Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 16 § 638 - 641 Smlouva o provozu dopravního prostředku

Díl XVI

  Smlouva o provozu dopravního prostředku

  § 638

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o provozu dopravního prostředku se zavazuje poskytovatel
  provozu  dopravního prostředku (provozce) přepravit náklad určený
  objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním
  prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během
  smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele a objednatel se
  zavazuje zaplatit úplatu.

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 639

  (1) Provozce je povinen zabezpečit, aby dopravní prostředek byl
  způsobilý k cestám, které jsou předmětem smlouvy, a použitelný pro
  přepravu stanovenou ve smlouvě. Pro odpovědnost provozce platí obdobně
  § 631.

  (2) Provozce je povinen opatřit dopravní prostředek způsobilou posádkou
  a pohonnými hmotami a dalšími věcmi potřebnými pro smluvené cesty.

  § 640

  Oprávnění  požadovat  smluvený  provoz dopravního prostředku může
  objednatel postoupit jiné osobě.

  § 641

  Jestliže podle smlouvy přejímá náklad k přepravě provozce lodi, použije
  se pro určení práv a povinností stran přiměřeně ustanovení upravující
  smlouvu o přepravě, pokud to povaha smlouvy o provozu dopravního
  prostředku připouští.