Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb.Díl 15 § 630 - 637 Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Díl XV

  Smlouva o nájmu dopravního prostředku

  § 630

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje
  přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se
  zavazuje zaplatit úplatu (nájemné).

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 631

  (1) Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek spolu s
  potřebnými doklady v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného
  odkladu po uzavření smlouvy. Dopravní prostředek musí být způsobilý k
  provozu a k užívání určenému ve smlouvě, jinak k užívání, k němuž
  dopravní prostředek obvykle slouží.

  (2) Pronajímatel odpovídá za škody způsobené nájemci tím, že dopravní
  prostředek není způsobilý podle odstavce 1. Této odpovědnosti se
  pronajímatel zprostí, jestliže prokáže, že nemohl zjistit ani předvídat
  nezpůsobilost dopravního prostředku při zachování odborné péče do jeho
  převzetí nájemcem.

  § 632

  (1) Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek k účelům uvedeným v
  § 631 odst. 1.

  (2) Nestanoví-li smlouva něco jiného, nesmí nájemce přenechat užívání
  dopravního prostředku jiné osobě.

  (3) Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku
  nevznikla škoda. Škodu na dopravním prostředku nese pronajímatel,
  ledaže škoda byla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil
  přístup k dopravnímu prostředku. Nájemce je povinen dát dopravní
  prostředek pojistit, jen když to stanoví smlouva.

  (4) Právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku
  zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do
  šesti měsíců po vrácení dopravního prostředku.

  § 633

  (1)  Nájemce  je  povinen  udržovat dopravní prostředek na účet
  pronajímatele  ve  stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s
  přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

  (2) Nájemce je povinen potřebu oprav, k jejichž provedení je povinen
  podle  odstavce 1, oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli.
  Nesplní-li tuto povinnost, ztrácí právo na úhradu nákladů, může však
  požadovat, o co se pronajímatel opravou obohatil.

  (3) Právo na náklady podle odstavce 1 musí nájemce uplatnit u
  pronajímatele do tří měsíců po jejich vynaložení, neučiní-li tak,
  nemůže být právo přiznáno v soudním řízení, jestliže pronajímatel
  oprávněně namítne, že právo nebylo uplatněno včas.

  § 634

  (1) Nájemce je povinen platit nájemné ve smluvené výši, jinak nájemné
  obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze pronajatého
  dopravního prostředku a stanovenému způsobu jeho užívání.

  (2) Nestanoví-li smlouva jinak, je nájemce povinen platit nájemné po
  ukončení užívání dopravního prostředku, je-li však nájemní smlouva
  uzavřena na dobu delší než tři měsíce, koncem každého kalendářního
  měsíce, v němž byl dopravní prostředek užíván.

  § 635

  (1) Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl
  dopravní prostředek užívat pro nezpůsobilost dopravního prostředku nebo
  potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek
  způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu
  prostředku přístup.

  (2) Neoznámí-li nájemce nemožnost užívání dopravního prostředku bez
  zbytečného odkladu pronajímateli, jeho povinnost platit nájemné trvá.

  § 636

  (1) Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou
  byla smlouva sjednána, nebo zničením dopravního prostředku.

  (2) Smlouvu o nájmu dopravního prostředku sjednanou na dobu neurčitou
  lze ukončit výpovědí.

  (3) Výpověď nabývá účinnosti uplynutím 30 dnů, nestanoví-li smlouva o
  nájmu dopravního prostředku jinou výpovědní lhůtu nebo z výpovědi
  nevyplývá doba pozdější. Smlouva může stanovit, že ji lze ukončit již
  doručením výpovědi.

  § 637

  Po zániku práva užívat dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit
  dopravní prostředek do místa, kde jej převzal, pokud ze smlouvy
  nevyplývá něco jiného.