Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 21 § 692 - 699 Smlouva o inkasu

 Díl XXI

  Smlouva o inkasu

  § 692

  Základní ustanovení

  Smlouvou o inkasu se zavazuje banka obstarat pro příkazce přijetí
  plnění určité peněžní pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat
  jiný inkasní úkon.

  § 693

  (1) Banka požádá dlužníka o zaplacení peněžní částky nebo provedení
  úkonu vyžadovaného podle smlouvy uzavřené s příkazcem. Odmítne-li
  dlužník požadovanou částku zaplatit nebo uskutečnit požadovaný právní
  úkon anebo jestliže tak neučiní bez zbytečného odkladu, podá o tom
  banka ihned zprávu příkazci.

  (2) Při obstarávání inkasa je banka povinna postupovat s odbornou péčí
  podle  pokynu  příkazce,  avšak neodpovídá za to, že inkaso se
  neuskuteční.

  § 694

  Přijatou peněžní částku nebo cenné papíry, jež byly předmětem inkasního
  úkonu, je povinna banka předat bez zbytečného odkladu příkazci. Banka
  odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením těchto
  dokumentů, ledaže jim nemohla zabránit při vynaložení odborné péče.

  § 695

  Má-li podle smlouvy banka obstarat inkaso prostřednictvím jiné banky
  určené příkazcem, uskutečňuje se inkaso touto bankou na účet a
  nebezpečí příkazce.

  § 696

  Není-li úplata za obstarání inkasa určena ve smlouvě, je příkazce
  povinen zaplatit bance úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

  Bankovní dokumentární inkaso

  § 697

  Smlouvou o bankovním dokumentárním inkasu se zavazuje banka vydat třetí
  osobě dokumenty opravňující nakládat se zbožím nebo jiné doklady,
  bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka nebo proveden
  jiný inkasní úkon.

  § 698

  Dokumenty uvedené ve smlouvě je banka povinna převzít a opatrovat s
  odbornou péčí.

  § 699

  Práva a povinnosti stran se řídí podpůrně ustanoveními o smlouvě
  mandátní.