Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 24 § 716 - 719b Smlouva o vkladovém účtu

Díl XXIV

  Smlouva o vkladovém účtu

  § 716

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o vkladovém účtu se zavazuje banka zřídit od určité doby v
  určité měně účet pro jeho majitele a platit z peněžních prostředků na
  účtu  úroky a majitel účtu se zavazuje vložit na účet peněžní
  prostředky, přenechat jejich využití bance na dobu určitou nebo na dobu
  neurčitou s předem stanovenou výpovědní lhůtou.

  (2) Smlouva o vkladovém účtu vyžaduje písemnou formu.

  (3) § 716 odst. 2, § 716a, § 717 odst. 1 a § 718 se nepoužijí pro
  smlouvu o vkladovém účtu, která je smlouvou o platebních službách podle
  zákona upravujícího platební styk.

  § 716a

  Smlouva o vkladovém účtu může obsahovat dále

  a) osoby oprávněné nakládat s peněžními prostředky na účtu,

  b) výši nebo způsob stanovení výše úrokové sazby a období splatnosti
  úroků, které banka platí ze zůstatku účtu jeho majiteli,

  c) lhůty, v nichž oznamuje banka majiteli účtu přijaté vklady a platby
  a provedené výplaty a platby a výši zůstatku peněžních prostředků na
  účtu a dále formu tohoto oznámení,

  d) ujednání, zda a za jakých podmínek může majitel účtu nakládat s
  peněžními prostředky na účtu před uplynutím doby určené ve smlouvě o
  vkladovém účtu nebo před uplynutím výpovědní lhůty (§ 717 odst. 1).

  § 717

  (1) Jestliže majitel účtu nakládá s peněžními prostředky na účtu před
  dobou určenou ve smlouvě o vkladovém účtu, nebo není-li v ní tato doba
  určena, před uplynutím výpovědní lhůty, nárok na úroky zaniká nebo se
  sníží způsobem stanoveným ve smlouvě o vkladovém účtu. Účinky zániku
  nebo snížení nároku na úroky se týkají pouze úroků z částky, u níž
  nebyla dodržena výpovědní lhůta.

  (2) Stanoví-li to smlouva o vkladovém účtu, není majitel účtu oprávněn
  nakládat s peněžními prostředky na účtu před uplynutím doby stanovené v
  odstavci 1.

  (3) Majitel účtu se může s bankou dohodnout, že doba určená ve smlouvě
  o vkladovém účtu se opakovaně prodlužuje.

  (4) Je-li smlouva o vkladovém účtu uzavřena na dobu neurčitou, lze
  vypovědět i část vkladu.

  § 718

  (1) Banka je povinna platit majiteli účtu úroky sjednané ve smlouvě o
  vkladovém účtu. Nejsou-li výše úrokové sazby nebo způsob jejího
  stanovení ve smlouvě o vkladovém účtu sjednány, činí úroková sazba
  polovinu lombardní sazby stanovené Českou národní bankou ke dni, k
  němuž se úroky připisují k zůstatku peněžních prostředků na účtu.

  (2) Jsou-li peněžní prostředky uloženy na dobu kratší než jeden rok,
  jsou úroky splatny po uplynutí lhůty, po kterou jsou peněžní prostředky
  na účtu vázány, nebo po účinnosti výpovědi podle § 717 odst. 1.
  Nebyla-li smlouva o vkladovém účtu sjednána na dobu určitou, jsou úroky
  splatny nejpozději koncem každého kalendářního roku.

  (3) Jsou-li peněžní prostředky uloženy na dobu delší než jeden rok, je
  banka povinna na žádost majitele účtu úroky vyplatit po uplynutí
  kalendářního roku.

  (4) Úroky z peněžních prostředků na účtu náležejí majiteli účtu ode
  dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu připsány, do
  dne, který předchází dni, k němuž byly peněžní prostředky z účtu
  majitele odepsány nebo k němuž byly vyplaceny.

  § 719

  Banka je povinna uvolněné peněžní prostředky podle příkazu majitele
  účtu vyplatit nebo převést majiteli účtu nebo jím určeným osobám.

  § 719a

  Ustanovení § 715a se na smlouvu o vkladovém účtu použije obdobně.

  § 719b

  Není-li v ustanoveních § 716 až 719a stanoveno něco jiného, použijí se
  na smlouvu o vkladovém účtu přiměřeně ustanovení o smlouvě o běžném
  účtu.