Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Poznámky pod čarou

Vybraná ustanovení novel

  Čl.VIII zákona č. 370/2000 Sb.

  1. Změny pojmů vyplývající z části první, které se týkají údajů
  zapsaných v obchodním rejstříku, provede rejstříkový soud v obchodním
  rejstříku i bez návrhu a bez řízení nejpozději do dvou let ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Ukládá-li tento zákon osobě, která nevzniká ke dni zápisu do
  obchodního rejstříku, povinnost zapsat se do obchodního rejstříku, je
  tato osoba povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku do
  šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3. Ukládá-li tento zákon povinnost provést v obchodním rejstříku zápis
  skutečnosti, jež se dosud nezapisovala, nebo do sbírky listin uložit
  listinu, jež se dosud neukládala, musí ten, komu taková povinnost
  svědčí, podat návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo uložit
  listinu do sbírky listin do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak. Tyto povinnosti
  neplatí ohledně zápisů a listin týkajících se přeměn právnických osob,
  k nimž došlo podle dosavadních právních předpisů.

  4.  Dosavadní  předtištěné obchodní listiny (§ 13a), jež nemají
  náležitosti stanovené tímto zákonem, lze používat nejdéle po dobu šesti
  měsíců od účinnosti tohoto zákona. Podnikatelé jsou povinni přizpůsobit
  svoji firmu požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho
  účinnosti.

  5. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona společnost již
  založena, postupuje se až do vzniku společnosti podle dosavadních
  právních předpisů, pokud se zakladatelé nedohodnou na postupu podle
  tohoto zákona.

  6. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o
  zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, postupuje se až
  do zápisu zvýšení nebo snížení základního kapitálu do obchodního
  rejstříku podle dosavadních právních předpisů, pokud valná hromada do
  tří měsíců od účinnosti tohoto zákona nerozhodne, že má být postupováno
  podle tohoto zákona.

  7. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o
  zrušení nebo přeměně společnosti, postupuje se podle dosavadních
  právních předpisů, pokud společníci nebo příslušný orgán společnosti
  nerozhodnou do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o tom,
  že bude uplatněn postup podle tohoto zákona. Důvody vylučující možnost
  podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady se použijí i na
  rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace, jež byla přijata přede
  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona na
  ochranu věřitelů a ustanovení týkající se doplatků na dorovnání se
  použijí i na případy, kdy rozhodnutí o zrušení společnosti bylo přijato
  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti
  tohoto zákona nebylo ještě zapsáno do obchodního rejstříku.

  8. Jestliže byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněn
  veřejný návrh smlouvy o koupi akcií, postupuje se podle dosavadních
  právních předpisů.

  9. Jestliže bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přijato
  rozhodnutí podle § 186a, postupuje se podle dosavadních právních
  předpisů.

  10. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona společnosti
  doručeno oznámení o odstoupení z funkce podle § 66 odst. 1, postupuje
  se podle dosavadních právních předpisů.

  11. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřena ovládací
  smlouva nebo smlouva o převodu zisku, smlouva o nájmu podniku nebo jeho
  části, jsou účastníci smlouvy povinni přizpůsobit ji požadavkům tohoto
  zákona, podat návrh na zápis do obchodního rejstříku a uložit smlouvu
  do sbírky listin do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona. Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku anebo o nájmu
  podniku nebo jeho části musí být schválena valnou hromadou podle tohoto
  zákona do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak
  zaniká.

  12. Ustanovení § 66a odst. 14 a 15 o ručení a odpovědnosti se vztahují
  na závazky po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

  13. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o
  zrušení společnosti podle § 69b, soud pokračuje v řízení podle
  ustanovení tohoto zákona o neplatnosti společnosti.

  14. Ustanovení o ručení společníků společnosti s ručením omezeným podle
  tohoto zákona se nepoužije na závazky, které vznikly přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  15. Ustanovení tohoto zákona o formě společenské smlouvy, zakladatelské
  smlouvy, stanov a jejich změn se nevztahují na společenské smlouvy,
  zakladatelské smlouvy, stanovy a jejich změny, které byly dohodnuty
  nebo usneseny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  16. Ustanovení § 120 odst. 2 a 3 se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
  vztahují i na obchodní podíly nabyté společností nebo jí ovládanou
  osobou před účinností tohoto zákona.

  17. Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno
  řízení podle § 131, 183 nebo 242, pokračuje soud v řízení podle tohoto
  zákona.

  18. Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jež vznikly
  podle dosavadních právních předpisů, nejsou povinny zvýšit základní
  kapitál do výše stanovené tímto zákonem, nemohou však rozhodnout o
  snížení základního kapitálu pod částku stanovenou tímto zákonem.
  Budou-li však tyto společnosti po účinnosti tohoto zákona zvyšovat
  základní kapitál, zvýší jej alespoň tak, aby dosáhly výše základního
  kapitálu vyžadované tímto zákonem.

  19. Je-li ke dni účinnosti tohoto zákona jedna fyzická osoba jediným
  společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným nebo
  je-li  společnost s jediným společníkem jediným společníkem jiné
  společnosti, je povinna uvést své právní postavení do souladu s tímto
  zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak může
  soud i bez návrhu všechny tyto společnosti zrušit a nařídit jejich
  likvidaci.

  20. Společnosti jsou povinny uvést společenské smlouvy a stanovy do
  souladu s ustanoveními tohoto zákona do jednoho roku ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, pokud z ustanovení tohoto zákona nevyplývá
  něco jiného, jinak může soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit
  její  likvidaci.  Společník,  který  zneužije svého postavení ve
  společnosti nebo bude vázat přizpůsobení společenské smlouvy nebo
  stanov na neoprávněné výhody a v důsledku toho zmaří přizpůsobení
  společenské smlouvy nebo stanov požadavkům tohoto zákona, odpovídá
  ostatním společníkům a věřitelům společnosti za škodu, jež jim v
  důsledku tohoto jednání vznikla.

  21. Nestanoví-li tento zákon jinak, ustanovení společenských smluv a
  stanov upravujících práva a povinnosti společníků nebo společnosti v
  rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona pozbývají platnosti
  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí pro pravidla o
  svolávání valné hromady.

  22. Pokud byly akcie na jméno zastaveny přede dnem nabytí účinnosti
  tohoto zákona, použijí se na prodej takto zastavených akcií ustanovení
  tohoto zákona.

  23. Pokud majitel akcie na jméno požádal orgán společnosti o udělení
  souhlasu s převodem akcie přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
  příslušný orgán společnosti nerozhodne o žádosti do dvou měsíců ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, platí, že souhlas byl dán.

  24. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo akcionáři
  právo na odkoupení akcií na jméno podle § 156 odst. 4 obchodního
  zákoníku, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, pokud se
  účastníci nedohodnou do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona na použití tohoto zákona.

  25. Dosavadní zaměstnanecké akcie přestávají být zvláštním druhem akcií
  dnem, kdy valná hromada rozhodne o změně zaměstnaneckých akcií na
  kmenové akcie bez zvláštních práv podle § 158 nebo rozhodne o změně
  stanov, jež upraví podmínky pro nabývání kmenových akcií zaměstnanci
  společnosti podle § 158 tohoto zákona, nejpozději však uplynutím dvou
  let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se použijí na
  zaměstnanecké akcie dosavadní právní předpisy.

  26. V případě, že v důsledku použití tohoto zákona vznikne mezi
  určitými osobami vztah ovládající a ovládané osoby, ačkoliv podle
  dosavadní právní úpravy takovými osobami nebyly, jsou povinny uvést své
  vzájemné vztahy do souladu s tímto zákonem do šesti měsíců ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže takovou povinnost dosud
  neměly. Ovládaná osoba je povinna zcizit obchodní podíl nebo akcie
  ovládající osoby, jež má ve svém majetku, do 18 měsíců ode dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, jinak ji soud může i bez návrhu zrušit a
  nařídit její likvidaci.

  27. Ovládaná osoba je povinna vytvořit rezervní fond vyžadovaný podle
  tohoto zákona do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  pokud ke dni účinnosti tohoto zákona má ve svém majetku obchodní podíl
  nebo akcie ovládající osoby a tuto povinnost dosud neměla, jinak je
  povinna bez zbytečného odkladu tyto akcie nebo obchodní podíl zcizit.

  28. Kdo ke dni účinnosti tohoto zákona splňuje podmínky stanovené tímto
  zákonem pro vznik povinnosti učinit nabídku převzetí, ačkoliv ji podle
  dosavadní právní úpravy neměl, není povinen učinit nabídku převzetí
  podle tohoto zákona.

  29. Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona splňují podmínky pro
  vznik  oznamovací povinnosti podílu na hlasovacích právech podle
  ustanovení tohoto zákona, jsou povinny splnit oznamovací povinnost
  uloženou tímto zákonem do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona, pokud jim nevznikne povinnost oznámit zvýšení nebo snížení
  podílu na hlasovacích právech před uplynutím této doby.

  30. Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona svolána valná
  hromada na den po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a text pozvánky na
  valnou hromadu již nelze změnit, použijí se na náležitosti pozvánky na
  valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání dosavadní právní předpisy.

  31. Ustanovení tohoto zákona o dohodách o výkonu hlasovacích práv se
  použijí i na dohody o výkonu hlasovacích práv, jež byly uzavřeny přede
  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  32. Ustanovení tohoto zákona o důkazním břemenu ve vztahu k prokazování
  splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře se nepoužijí na
  jednání, k nimž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  33. Jestliže jsou ke dni účinnosti tohoto zákona členy dozorčí rady
  akciové  společnosti  zvolenými  zaměstnanci osoby, jež nesplňují
  požadavky  tohoto zákona, končí jejich funkční období nejpozději
  uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  34. Jestliže jsou ke dni účinnosti tohoto zákona statutárním orgánem,
  jeho členem nebo členem jiného orgánu právnické osoby, která je
  podnikatelem,  osoby, jež nesplňují požadavky tohoto zákona nebo
  zvláštního právního předpisu, končí jejich funkce nejpozději uplynutím
  3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  35. Platnost smluv o obchodním zastoupení, jež byly uzavřeny přede dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních
  předpisů. Práva a povinnosti smluvních stran z takto uzavřených smluv
  se řídí tímto zákonem, pokud zákon nedovoluje, aby si smluvní strany
  sjednaly něco jiného.

  36. Ustanovení tohoto zákona, jež stanoví, kdo může být společníkem
  veřejné obchodní společnosti a komplementářem, se nevztahují na osoby,
  jež jsou takovými společníky ke dni účinnosti tohoto zákona, ledaže po
  účinnosti tuto způsobilost po nabytí účinnosti tohoto zákona ztratí.

  37. Průkazy živnostenských nebo jiných podnikatelských oprávnění vydané
  ke dni účinnosti tohoto zákona ani jiná povolení, souhlasy, popřípadě
  obdobné dokumenty znějící na obchodní jméno fyzických osob nepozbývají
  platnosti a nemusí být uvedeny do souladu s § 8 a násl. obchodního
  zákoníku.

  38. Ustanovení smluv o tichém společenství, které jsou v rozporu s
  donucujícími ustanoveními tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem
  nabytí účinnosti tohoto zákona.

  39. Ustanovení § 369 odst. 1 o úroku z prodlení se použije i na vztahy
  vzniklé před účinností tohoto zákona, nastalo-li prodlení kdykoliv
  počínaje dnem účinnosti tohoto zákona.

  Čl. II zákona č. 501/2001 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Ustanovení čl. I bodu 3 se použije poprvé počínaje účetním obdobím
  započatým v roce 2002.

  2. Osoby, které se zapsaly do obchodního rejstříku na základě dosavadní
  právní úpravy § 3 odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku a čl. VIII bodu
  2 zákona č. 370/2000 Sb., mohou podat návrh na výmaz z obchodního
  rejstříku do 31. 12. 2002 a povinnost účtovat v soustavě podvojného
  účetnictví jim z důvodu tohoto zápisu do obchodního rejstříku nevzniká.

  3. Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nesplňují podmínky pro
  výkon funkce podle čl. I bodu 17 tohoto zákona, musí být potvrzeny ve
  funkci podle ustanovení § 31a odst. 6 obchodního zákoníku do osmi
  měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak jejich funkce zaniká.

  4. Řízení podle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku zahájená přede
  dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle ustanovení tohoto zákona,
  jestliže soud ke dni účinnosti tohoto zákona dosud nerozhodl o
  jmenování společného zástupce.

  Čl.II zákona č. 88/2003 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Ustanovení čl. I bodu 3 se použije poprvé počínaje účetním obdobím
  započatým v roce 2002.

  2. Řízení podle § 131 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku zahájená přede
  dnem nabytí účinnosti zákona č. 501/2001 Sb. se dokončí podle právní
  úpravy účinné dnem 31. prosince 2001, jestliže soud ke dni nabytí
  účinnosti  tohoto  zákona dosud nerozhodl o jmenování společného
  zástupce.

  Čl.VI zákona č. 554/2004 Sb.

  ČÁST ŠESTÁ

  Přechodná ustanovení

  1. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé přede
  dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů, jakož i
  nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však
  posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  2. Ustanovení § 369a obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, se
  nepoužije na vztahy založené smlouvami uzavřenými přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona.

  3. Podle dosavadních právních předpisů se posuzuje zánik prokury podle
  § 14 obchodního zákoníku, obchodní plné moci podle § 15 obchodního
  zákoníku a plné moci k nakládání s peněžními prostředky na účtu podle §
  710 obchodního zákoníku, udělených přede dnem nabytí účinnosti tohoto
  zákona, ledaže zmocnitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona písemným
  právním úkonem s úředně ověřeným podpisem prohlásí, že

  a) jím udělená prokura nebo obchodní plná moc nezanikají po jeho smrti;
  v případě prokury je prokurista povinen postupovat obdobně podle § 14
  odst. 7 obchodního zákoníku a osoba zmocněná obchodní plnou mocí
  postupovat obdobně podle § 15 odst. 3 obchodního zákoníku,

  b) jím udělená plná moc k nakládání s peněžními prostředky na jeho účtu
  nezaniká po jeho smrti; je-li prohlášení majitele účtu učiněno před
  bankou, úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

  4. Pokud došlo k obnovení účasti společníka ve společnosti podle
  ustanovení § 148 odst. 4 obchodního zákoníku přede dnem účinnosti
  tohoto zákona, a pokud společníkovi v důsledku toho vznikl závazek
  nahradit společnosti vypořádací podíl a společník tento vypořádací
  podíl společnosti nenahradí do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona,
  jeho účast ve společnosti zanikne.

  Čl.V zákona č. 216/2005 Sb.

  ČÁST PÁTÁ

  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

  1. Řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

  2. V období jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí,
  že lhůta podle § 200db odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění
  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro potřeby zápisu
  pro zmeškání lhůty prodlužuje o dalších pět pracovních dnů, a to i v
  případě, že je lhůta prodloužena podle § 200db odst. 2 občanského
  soudního řádu.

  3. Do 31. prosince 2006 vydá rejstříkový soud na žádost vždy listinný
  úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve
  sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním
  rejstříku není; neověřený opis nebo potvrzení ani opis nebo potvrzení v
  elektronické podobě se nevydávají a ustanovení § 28 odst. 3 a 5
  obchodního zákoníku se nepoužijí. Do 31. prosince 2006 lze obchodní
  rejstřík vést pouze v listinné podobě; ustanovení § 27 odst. 1 věta
  druhá a § 33 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění účinném ode dne
  nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí.

  4. Osoba, která splňuje podmínky podle § 183i odst. 1 tohoto zákona ke
  dni účinnosti tohoto zákona, může vykonávat právo výkupu účastnických
  cenných papírů podle § 183i až 183n obchodního zákoníku do tří měsíců
  ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak toto právo zaniká.

  Čl. II zákona č. 344/2007 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Povinnost vyhotovit a ukládat listiny ukládané do sbírky listin v
  českém jazyce podle § 38k odst. 4 obchodního zákoníku se nevztahuje na
  listiny uložené do sbírky listin před dnem účinnosti tohoto zákona.

  § 66 zákona č. 104/2008 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pokud hlavní akcionář uplatnil své právo podle § 183i odst. 1 nebo
  pokud valná hromada schválila smlouvu o fúzi za podmínek podle § 220m
  odst. 1 nebo 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
  účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na postup při
  výkupu účastnických cenných papírů dosavadní právní předpisy.

  2. Pokud vznikla povinnost učinit veřejný návrh smlouvy podle § 186a
  odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do
  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se na postup při veřejném
  návrhu smlouvy dosavadní právní předpisy.

  3. Tomu, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona splňuje podmínky podle §
  183i odst. 1, vzniká právo požadovat svolání valné hromady podle § 183i
  odst. 1 podle nové právní úpravy.

  Čl. III zákona 126/2008 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Byla-li ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku uzavřena přede
  dnem účinnosti tohoto zákona, použije se na změnu ovládací smlouvy a
  smlouvy o převodu zisku a zánik závazků z nich, k nimž dochází na
  základě právního úkonu, dosavadní právní úprava, jestliže tyto právní
  úkony již byly schváleny příslušným orgánem smluvní strany nebo jejími
  společníky.

  Čl. II zákona č. 215/2009 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Jestliže soud jmenoval znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku
  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ustanovení § 59a až 59c
  obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, se nepoužijí.

  Čl. II zákona č. 351/2011 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Rejstříkové soudy na žádost toho, koho se to týká, odstraní ze sbírky
  listin podpisový vzor osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,
  podpisový vzor vedoucího organizační složky právnické osoby a smlouvu o
  rozdělení příjmů z podnikání, pokud byly tyto listiny založeny do
  sbírky listin přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  1) První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci
  ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
  osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
  druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto
  opatření.

  Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci
  ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích
  osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58
  druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při
  udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení
  rovnocennosti těchto opatření.

  Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54
  odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností.

  Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na
  čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.

  Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a
  správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy.

  Směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel
  najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.

  Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní
  úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců.

  Směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček
  usazených  ve  členském  státě, zřízených úvěrovými a finančními
  institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o
  zveřejňování ročních účetních dokladů.

  Jedenáctá  směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o
  zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami
  společností řídících se právem jiného členského státu.

  Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti
  práva  společností o společnostech s ručením omezeným s jediným
  společníkem.

  Směrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, kterou se mění
  směrnice 77/91/EHS o zakládání akciových společností a o udržování a
  změnách jejich základního kapitálu.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997,
  kterou  se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby
  zahrnovala srovnávací reklamu.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000
  o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července
  2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na
  zveřejňování týkající se některých forem společností.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002
  o dohodách o finančním zajištění.

  1a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna
  2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se
  pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č.
  1612/68  a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS,
  73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

  1b) Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním
  postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě
  pobývajícími rezidenty.

  1c) Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená
  na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách
  některých společností.

  1d)  Zákon  č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
  (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1e) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  2) § 6 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
  správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
  zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

  2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

  3) § 65 služebního zákona.

  3a) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

  4) § 73 odst. 3 zákoníku práce.

  4a) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
  předpisů.

  6) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

  6b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března
  2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu.

  7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  18) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června
  2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

  19) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
  trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.

  20) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
  znění zákona č. 409/2010 Sb.

  21) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.