Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 22 § 700 - 707 Smlouva o bankovním uložení věci

Díl XXII

  Smlouva o bankovním uložení věci

  § 700

  Základní ustanovení

  Smlouvou o bankovním uložení věci se zavazuje banka převzít určité věci
  mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a spravovala, a
  uložitel se zavazuje platit za to úplatu.

  § 701

  (1) Banka je povinna předmět uložení převzít a s vynaložením odborné
  péče chránit jej před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.

  (2) Není-li výše úplaty sjednána, je banka oprávněna požadovat úplatu
  obvyklou v době uzavření smlouvy.

  § 702

  (1) S přihlédnutím k povaze předmětu uložení je banka povinna s
  odbornou péčí učinit veškeré úkony, které jsou nutné k výkonu a
  zachování práv, jež uložiteli vyplývají z předmětu uložení, a předat mu
  bez zbytečného odkladu, co přijala z uplatnění těchto práv.

  (2) Uložitel je povinen bance vystavit plnou moc, jež je potřebná k
  právním úkonům uvedeným v odstavci 1, a uhradit výlohy, které bance
  vznikly při plnění její povinnosti.

  § 703

  Uložitel je oprávněn kdykoli požádat o vydání uloženého předmětu nebo
  jeho části a uložit jej zpět, jestliže smlouva mezitím nezanikla. Po
  vydání předmětu uložení až do jeho vrácení nemá banka povinnosti
  stanovené v § 701 a 702.

  § 704

  Banka odpovídá za škodu způsobenou uložiteli ztrátou, zničením nebo
  poškozením předmětu uložení, ledaže je nemohla odvrátit při vynaložení
  odborné péče.

  § 705

  Obě strany mohou kdykoli s okamžitou účinností smlouvu vypovědět.
  Smlouva rovněž zaniká, jestliže uložitel si vyzvedl všechny věci, jež
  jsou předmětem uložení, a neprojevil vůli, aby smlouva dále trvala.

  § 706

  Po zániku smlouvy je banka povinna vydat uložiteli předmět uložení a
  uložitel je povinen jej bez zbytečného odkladu převzít a vyrovnat
  dlužnou úplatu za dobu uložení.

  § 707

  Banka má k zajištění svých práv ze smlouvy o uložení cenných papírů
  nebo jiných hodnot zástavní právo k předmětu uložení, dokud se u ní
  nachází.