Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 23 § 708 - 715a Smlouva o běžném účtu

Díl XXIII

  Smlouva o běžném účtu

  § 708

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o běžném účtu se zavazuje banka zřídit od určité doby v
  určité měně účet pro jeho majitele, přijímat na zřízený účet peněžní
  prostředky, vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj či na něj
  provádět jiné platební transakce.

  (2) Smlouva o běžném účtu vyžaduje písemnou formu.

  (3) § 708 odst. 2, § 709 odst. 1 a 2, § 710 až 714 a § 715 odst. 1 až 3
  se nepoužijí pro smlouvu o běžném účtu, která je smlouvou o platebních
  službách podle zákona upravujícího platební styk.

  § 709

  (1) Ve smlouvě o běžném účtu banka označí majitele účtu uvedením
  obchodní firmy nebo názvu a sídla majitele a identifikačního čísla,
  pokud bylo přiděleno, jde-li o osobu právnickou, nebo uvedením jména,
  příjmení, bydliště a rodného čísla nebo data narození majitele,
  popřípadě obchodní firmy, místa podnikání a identifikačního čísla,
  jde-li o osobu fyzickou.

  (2) Smlouva o běžném účtu může obsahovat dále

  a) osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu a způsob
  nakládání s nimi,

  b) výši nebo způsob stanovení výše úrokové sazby, období splatnosti
  úroků, které banka platí ze zůstatku peněžních prostředků na účtu jeho
  majiteli, popřípadě ujednání, že úroky nebudou placeny,

  c) lhůty, v nichž oznamuje banka majiteli účtu přijaté vklady a platby
  a provedené výplaty a platby a výši zůstatku peněžních prostředků na
  účtu a dále formu tohoto oznámení,

  d) výši nebo způsob stanovení výše úplaty a způsob, jakým tuto úplatu
  majitel účtu bance zaplatí, popřípadě ujednání, že úplata nebude bankou
  požadována. Výši úplaty lze sjednat i odkazem na ceník banky.

  (3) Uzavřít nebo změnit smlouvu o běžném účtu anebo ukončit vztah
  založený smlouvou o běžném účtu (dále jen "nakládání s účtem") je
  oprávněn majitel účtu. Jiná osoba než majitel účtu může nakládat s
  účtem jen na základě zvláštní plné moci udělené majitelem účtu, na níž
  je jeho podpis úředně ověřen. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje,
  je-li plná moc udělena před bankou.

  (4) Je-li zřízen účet pro více osob, má každá z nich postavení majitele
  účtu. Spolumajitelé nakládají s účtem společně, pokud se ve smlouvě o
  běžném účtu s bankou nedohodnou, že s účtem nakládá jeden z nich.
  Nestanoví-li smlouva o běžném účtu nebo rozhodnutí soudu něco jiného,
  jsou podíly všech spolumajitelů na zůstatku peněžních prostředků na
  účtu stejné.

  § 710

  (1) Banka je povinna přijímat na účet v měně, na kterou zní, vklady
  nebo platby uskutečněné ve prospěch majitele účtu a z peněžních
  prostředků na účtu uskutečnit podle příkazu majitele účtu nebo osob
  oprávněných podle odstavce 2 výplaty nebo platby majiteli účtu nebo jím
  určeným osobám.

  (2) S peněžními prostředky na účtu jsou oprávněny nakládat jen osoby
  uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance, jiné
  osoby pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Podpisové
  vzory musí mít náležitosti plné moci. Banka je oprávněna nakládat s
  peněžními prostředky na účtu, stanoví-li tak zákon nebo smlouva o
  běžném účtu.

  (3) Banka je povinna provést platby řádně a včas, pokud majitel účtu
  splnil požadavky stanovené zákonem a smlouvou o běžném účtu.

  (4) Nejsou-li výše úplaty ani způsob jejího stanovení sjednány ve
  smlouvě o běžném účtu, je majitel účtu povinen platit úplatu obvyklou v
  době provedení služby.

  § 711

  Smlouva o běžném účtu může stanovit, že banka provede do určité částky
  příkazy k platbám, i když k tomu není dostatek peněžních prostředků na
  účtu.  Nejsou-li práva a povinnosti stran při poskytnutí těchto
  peněžních prostředků sjednány ve smlouvě o běžném účtu, řídí se úpravou
  smlouvy o úvěru (§ 497 a násl.).

  § 712

  (1) Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, je banka povinna
  oznámit majiteli účtu po skončení kalendářního měsíce každý přijatý
  vklad a platbu a každou provedenou výplatu a platbu v tomto kalendářním
  měsíci a po skončení kalendářního roku je povinna informovat majitele
  účtu o zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to výpisem z účtu.

  (2) Banka prokáže majiteli účtu na jeho žádost provedení plateb.

  § 713

  (1) Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu v den určený
  osobou oprávněnou nakládat s peněžními prostředky na účtu, předá-li
  tato osoba proveditelný příkaz v době dohodnuté s bankou; není-li tento
  den určen, ve lhůtě stanovené smlouvou o běžném účtu, a není-li lhůta
  stanovena, pak nejpozději následující pracovní den po předání příkazu.

  (2) Banka je povinna připsat peněžní prostředky ve prospěch účtu
  nejpozději ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem.

  (3) Nestanoví-li lhůtu zvláštní právní předpis nebo smlouva o běžném
  účtu, připíše banka peněžní prostředky ve prospěch účtu nejpozději
  následující pracovní den poté, kdy získala právo s nimi nakládat.

  § 714

  (1) Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, platí banka
  majiteli účtu ze zůstatku peněžních prostředků na účtu úroky.

  (2) Úroky z peněžních prostředků na účtu náležejí majiteli účtu ode
  dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu v souladu s
  § 713 odst. 2 nebo 3 připsány, do dne, který předchází dni, k němuž
  byly peněžní prostředky z účtu majitele odepsány nebo k němuž byly
  vyplaceny.

  (3)  Úroková  sazba se stanoví jako roční. Úroky jsou splatné,
  nestanoví-li smlouva o běžném účtu jinak, koncem každého kalendářního
  měsíce a banka je povinna připsat je k zůstatku peněžních prostředků na
  účtu nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce,
  za který se k zůstatku peněžních prostředků na účtu připisují.

  (4) Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího stanovení sjednány
  ve smlouvě o běžném účtu, činí úroková sazba polovinu diskontní sazby
  stanovené Českou národní bankou ke dni, k němuž se úroky připisují k
  zůstatku peněžních prostředků na účtu.

  § 715

  (1) Smlouva o běžném účtu může být majitelem účtu kdykoli písemně
  vypovězena, i když byla uzavřena na dobu určitou. Dnem doručení
  výpovědi bance smlouva o běžném účtu zaniká.

  (2) Banka může smlouvu o běžném účtu kdykoli písemně vypovědět. Smlouva
  o běžném účtu zaniká s účinností ke konci kalendářního měsíce, který
  následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena majiteli účtu.

  (3) Jestliže banka vypoví smlouvu o běžném účtu proto, že majitel účtu
  porušil podstatným způsobem povinnosti ze smlouvy o běžném účtu, zaniká
  smlouva o běžném účtu dnem doručení výpovědi majiteli účtu. Výpověď
  musí být v tomto případě podána jako doporučená zásilka na adresu
  uvedenou ve smlouvě o běžném účtu. Odmítne-li adresát výpověď převzít
  nebo výpověď nebylo možné doručit, účinky doručení nastávají v den, v
  němž držitel poštovní licence vrátil výpověď bance.

  (4) Zanikne-li smlouva o běžném účtu, banka bez zbytečného odkladu v
  souladu se zákonem o platebním styku vypořádá pohledávky a závazky
  týkající se účtu, zejména provede platby uskutečněné prostřednictvím
  platebních karet a šeků, pokud byly použity do dne zániku smlouvy o
  běžném účtu, a dále je banka oprávněna si započítat své pohledávky,
  které má vůči majiteli účtu ze smlouvy o běžném účtu. Majitel účtu je
  povinen vrátit bance platební karty a tiskopisy šeků, které mu k účtu
  vydala.

  (5) Po vypořádání pohledávek a závazků týkajících se účtu banka účet
  zruší. Zůstatek peněžních prostředků zrušeného účtu banka vyplatí
  majiteli účtu, pokud nedal příkaz, aby jej banka převedla na jiný účet
  nebo vyplatila jím určeným osobám. Banka je oprávněna si započítat svou
  pohledávku na úplatu za převod zůstatku peněžních prostředků zrušeného
  účtu na jiný účet, popřípadě svou pohledávku na úhradu nákladů
  spojených s úschovou zůstatku peněžních prostředků, jestliže nemohl být
  vyplacen ani převeden na jiný účet. Banka je povinna majiteli po
  zrušení účtu písemně oznámit, ke kterému dni byl účet zrušen.

  § 715a

  (1) Smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje
  v provádění platebních transakcí na základě příkazů, které jí dal
  majitel účtu a osoby jím zmocněné.

  (2) Jestliže se banka hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví
  následujícím dnem ty platební transakce z účtu, u kterých majitel účtu
  stanovil, že po jeho smrti v nich nemá banka pokračovat.

  (3) Plná moc udělená majitelem účtu k nakládání s peněžními prostředky
  na účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má
  trvat pouze za života majitele účtu.

  (4) Je-li bance hodnověrně doloženo, že byl ustanoven správce dědictví,
  který je oprávněn spravovat běžný účet zemřelého majitele účtu, má
  práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy.