Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 18 § 652 - 672a Smlouva o obchodním zastoupení

Díl XVIII

  Smlouva o obchodním zastoupení

  § 652

  nadpis vypuštěn

  (1) Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý
  podnikatel  zavazuje  dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost
  směřující k uzavírání určitého druhu smluv (dále jen "obchody") nebo
  sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.

  (2) Obchodním zástupcem nemůže být

  a) osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu,

  b) společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky
  nebo členy, nebo

  c) likvidátor nebo insolvenční správce.

  (3) Ustanovení o obchodním zastoupení se nepoužijí na

  a) obchodní zástupce, jejichž činnost není placena, nebo

  b) osoby působící na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu
  obdobném regulovanému trhu či v evropském mnohostranném obchodním
  systému nebo na komoditní burze.

  (4) Smlouva o obchodním zastoupení musí mít písemnou formu.

  § 653

  Obchodní zástupce je povinen ve stanovené územní oblasti vyvíjet s
  odbornou péčí činnost, jež je předmětem jeho závazku. Není-li ve
  smlouvě tato územní oblast určena, má se za to, že obchodní zástupce má
  vyvíjet činnost na území České republiky.

  § 654

  (1) Předmětem závazku obchodního zástupce je vyhledávání zájemců o
  uzavření obchodů, jež jsou vymezeny ve smlouvě.

  (2) Stanoví-li smlouva, že obchodní zástupce činí právní úkony jménem
  zastoupeného, řídí se práva a povinnosti s tím související ustanoveními
  o smlouvě mandátní.

  (3) Bez udělené plné moci není obchodní zástupce oprávněn jménem
  zastoupeného uzavírat obchody, cokoli pro něho přijímat nebo činit jiné
  právní úkony.

  § 655

  (1) Obchodní zástupce je povinen uskutečňovat činnost, k níž je
  zavázán, poctivě, s vynaložením odborné péče, v dobré víře, je povinen
  dbát zájmů zastoupeného, jednat v souladu s pověřením a rozumnými
  pokyny zastoupeného a sdělovat zastoupenému nutné informace, které má k
  dispozici.

  (2) Obchodní zástupce podává zastoupenému zprávu o vývoji trhu a všech
  okolnostech  důležitých pro zájmy zastoupeného, zejména pro jeho
  rozhodování související s uzavíráním obchodů.

  (3) Zahrnuje-li smlouva i uzavírání obchodů obchodním zástupcem jménem
  zastoupeného, je obchodní zástupce povinen uzavírat tyto obchody jen za
  obchodních podmínek stanovených zastoupeným, neprojevil-li zastoupený
  souhlas s jiným postupem.

  (4)  Nemůže-li zástupce vykonávat svou činnost, musí o tom bez
  zbytečného odkladu podat zprávu zastoupenému.

  § 655a

  (1) Ve vztazích s obchodním zástupcem je zastoupený povinen jednat
  poctivě a v dobré víře. Zvláště je zastoupený povinen

  a) poskytnout zástupci nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k
  předmětu obchodů, a

  b) obstarat zástupci informace nezbytné k plnění závazků ze smlouvy o
  obchodním  zastoupení, zejména v rozumné lhůtě sdělit obchodnímu
  zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu,
  co by mohl zástupce normálně očekávat.

  (2) Zastoupený je povinen informovat obchodního zástupce v přiměřené
  lhůtě o tom, že přijal, odmítl nebo nesplnil úkon obstaraný zástupcem.

  § 656

  Obchodní zástupce je povinen spolupůsobit v rámci svého závazku při
  uskutečňování uzavřených obchodů podle pokynů zastoupeného a v zájmu
  zastoupeného, které jsou nebo musí být obchodnímu zástupci známé,
  zejména při řešení nesrovnalostí, jež vzniknou z uzavřených obchodů.

  § 657

  Obchodní zástupce nesmí sdělit údaje získané od zastoupeného při své
  činnosti bez souhlasu zastoupeného jiným osobám nebo je využít pro sebe
  nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného.
  Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy o obchodním zastoupení.

  § 658

  (1) Není-li v tomto dílu stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o
  obchodním zastoupení ustanovení o smlouvě o zprostředkování.

  (2) Zástupce ručí za splnění povinností třetí osobou, s níž navrhl
  zastoupenému uzavření obchodu nebo se kterou jménem zastoupeného
  uzavřel obchod, jen když se k tomu písemně zavázal a obdrží-li za
  převzetí ručení zvláštní odměnu. V takovém případě řídí se jeho práva a
  povinnosti podle ustanovení o ručení.

  § 659

  (1) Obchodní zástupce má nárok na provizi sjednanou, jinak odpovídající
  zvyklostem podle místa jeho činnosti a s ohledem na druh zboží, jehož
  se týká smlouva o obchodním zastoupení. Nejsou-li takové zvyklosti, má
  obchodní zástupce právo na rozumnou odměnu, která přihlíží ke všem
  okolnostem uskutečněného úkonu. Každá část odměny, která se mění podle
  počtu a hodnoty obchodních případů, je považována za složku provize.

  (2) Nárok na úhradu nákladů spojených se svou činností má obchodní
  zástupce vedle provize, jen když to bylo sjednáno a nevyplývá-li ze
  smlouvy něco jiného, jen když mu vznikl nárok na provizi z obchodu,
  kterého se náklady týkají.

  (3) Nárok na provizi a na smluvenou úhradu nákladů nevzniká v
  případech, kdy obchodní zástupce byl při uzavírání obchodu činný jako
  obchodní zástupce nebo zprostředkovatel pro osobu, s níž zastoupený
  uzavřel obchod.

  § 659a

  (1) Za úkony uskutečněné po dobu trvání smluvního závazku má zástupce
  právo na provizi,

  a) jestliže byl obchod uzavřen v důsledku jeho činnosti, nebo

  b) jestliže obchod byl uzavřen s třetí osobou, kterou před účinností
  smlouvy  o obchodním zastoupení získal jako zákazníka za účelem
  uskutečňování obchodů tohoto druhu.

  (2) Za úkony uskutečněné během trvání smluvního závazku má obchodní
  zástupce právo na provizi také v případě, že bylo smluveno výhradní
  obchodní zastoupení pro určité území nebo okruh osob a jestliže obchod
  anebo  činnost  k  němu  směřující byl uskutečněn se zákazníkem
  příslušejícím k tomuto území nebo k této skupině osob, nejedná-li se o
  případ uvedený v § 659 odst. 3.

  § 659b

  Jde-li o úkony uskutečněné po ukončení smlouvy, má zástupce právo na
  provizi,

  a)  jestliže  byl úkon uskutečněn především v důsledku činnosti
  obchodního zástupce, je-li smlouva uzavřena v rozumné lhůtě po ukončení
  smlouvy, nebo

  b) jestliže v souladu s podmínkami uvedenými v § 659a byla objednávka
  třetí  osoby  obdržena zastoupeným nebo obchodním zástupcem před
  ukončením smlouvy.

  § 659c

  Obchodní zástupce nemá právo na provizi podle § 659a, jestliže na ni má
  podle § 659b právo předcházející obchodní zástupce, není-li vzhledem k
  okolnostem spravedlivé provizi rozdělit mezi oba obchodní zástupce.

  § 660

  (1) Právo na provizi, nebyla-li uzavřena dohoda podle § 661, vzniká v
  okamžiku, kdy

  a) zastoupený splnil závazek ze smlouvy,

  b) zastoupený byl povinen splnit závazek na základě smlouvy uzavřené s
  třetí osobou, nebo

  c) třetí osoba splnila závazek ze smlouvy.

  (2) Právo na provizi vzniká nejpozději v okamžiku, kdy třetí osoba
  splnila svou část závazku nebo byla povinna ji splnit, splnil-li
  zastoupený svoji část. Jestliže však má třetí osoba splnit svůj závazek
  až po uplynutí více než šesti měsíců po uzavření obchodu, vzniká
  obchodnímu zástupci nárok na provizi po uzavření obchodu.

  (3) Provize je splatná nejpozději v poslední den měsíce, který
  následuje po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vzniklo právo.

  (4) Od ustanovení odstavců 2 a 3 se lze dohodou odchýlit jen ve
  prospěch obchodního zástupce.

  (5) Je-li základem pro určení provize rozsah splněného závazku třetí
  osoby, započítává se do tohoto základu i plnění neuskutečněné z důvodů,
  za něž odpovídá zastoupený.

  § 661

  Vyplývá-li ze smlouvy, že obchodní zástupce je povinen pouze obstarat
  pro zastoupeného příležitost, aby zastoupený mohl s třetí osobou
  uzavřít obchod s určitým obsahem, vzniká obchodnímu zástupci nárok na
  provizi již obstaráním této příležitosti.

  § 662

  (1) Právo na provizi zanikne, je-li zřejmé, že smlouva mezi zastoupeným
  a třetí osobou nebude splněna, a jestliže nesplnění není důsledkem
  okolností  přičitatelných  zastoupenému, nestanoví-li smlouva něco
  jiného.

  (2) Provize, která byla již uhrazena, musí být vrácena, jestliže právo
  na ni zaniklo podle předchozího odstavce.

  (3) Od ustanovení odstavce 1 se lze dohodou odchýlit jen ve prospěch
  obchodního zástupce.

  § 662a

  (1) Zastoupený předá obchodnímu zástupci výkaz o dlužné provizi
  nejpozději poslední den měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém se
  stala splatnou. Tento výkaz obsahuje hlavní složky, na základě kterých
  byla provize vypočítána.

  (2) Obchodní zástupce je oprávněn požadovat, aby mu byly poskytnuty
  veškeré údaje, zejména výpis z účetních knih, které má zastoupený k
  dispozici a které obchodní zástupce potřebuje k ověření výše provizí,
  které mu náleží.

  (3) Od ustanovení odstavců 1 a 2 se lze dohodou odchýlit jen ve
  prospěch obchodního zástupce.

  § 663

  (1) Zastoupený je povinen předat obchodnímu zástupci všechny podklady a
  pomůcky potřebné k plnění závazku obchodního zástupce.

  (2) Podklady a pomůcky nezbytné podle odstavce 1 zůstávají majetkem
  zastoupeného a obchodní zástupce je povinen je vrátit po ukončení
  smlouvy,  pokud je obchodní zástupce, vzhledem k jejich povaze,
  nespotřeboval při plnění svého závazku.

  (3) Obchodní zástupce je povinen pro potřebu zastoupeného uschovat
  doklady, jež nabyl v souvislosti se svou činností, a to po dobu, po
  kterou tyto doklady mohou být významné pro ochranu zájmů zastoupeného.

  § 664

  Nevýhradní obchodní zastoupení

  Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, může zastoupený pověřit i jiné
  osoby obchodním zastoupením, jež sjednal s obchodním zástupcem, a
  obchodní zástupce může vykonávat činnost, ke které se zavázal vůči
  zastoupenému, i pro jiné osoby nebo uzavírat obchody, jež jsou
  předmětem obchodního zastoupení, na vlastní účet nebo účet jiné osoby.

  Výhradní obchodní zastoupení

  § 665

  Bylo-li  sjednáno  výhradní zastoupení, je zastoupený povinen ve
  stanovené územní oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného
  obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu
  vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na
  vlastní účet nebo účet jiné osoby.

  § 666

  Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody, na které se vztahuje výhradní
  obchodní zastoupení i bez součinnosti obchodního zástupce, je však
  povinen, pokud smlouva nestanoví něco jiného, platit z těchto obchodů
  obchodnímu zástupci provizi tak, jako kdyby tyto obchody byly uzavřeny
  s jeho součinností (§ 659a odst. 2).

  Zánik obchodního zastoupení

  § 667

  Závazek obchodního zástupce zaniká uplynutím doby, na kterou byla
  uzavřena smlouva. Jestliže po uplynutí této doby se strany smlouvou
  dále řídí, mění se na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

  § 668

  (1) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, stanoví-li to smlouva nebo
  neobsahuje-li smlouva ustanovení o době, na kterou byla uzavřena, nebo
  nevyplývá-li omezení z účelu smlouvy.

  (2) Smlouva sjednaná na dobu neurčitou může být ukončena kteroukoliv ze
  stran výpovědí.

  (3) Délka výpovědní lhůty je jeden měsíc pro první rok, dva měsíce pro
  druhý rok, tři měsíce pro třetí a další roky trvání smluvního závazku.
  Strany nemohou dohodnout kratší výpovědní lhůtu.

  (4) Jestliže smluvní strany dohodnou delší výpovědní lhůty, než jaké
  stanoví odstavec 3, nesmí být lhůta, kterou je vázán zastoupený, kratší
  než lhůta, kterou musí dodržet obchodní zástupce.

  (5) Nedohodly-li strany něco jiného, musí výpovědní lhůta skončit ke
  konci kalendářního měsíce.

  (6) Předchozí odstavce se použijí i na smlouvy uzavřené na dobu
  určitou, které se změnily ve smlouvy na dobu neurčitou podle § 667, s
  tím, že výpovědní lhůta bude počítána s přihlédnutím k uplynulé určité
  době trvání smluvního závazku, která předcházela přeměně na smlouvu na
  dobu neurčitou.

  § 669

  Právo na odškodnění

  (1)  Obchodní  zástupce má v případě ukončení smlouvy právo na
  odškodnění, jestliže

  a) zastoupenému získal nové zákazníky nebo rozvinul významně obchod s
  dosavadními  zákazníky  a  zastoupený  má dosud podstatné výhody
  vyplývající z obchodů s nimi, a

  b) placení tohoto odškodnění je spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu
  všechny okolnosti, zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a
  která  vyplývá z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky; tyto
  okolnosti zahrnují také použití nebo nepoužití konkurenční doložky ve
  smyslu § 672a.

  (2) Výše odškodnění nesmí překročit roční provizi vypočítanou z ročního
  průměru  odměn získaných zástupcem během posledních pěti let, a
  trvala-li smlouva dobu kratší než pět let, musí být vypočítáno z
  průměru za celé smluvní období.

  (3) Přiznání odškodnění nezbavuje obchodního zástupce práva na náhradu
  škody.

  (4) Právo na odškodnění vznikne rovněž, jestliže ukončení smlouvy
  nastane na základě úmrtí obchodního zástupce.

  (5) Obchodní zástupce ztrácí právo na odškodnění podle odstavce 1,
  jestliže neoznámí zastoupenému do jednoho roku od ukončení smlouvy, že
  uplatňuje svá práva.

  (6) Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy
  dohodnout odchylně od předchozích odstavců v neprospěch obchodního
  zástupce.

  § 669a

  (1) Právo na odškodnění podle § 669 nevznikne,

  a) jestliže zastoupený ukončil smlouvu pro takové porušení smluvního
  závazku obchodním zástupcem, které by opravňovalo k odstoupení od
  smlouvy,

  b) jestliže obchodní zástupce ukončil smlouvu, není-li toto ukončení
  odůvodněno okolnostmi na straně zastoupeného nebo není-li odůvodněno
  věkem, invaliditou nebo nemocí obchodního zástupce, jestliže od něj
  pokračování v činnosti nelze rozumně požadovat, nebo

  c) jestliže podle dohody se zastoupeným obchodní zástupce převede práva
  a povinnosti ze smlouvy o obchodním zastoupení na třetí osobu.

  (2) Strany se nemohou před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy
  dohodnout v neprospěch obchodního zástupce odchylně od předchozího
  odstavce.

  § 670

  Bylo-li výhradní zastoupení sjednáno na dobu určitou, může kterákoliv
  strana vypovědět smlouvu způsobem stanoveným v § 668 odst. 3, jestliže
  objem obchodu nedosáhl během posledních 12 měsíců objemu obchodů
  stanoveného ve smlouvě, jinak přiměřeného odbytovým možnostem.

  § 671

  zrušen

  § 672

  (1) Jestliže při sjednání výhradního obchodního zastoupení používá
  zastoupený jiného obchodního zástupce, je oprávněn obchodní zástupce
  odstoupit od smlouvy.

  (2) Jestliže při sjednání výhradního obchodního zastoupení vykonává
  obchodní  zástupce  činnost, jež je předmětem jeho závazku vůči
  zastoupenému, i pro jiné osoby, může zastoupený odstoupit od smlouvy.

  § 672a

  Konkurenční doložky

  (1) Ve smlouvě o obchodním zastoupení je možno písemně dohodnout, že
  obchodní zástupce nesmí po stanovenou dobu, nejdéle však 2 roky po
  ukončení smlouvy, na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob
  na tomto území vykonávat na vlastní nebo na cizí účet činnost, která
  byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla
  soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného.

  (2) Konkurenční doložka odporující podmínkám uvedeným v odstavci 1 je
  neplatná.

  (3) V případě pochybností může soud konkurenční doložku, která by
  omezovala zástupce více, než kolik vyžaduje potřebná míra ochrany
  zastoupeného, omezit nebo prohlásit za neplatnou.