Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 26 § 725 - 728 Slib odškodnění

Díl XXVI

  Slib odškodnění

  § 725

  Základní ustanovení

  (1) Slibem odškodnění se zavazuje slibující, že nahradí příjemci slibu
  škodu, jež mu vznikne z určitého jeho jednání, o něž ho slibující žádá
  a k němuž není příjemce slibu povinen.

  (2) Slib odškodnění musí být učiněn písemně.

  § 726

  (1)  Závazek  slibujícího  vzniká  doručením písemného prohlášení
  slibujícího jeho příjemci.

  (2) Příjemce slibu je povinen uskutečnit jednání, o nějž ho slibující
  žádá, jen když se k tomu zavázal.

  § 727

  Slibující je povinen nahradit náklady a veškerou škodu, které příjemci
  slibu vzniknou v souvislosti s jednáním, o něž slibující požádal.

  § 728

  Příjemce slibu je povinen na účet slibujícího učinit včas opatření
  potřebná k odvrácení škody nebo jejího omezení na nejnutnější míru.