Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 20 § 682 - 691 Smlouva o otevření akreditivu

Díl XX

  Smlouva o otevření akreditivu

  § 682

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na
  základě jeho žádosti poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet
  příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby
  stanovené podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu.

  (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu.

  § 683

  (1) Banka v souladu se smlouvou písemně sdělí oprávněnému, že v jeho
  prospěch otvírá akreditiv, a oznámí mu jeho obsah. V akreditivní
  listině musí být určeno plnění, ke kterému se banka zavazuje, doba
  platnosti akreditivu a akreditivní podmínky, jež má oprávněný v této
  době splnit k tomu, aby se mohl domáhat plnění vůči bance.

  (2) Sdělení podle odstavce 1 banka učiní bez zbytečného odkladu po
  uzavření smlouvy, ledaže ze smlouvy vyplývá, že tak má učinit teprve v
  době, kdy jí k tomu dá příkazce pokyn.

  (3) Závazek banky vůči oprávněnému vzniká oznámením uvedeným v odstavci
  1.

  (4) Závazek příkazce vůči bance vzniká otevřením akreditivu.

  (5) Akreditivní listina může zejména obsahovat povinnost banky zaplatit
  určitou částku nebo přijmout směnku.

  § 684

  Není-li úplata za otevření akreditivu smluvena, je příkazce povinen
  zaplatit bance úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

  Vztah banky k oprávněnému

  § 685

  Závazek banky z akreditivu je nezávislý na právním vztahu mezi
  příkazcem a oprávněným.

  § 686

  (1) Nestanoví-li akreditivní listina, že akreditiv je odvolatelný, může
  banka akreditiv změnit nebo zrušit pouze se souhlasem oprávněného a
  příkazce.

  (2) Stanoví-li akreditivní listina, že akreditiv je odvolatelný, může
  jej banka ve vztahu k oprávněnému změnit nebo zrušit do doby, než
  oprávněný splní podmínky stanovené v akreditivní listině.

  (3) Změnit nebo zrušit akreditiv lze pouze písemně.

  § 687

  (1) Jestliže neodvolatelný akreditiv je z podnětu banky, jež je jím
  vázána, potvrzen další bankou, vzniká oprávněnému nárok na plnění vůči
  této bance od doby, kdy oprávněnému potvrzení akreditivu oznámí. Banka,
  která požádala o potvrzení akreditivu, a banka, která akreditiv
  potvrdila, jsou zavázány vůči oprávněnému společně a nerozdílně.

  (2) Ke změně nebo zrušení akreditivu potvrzeného další bankou se
  vyžaduje i souhlas potvrzující banky.

  (3)  Jestliže  banka, která akreditiv potvrdila, poskytla plnění
  oprávněnému v souladu s obsahem akreditivu, má nárok na toto plnění
  vůči bance, která o potvrzení akreditivu požádala.

  § 688

  Banka, která pouze oznamuje oprávněnému, že jiná banka pro něho
  otevřela akreditiv, odpovídá za škodu způsobenou za nesprávnost tohoto
  oznámení, nevzniká jí však závazek z akreditivu.

  Dokumentární akreditiv

  § 689

  Při dokumentárním akreditivu je banka povinna poskytnout oprávněnému
  plnění, jestliže bance jsou řádně předloženy během platnosti akreditivu
  dokumenty určené v akreditivní listině.

  § 690

  (1) Banka je povinna přezkoumat s odbornou péčí vzájemnou souvislost
  předložených dokumentů a zda jejich obsah zjevně odpovídá podmínkám
  stanoveným v akreditivní listině.

  (2) Banka odpovídá za škodu způsobenou příkazci ztrátou, zničením nebo
  poškozením dokumentů převzatých od oprávněného, ledaže tuto škodu
  nemohla odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

  § 691

  Jiné akreditivy

  Ustanovení § 689 a 690 platí přiměřeně i na akreditivy, podle nichž se
  lze domáhat plnění při splnění jiných podmínek, než je předložení
  dokumentů.