilky, nabývá práva ze smlouvy, když
  požádá o vydání zásilky po jejím dojití do místa určení nebo po
  uplynutí lhůty, kdy tam měla dojít. Tímto okamžikem přecházejí na
  příjemce i nároky týkající se škody na zásilce. Dopravce však zásilku
  příjemci nevydá, jestliže by to bylo v rozporu s pokyny danými mu
  odesílatelem podle § 618. V tomto případě má nadále právo nakládat se
  zásilkou odesílatel. Určí-li odesílatel dopravci jinou osobu jako
  příjemce, nabývá tato osoba práva ze smlouvy týmž způsobem jako původní
  příjemce.

  § 620

  (1) Byl-li vydán náložný list, má právo domáhat se vydání zásilky při
  jeho předložení osoba oprávněná k tomu podle náložného listu. Touto
  osobou je:

  a) podle náložného listu na jméno osoba v něm určená,

  b) podle náložného listu na řad osoba, na čí řad byl náložný list
  vystaven,  nebyl-li  převeden rubopisem nebo byl-li náložný list
  převeden, osoba, která je uvedena jako poslední v nepřerušené řadě
  rubopisů,  nebo  doručitel náložného listu s posledním rubopisem
  nevyplněným,

  c) podle náložného listu na doručitele osoba, která náložný list
  předloží dopravci.

  (2) Byl-li náložný list převeden rubopisem, zprošťuje se dopravce
  závazku, jestliže v dobré víře vydá zásilku osobě, která nabyla náložný
  list na základě rubopisu bez ohledu na to, zda na ni byly převedeny
  nároky ze smlouvy. O rubopisu platí obdobně ustanovení o směnkách.

  § 621

  Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá při
  tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

  § 622

  (1) Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím
  převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci, ledaže ji dopravce
  nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

  (2) Za škodu na zásilce však dopravce neodpovídá, jestliže prokáže, že
  byla způsobena:

  a) odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

  b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého
  úbytku, nebo

  c) vadným obalem, na který dopravce upozornil odesílatele při převzetí
  zásilky k přepravě, a byl-li vydán nákladní nebo náložný list, byla v
  něm vadnost obalu poznamenána; neupozornil-li dopravce na vadnost
  obalu, neodpovídá dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této
  vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky
  poznatelná.

  (3) Při škodě na zásilce vzniklé podle odstavce 2 je dopravce povinen
  vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.

  (4) Smlouvou je možno odpovědnost podle předchozích odstavců rozšířit.
  Ustanovení smlouvy, kterou se omezuje odpovědnost dopravce stanovená
  podle odstavců 1 až 3, jsou neplatná.

  § 623

  (1) Dopravce je povinen urychleně podat odesílateli zprávu o škodě na
  zásilce vzniklé do jejího předání příjemci. Jestliže však příjemce
  nabyl práva na vydání zásilky, je povinen tuto zprávu podat příjemci.
  Dopravce  odpovídá za škodu způsobenou odesílateli nebo příjemci
  porušením této povinnosti.

  (2) Hrozí-li bezprostředně podstatná škoda na zásilce a není-li čas si
  vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými
  pokyny,  může  dopravce zásilku vhodným způsobem prodat na účet
  odesílatele.

  § 624

  (1) Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu,
  kterou zásilka měla v době, kdy byla předána dopravci.

  (2) Při poškození nebo znehodnocení zásilky je dopravce povinen
  nahradit rozdíl mezi cenou, kterou měla zásilka v době jejího převzetí
  dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla zásilka poškozená nebo
  znehodnocená.

  § 625

  (1) Dopravci přísluší smluvená úplata nebo, nebyla-li smluvena, úplata
  obvyklá v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku
  dopravce.

  (2) Dopravci vzniká nárok na přepravné po provedení přepravy do místa
  určení, nestanoví-li smlouva za rozhodnou jinou dobu.

  (3) Nemůže-li dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za něž
  neodpovídá, má nárok na poměrnou část přepravného s přihlédnutím k
  přepravě již uskutečněné.

  § 626

  Odesílatel je povinen poskytnout dopravci správné údaje o obsahu
  zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu způsobenou dopravci porušením
  této povinnosti.

  § 627

  Přijetím zásilky přejímá příjemce ručení za úhradu pohledávek dopravce
  vůči odesílateli ze smlouvy týkající se přepravy převzaté zásilky,
  jestliže o těchto pohledávkách příjemce věděl nebo musel vědět.

  § 628

  (1) Dopravce má k zajištění svých nároků vyplývajících ze smlouvy
  zástavní právo k zásilce, dokud s ní může nakládat.

  (2) Vázne-li na zásilce několik zástavních práv, má zástavní právo
  dopravce přednost před zástavními právy dříve vzniklými a zástavní
  právo dopravce má přednost před zástavním právem zasílatele.

  § 629

  Prováděcí  předpisy  mohou  upravit odchylně přepravu železniční,
  leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní, pokud jde o vznik
  smlouvy, přepravní doklady, vyloučení věci z přepravy, přebírání
  zásilky dopravcem a její vydávání příjemci, rozsah nároků vůči dopravci
  a jejich uplatnění; tato úprava však nesmí omezit odpovědnost dopravce
  při škodě na zásilce stanovenou v § 622 a 624.