Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 17 § 642 - 651 Smlouva o zprostředkování

Díl XVII

  Smlouva o zprostředkování

  § 642

  Základní ustanovení

  Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude
  vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít
  určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit
  zprostředkovateli úplatu (provizi).

  § 643

  Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci
  okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané
  smlouvy a zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli skutečnosti,
  jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy.

  § 644

  Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež
  je předmětem zprostředkování.

  § 645

  Vyplývá-li ze smlouvy, že zprostředkovatel je povinen pouze obstarat
  pro zájemce příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým
  obsahem, vzniká zprostředkovateli nárok na provizi již obstaráním této
  příležitosti.

  § 646

  Jestliže podle smlouvy vzniká zprostředkovateli nárok na provizi teprve
  splněním závazku třetí osoby ze zprostředkovávané smlouvy, vzniká
  zprostředkovateli tento nárok rovněž v případě, kdy závazek třetí osoby
  vůči zájemci zanikl nebo splnění závazku třetí osoby se oddálilo z
  důvodů, za něž odpovídá zájemce. Je-li základem pro určení výše provize
  rozsah splněného závazku třetí osoby, započítává se do tohoto základu i
  plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce.

  § 647

  (1) Zprostředkovatel má nárok na provizi sjednanou, jinak obvyklou za
  zprostředkování  obdobných  smluv  v  době  uzavření  smlouvy  o
  zprostředkování. Zprostředkovateli však nevzniká nárok na provizi,
  jestliže smlouva s třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti,
  nebo jestliže v rozporu se smlouvou byl činný jako zprostředkovatel též
  pro osobu, s níž byla uzavřena zprostředkovávaná smlouva.

  (2)  Nárok  na  úhradu nákladů spojených se zprostředkováním má
  zprostředkovatel vedle provize, jen když to bylo výslovně sjednáno, a v
  pochybnostech jen při vzniku nároku na provizi.

  § 648

  Zprostředkovatel je povinen pro potřebu zájemce uschovat doklady, jež
  nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností, a to po dobu, po
  kterou mohou být tyto doklady významné pro ochranu zájmů zájemce.

  § 649

  (1) Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetích osob, s kterými
  zprostředkoval uzavření smlouvy; nesmí však navrhovat zájemci uzavření
  smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že je důvodná
  pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované
  smlouvy.

  (2) Jestliže o to zájemce požádá, je zprostředkovatel povinen mu sdělit
  údaje  potřebné  k  posouzení  důvěryhodnosti  osoby,  s  kterou
  zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy.

  § 650

  Smlouva o zprostředkování zaniká, jestliže smlouva, jež je předmětem
  zprostředkování,  není  uzavřena  v  době  určené  ve smlouvě o
  zprostředkování. Není-li tato doba takto určena, může kterákoli strana
  smlouvu ukončit tím, že to oznámí druhé straně.

  § 651

  Vzniku práva zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve
  po zániku smlouvy o zprostředkování je s třetí osobou uzavřena smlouva
  (§ 644), popřípadě splněna smlouva (§ 646), na kterou se vztahovala
  jeho zprostředkovatelská činnost.