Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 25 § 720 - 724 Cestovní šek

Díl XXV

  Cestovní šek

  § 720

  Základní ustanovení

  Cestovní šek je cenným papírem, který opravňuje osobu v něm uvedenou k
  přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle
  podmínek stanovených výstavcem šeku.

  § 721

  Osoba, která cestovní šek vydala, je povinna cestovní šek proplatit
  nebo obstarat jeho proplacení.

  § 722

  (1) Cestovní šek musí obsahovat:

  a) označení, že jde o cestovní šek,

  b) příkaz nebo slib vyplatit určitou částku oprávněné osobě,

  c) firmu, název nebo jméno výstavce, jeho podpis nebo dostatečnou
  náhradu podpisu.

  (2) Obsahuje-li cestovní šek příkaz k placení, musí obsahovat i
  označení osoby, které je příkaz určen.

  (3) Není-li v cestovním šeku uvedeno označení oprávněné osoby, může
  proplacení šeku požadovat, kdo šek předloží.

  (4) Cestovní šek lze vystavit i na jinou než českou měnu.

  § 723

  (1) Při předložení cestovního šeku je proplácející osoba oprávněna
  požadovat průkaz totožnosti předkladatele a jeho kontrolní podpis na
  cestovním šeku.

  (2) Proplacení šeku musí být na něm potvrzeno podpisem oprávněné osoby.

  § 724

  Na cestovní šek se nevztahují právní předpisy upravující směnky a šeky.