Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 19 § 673 - 681 Smlouva o tichém společenství

Díl XIX

  Smlouva o tichém společenství

  § 673

  Základní ustanovení

  (1)  Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník
  poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání
  a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení
  povinného přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento
  fond vytvářet, vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku
  podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být dohodnutý rozsah
  účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný.

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 674

  (1) Předmětem vkladu může být určitá peněžní částka, určitá věc, právo
  nebo jiná majetková hodnota využitelná při podnikání.

  (2) Tichý společník je povinen předmět vkladu předat podnikateli nebo
  umožnit mu jeho využití při podnikání v době smluvené, jinak bez
  zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

  (3) Nestanoví-li se smlouvou jinak, stává se podnikatel převzetím věci,
  s výjimkou nemovitých věcí, jejím vlastníkem. Je-li předmětem vkladu
  nemovitá věc, je podnikatel oprávněn k jejímu užívání po dobu trvání
  smlouvy. Je-li předmětem vkladu právo a smlouva nestanoví něco jiného,
  je podnikatel oprávněn po dobu trvání smlouvy k jeho výkonu.

  § 675

  Tichý společník je oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních
  záznamů týkajících se podnikání, na němž se účastní, a je oprávněn
  požadovat stejnopis účetní závěrky.

  § 676

  (1) Pro určení podílu tichého společníka na výsledku podnikání je
  rozhodná účetní závěrka.

  (2) Tichému společníku vzniká nárok na podíl ze zisku do 30 dnů po
  vyhotovení účetní závěrky. Je-li podnikatelem právnická osoba, běží
  tato lhůta od schválení této závěrky v souladu s jejími stanovami,
  společenskou smlouvou nebo zákonem.

  (3) Při pozdější ztrátě není společník povinen přijatý podíl na zisku
  vracet.

  § 677

  (1) O podíl na ztrátě se zkracuje vklad tichého společníka. O podíl na
  zisku v dalších letech se snížený vklad zvyšuje a nárok na podíl na
  zisku vzniká společníku po dosažení původní výše vkladu.

  (2) Tichý společník není povinen při podílu na ztrátě z podnikání svůj
  vklad doplňovat a na ztrátě se účastní jen do výše svého vkladu.

  § 678

  (1) Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze
  podnikateli.

  (2) Tichý společník však ručí za závazky podnikatele, jestliže

  a) jeho jméno je obsaženo ve firmě podnikatele, nebo

  b) prohlásí osobě, s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba
  podnikají společně.

  § 679

  (1) Účast tichého společníka na podnikání zaniká:

  a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,

  b) výpovědí, nebyla-li smlouva uzavřena na dobu určitou,

  c) dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu,

  d) ukončením podnikání, na něž se smlouva vztahuje,

  e)  prohlášením  konkursu na majetek podnikatele nebo zamítnutím
  insolvenčního návrhu na majetek podnikatele pro nedostatek majetku,

  f) prohlášením konkursu na majetek tichého společníka; ustanovení § 148
  odst. 3 se použije přiměřeně.

  (2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, lze smlouvu vypovědět
  nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku.

  § 679a

  Před uplynutím doby stanovené pro trvání tichého společenství je možno
  domáhat se u soudu zrušení závazků z této smlouvy, jsou-li pro to
  důležité důvody. To platí i pro smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

  § 680

  Podnikatel je povinen vrátit tichému společníkovi vklad zvýšený nebo
  snížený o jeho podíl na výsledku podnikání.

  § 681

  Pokud z ustanovení § 673 až 680 nevyplývá něco jiného, má tichý
  společník ohledně svého vkladu právní postavení, jaké má věřitel
  ohledně své pohledávky, není však oprávněn požadovat vrácení svého
  vkladu před zánikem smlouvy.