Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Část IV. § 756 - 775 Ustanovení společná, přechosná a závěrečná

Část čtvrtá

  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

  § 756

  Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva,
  která je pro Českou republiku závazná a byla uveřejněna ve Sbírce
  zákonů, neobsahuje odlišnou úpravu.

  § 757

  Pro odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností stanovených
  tímto zákonem platí obdobně ustanovení § 373 a násl.

  § 758

  (1) Při uzavírání smluv, jejichž stranami jsou pouze osoby mající sídlo
  nebo místo podnikání, popřípadě bydliště na území České republiky,
  uplatní  se ustanovení tohoto zákona o určení ceny nebo úplaty
  poskytované za plnění, jen pokud toto určení není v rozporu s obecně
  závaznými právními předpisy o cenách. Jinak vzniká povinnost platit
  cenu nebo úplatu ve výši nejvýše přípustné podle těchto předpisů.

  (2) Ceny, úplaty a jiná peněžitá plnění, jež jsou předmětem závazků
  podle smluv upravených tímto zákonem a jsou předmětem úpravy předpisů
  uvedených v odstavci 1, se považují za ceny podle těchto předpisů.

  § 759

  Pokud ve smlouvě, jejímiž stranami jsou osoby mající sídlo nebo místo
  podnikání, popřípadě bydliště na území České republiky, nebo jež mají
  na tomto území podnik nebo jeho organizační složku, je stanovena jakost
  věci v rozporu s ustanoveními právních předpisů, platí pro určení
  jakosti ustanovení těchto předpisů o jakosti přípustné k užívání; to
  neplatí, pokud ze smlouvy nebo z prohlášení strany, jež má věc nabýt
  nebo z předmětu jejího podnikání vyplývá, že věc má být vyvezena.

  § 760

  Ustanovení  tohoto zákona o závazkových vztazích, jež se týkají
  uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí,
  použije se přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodcem, pro rozhodčí
  řízení nebo pro rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou rozhodčí
  smlouvu.

  § 761

  (1) Právo hospodaření státních organizací s majetkem státu se řídí
  dosavadními předpisy, včetně ustanovení § 64, 65 a § 72 až 74b
  hospodářského zákoníku, do vydání nové úpravy zákony Federálního
  shromáždění a národních rad.

  (2) Ustanovení § 70 až 75 se použijí obdobně i na likvidaci jiných
  právnických osob než obchodních společností, jestliže nemají právního
  nástupce a z právních předpisů, jež je upravují, nevyplývá něco jiného.

  § 762

  (1)  Ustanovení  upravující  bankovní záruku, smlouvu o otevření
  akreditivu, smlouvu o inkasu, smlouvu o bankovním uložení věci, smlouvu
  o běžném účtu, smlouvu o vkladovém účtu platí i pro případy, kdy místo
  banky bankovní záruku poskytuje a uvedené smlouvy uzavírá jiná osoba,
  která je k tomu oprávněna.

  (2) Ustanovení § 187 odst. 1 písm. c), § 191, § 211 odst. 1, § 211
  odst. 3, § 215 a § 216 odst. 1 tohoto zákona se nepoužijí, rozhodne-li
  Česká  národní  banka o snížení základního kapitálu banky podle
  zvláštního právního předpisu.

  § 763

  (1) Tímto zákonem se řídí právní vztahy, které vznikly ode dne jeho
  účinnosti. Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona a
  práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků
  z hospodářských a jiných smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto
  zákona se řídí dosavadními předpisy. Smlouvy o běžném účtu, smlouvy o
  vkladovém účtu, smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot se
  však řídí tímto zákonem ode dne jeho účinnosti, i když k jejich
  uzavření došlo před tímto dnem.

  (2) Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují
  všechny lhůty, které začaly běžet přede dnem účinnosti tohoto zákona,
  jakož i lhůty pro uplatnění práv, která se podle předchozího odstavce
  řídí dosavadními předpisy, i když začnou běžet po účinnosti tohoto
  zákona.

  § 764

  (1)  Právní povaha veřejných obchodních společností, komanditních
  společností, společností s ručením omezeným a akciových společností,
  které vznikly podle dosavadních předpisů, se řídí ustanoveními tohoto
  zákona ode dne jeho účinnosti.

  (2)  Ustanovení  společenské smlouvy, popřípadě stanov obchodních
  společností  uvedených  v odstavci 1, která odporují donucujícím
  ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho
  účinnosti;  společníci,  popřípadě  orgány  obchodních společností
  přizpůsobí do jednoho roku od tohoto dne společenské smlouvy, popřípadě
  stanovy úpravě tohoto zákona a zašlou je rejstříkovému soudu. Jestliže
  tak neučiní, vyzve je k tomu rejstříkový soud, který ve výzvě zároveň
  stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této dodatečné
  lhůty soud společnost zruší a nařídí její likvidaci.

  (3) Akcie vydané před účinností tohoto zákona, s nimiž jsou spojeny
  výhody, které tento zákon nepřipouští, pozbývají těchto výhod dnem
  účinnosti tohoto zákona.

  § 765

  (1) Družstva, která vznikla před účinností tohoto zákona, se přeměňují
  na společnosti nebo družstva podle tohoto zákona způsobem, který
  stanoví zvláštní zákon.

  (2) Družstva přeměněná podle odstavce 1 přizpůsobí své stanovy tomuto
  zákonu ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem uvedeným v odstavci 1. Do
  této doby předloží své stanovy přizpůsobené úpravě družstev podle
  tohoto zákona rejstříkovému soudu s žádostí o provedení potřebných změn
  v obchodním rejstříku. S přizpůsobenými stanovami předloží současně
  zápis o členské schůzi, na které byla schválena změna stanov. Zápis
  zahrne schválenou výši zapisovaného základního jmění a podíly členů na
  něm. Zapsáním změn se pokládají dosavadní družstva za družstva založená
  podle tohoto zákona.

  (3) Právní povaha družstev uvedených v odstavci 1 se řídí do zápisu
  změn v obchodním rejstříku podle odstavce 2 dosavadními právními
  předpisy a stanovami.

  (4) Jestliže družstva uvedená v odstavci 1 nepožádají o provedení změn
  v obchodním rejstříku ve stanovené lhůtě a neučiní tak ani po výzvě
  soudu, nařídí soud likvidaci družstva.

  (5) Ustanovení zvláštního zákona uvedeného v odstavci 1, jež upravují
  majetkové podíly na čistém obchodním jmění družstva, se použijí i pro
  určení podílu na likvidačním zůstatku. Není-li rozdělení schváleno
  valnou hromadou oprávněných osob, rozhodne o rozdělení soud.

  § 766

  (1) Zakladatelé družstevních podniků podle zákona č. 162/1990 Sb., o
  zemědělském  družstevnictví,  zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém,
  spotřebním,  výrobním a jiném družstevnictví, zřizovatelé podniků
  (hospodářských zařízení) občanských sdružení a účastníci společných
  podniků podle hospodářského zákoníku převedou uvedené podniky na
  obchodní společnosti nebo družstva podle tohoto zákona, a to nejpozději
  do jednoho roku ode dne nabytí jeho účinnosti, anebo je do této doby
  zruší. Nestane-li se tak, soud i bez návrhu nařídí likvidaci uvedených
  podniků. Totéž platí pro komanditní společnosti na akcie. Ustanovení §
  69 se použije přiměřeně.

  (2) Právní povaha a vnitřní poměry právnických osob uvedených v
  odstavci 1 až do přeměny na obchodní společnosti nebo družstva,
  popřípadě do zrušení se řídí dosavadními právními předpisy.

  (3)  Je-li zakladatelem právnických osob uvedených v odstavci 1
  družstvo, počíná lhůta jednoho roku stanovená v odstavci 1 běžet od
  nabytí účinnosti zvláštního zákona (§ 765 odst. 1).

  § 767

  (1) Likvidace právnických osob podle § 764 a 766 se provádí podle
  ustanovení tohoto zákona. Likvidační zůstatek se však rozděluje podle
  dosavadních předpisů, stanov, zakládací listiny, společenské či jiné
  smlouvy;  není-li rozdělení takto upraveno, použijí se přiměřeně
  ustanovení tohoto zákona, která svým obsahem jsou nejbližší formě
  likvidované právnické osoby.

  (2) Trvání jiných právnických osob vyvíjejících podnikatelskou činnost,
  než které jsou uvedeny v § 764 až 766 a které vznikly před nabytím
  účinnosti tohoto zákona podle dřívějších právních předpisů, zůstává
  tímto zákonem nedotčeno. Jejich právní povaha a vnitřní právní poměry
  se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny.

  § 768

  (1) Zápisy v podnikovém rejstříku vedeném podle dosavadních předpisů se
  považují za zápisy v obchodním rejstříku podle tohoto zákona.

  (2) Právnické osoby, které se podle dosavadních předpisů zapisují do
  podnikového rejstříku, se od účinnosti tohoto zákona zapisují do
  obchodního rejstříku.

  (3) Zápisy v podnikovém rejstříku, které neodpovídají ustanovením
  tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s tímto zákonem do jednoho
  roku od jeho účinnosti. Pokud tak zapsaná osoba neučiní, soud ji vyzve
  k úpravě zápisu a stanoví přiměřenou lhůtu. To se netýká právnických
  osob uvedených v § 766.

  (4) Právnické osoby nebo jejich organizační složky, které se podle
  tohoto zákona zapisují do obchodního rejstříku a nejsou zapsány ke dni
  nabytí účinnosti tohoto zákona do podnikového rejstříku, jsou povinny
  podat návrh na zápis do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

  § 769

  Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich
  zveřejněním v Obchodním věstníku.

  § 770

  Vláda České republiky stanoví nařízením rozsah a způsob zveřejňování
  údajů vyžadovaných tímto zákonem a podrobnosti o způsobu dokládání
  skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku.

  § 771

  Vláda České republiky vydá nařízením prováděcí předpisy podle § 629.

  § 772

  Zrušují se:

  1. § 352 občanského zákoníku č. 141/1950 Sb.,

  2. zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním
  styku (zákoník mezinárodního obchodu),

  3. hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 82/1966 Sb.,
  zákonného opatření č. 13/1967 Sb., zákona č. 69/1967 Sb., zákona č.
  72/1970 Sb., zákona č. 138/1970 Sb., zákona č. 144/1975 Sb., zákona č.
  165/1982 Sb., zákona č. 98/1988 Sb. a zákona č. 103/1990 Sb.,

  4. zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve
  znění zákona č. 112/1990 Sb.,

  5. zákon č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování,

  6. zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech,

  7. zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví,

  8. zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném
  družstevnictví,

  9. § 1 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 4 zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách
  mimo exekuci,

  10. zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve
  znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., s výjimkou
  ustanovení § 2, 3, 13 až 16, § 17 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 1, § 19
  odst. 1 písm. i), § 22 písm. j), § 43 až 56, 58 a 64,

  11. § 13 odst. 1 a § 16 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
  občanů,

  12. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 81/1989
  Sb., o povinném projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů a
  konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce,

  13. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 256/1990
  Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž
  provádění se vyžaduje povolení zahraničně obchodní činnosti,

  14. nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 132/1991
  Sb.,  kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční
  majetkovou účastí vzniknout bez povolení,

  15. vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se
  vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených
  k zajištění obranyschopnosti státu, ve znění vyhlášky č. 144/1989 Sb.,

  16.  vyhláška  ministerstev  všeobecného  strojírenství a těžkého
  strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky
  dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb., č.
  107/1981 Sb. a č. 28/1990 Sb.,

  17. vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb.,
  kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských
  výrobků, ve znění vyhlášky č. 27/1990 Sb.,

  18. vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 137/1964 Sb.,
  kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel
  pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. a
  vyhlášky č. 26/1990 Sb.,

  19. vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 174/1964 Sb., kterou se
  vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, ve znění vyhlášky
  č. 181/1989 Sb.,

  20. vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a
  hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 87/1966 Sb.,
  o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě, ve znění
  nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1973 Sb.,

  21. vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a
  vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní
  podmínky  dodávky  oprav  zemědělských  a  lesních mechanizačních
  prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských
  prací, ve znění vyhlášky č. 147/1989 Sb.,

  22.  vyhláška  ministerstev  chemického  průmyslu,  stavebnictví,
  spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu č.
  187/1968 Sb., kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu
  budov pro bydlení,

  23. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 152/1971 Sb., o
  hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě,

  24. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 156/1971 Sb., o
  hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě,

  25.  vyhláška předsedy Státní banky československé a Federálního
  ministerstva  financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v
  socialistických organizacích,

  26. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
  č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích, ve znění vyhlášky č.
  124/1991 Sb.,

  27. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních
  prací,

  28. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
  a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 77/1977
  Sb., o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě,

  29. vyhláška Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství
  č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních
  výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu, ve znění
  vyhlášky č. 30/1990 Sb.,

  30. vyhláška Federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977
  Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve
  znění vyhlášky č. 1/1987 Sb. a vyhlášky č. 3/1990 Sb.,

  31. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků
  chemického průmyslu, ve znění vyhlášek č. 26/1982 Sb. a č. 12/1988 Sb.,

  32. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978
  Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské
  techniky, ve znění vyhlášky č. 148/1989 Sb.,

  33. vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 1/1980 Sb., kterou se
  vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství,
  lesním a vodním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 37/1990 Sb.,

  34. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  28/1980  Sb.,  kterou  se  vydávají  základní  podmínky  dodávky
  polygrafických výrobků, ve znění vyhlášky č. 199/1989 Sb.,

  35. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků
  dodávaných  organizacemi vnitřního obchodu, ve znění vyhlášky č.
  200/1989 Sb.,

  36. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 61/1980
  Sb., o zřizování a činnosti organizačních složek československých
  právnických osob v zahraničí,

  37. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 62/1980
  Sb., o kontrole zahraničně obchodní činnosti,

  38.  vyhláška  Federálního  ministerstva  zahraničního  obchodu a
  Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 64/1980
  Sb., o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými
  poznatky ve vztahu k zahraničí,

  39. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 140/1980
  Sb., o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o
  použití a využití dovezeného zboží,

  40. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  27/1981  Sb.,  kterou  se  vydávají  základní  podmínky  dodávky
  zdravotnických a veterinárních výrobků, ve znění vyhlášky č. 142/1989
  Sb.,

  41. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 53/1981
  Sb., o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti
  dopravy,

  42. vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č.
  57/1981 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
  zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto
  služeb,

  43. vyhláška Ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č.
  61/1981 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
  zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto
  služeb,

  44. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a
  ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování,
  ve znění vyhlášky č. 180/1989 Sb.,

  45. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 179/1982 Sb., o
  rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací,

  46. vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
  č.  181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení
  vědeckotechnického rozvoje, ve znění vyhlášky č. 154/1989 Sb.,

  47. vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
  č. 23/1983 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování
  zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole
  těchto služeb,

  48. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin, ve znění
  vyhlášky č. 140/1989 Sb.,

  49. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 104/1983
  Sb., o dovozu investičních celků,

  50.  vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 8/1984 Sb., o
  základních podmínkách některých činností prováděných Československými
  státními dráhami v souvislosti s přepravou,

  51. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  11/1984 Sb., o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců,

  52.  vyhláška  Ministerstva  zdravotnictví Slovenské socialistické
  republiky č. 61/1984 Sb., o udělování, změně a odnímání povolení k
  poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a
  o kontrole těchto služeb,

  53.  vyhláška  Federálního  ministerstva  hutnictví  a  těžkého
  strojírenství, Federálního ministerstva všeobecného strojírenství a
  Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o
  základních  podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek
  uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších
  dodávek určených pro tuzemsko, ve znění vyhlášky č. 29/1990 Sb.,

  54.  vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o
  základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného
  zpracování dat, ve znění vyhlášky č. 170/1989 Sb.,

  55. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu, Federálního
  ministerstva  hutnictví  a  těžkého  strojírenství,  Federálního
  ministerstva  všeobecného strojírenství a Federálního ministerstva
  elektrotechnického průmyslu č. 31/1986 Sb., o základních podmínkách
  dodávky vývozních investičních celků,

  56. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 130/1988
  Sb., o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům
  socialistických organizací se zemědělskou výrobou,

  57. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 155/1988
  Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků,

  58. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 156/1988
  Sb., o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných
  výrobků,

  59. vyhláška Federálního ministerstva dopravy a spojů č. 143/1989 Sb.,
  o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek,

  60. vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  57/1990 Sb., o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od
  ustanovení § 295 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví Federálního
  ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, Ministerstva
  výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a Ministerstva
  výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky,

  61. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 265/1990
  Sb., o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních
  osob,

  62. vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990
  Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění
  zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění
  zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami,

  63. vyhláška Státní banky československé č. 386/1991 Sb., o platebním
  styku a zúčtování,

  64.  vyhláška  Státní  banky  československé č. 414/1991 Sb., o
  mezibankovním platebním styku a zúčtování,

  65. výnos Federálního ministerstva dopravy č. 17.525/1981, o postupu
  československých organizací při poskytování zahraničně hospodářských
  služeb při přepravě věci (registrován v částce 33/1981 Sb.),

  66. výnos Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.
  2/1984 ze dne 15. listopadu 1984, kterým se stanoví odchylná úprava
  hospodářských závazků pro stavby jaderně energetických částí elektrárny
  Temelín (registrován v částce 1/1985 Sb.),

  67. vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 4/1952 Ú. l., kterou se
  vydávají podrobnější předpisy o dražbách mimo exekuci,

  68.  základní  podmínky  dodávky  výrobků vyvážených organizacemi
  zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
  doplňků  provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu č. 12/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  69.  základní  podmínky  dodávky  výrobků dovážených organizacemi
  zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění doplňku
  ze dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu č. 10/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  70.  základní  podmínky  dodávky  výrobků vyvážených organizacemi
  zahraničního  obchodu  Metalimex  a  Kerametal,  vydané ministrem
  zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
  provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
  27/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  71.  základní  podmínky  dodávky  výrobků dovážených organizacemi
  zahraničního  obchodu  Metalimex  a  Kerametal,  vydané ministrem
  zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
  provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem Federálního
  ministerstva zahraničního obchodu č. 26/1977 Věstníku Federálního
  ministerstva zahraničního obchodu,

  72. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
  obchodu Pragoexport, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25.
  července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního
  ministerstva zahraničního obchodu č. 11/1977 Věstníku Federálního
  ministerstva zahraničního obchodu,

  73.  základní  podmínky  dodávky  výrobků vyvážených organizacemi
  zahraničního  obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
  doplňků  provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu č. 13/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  74.  základní  podmínky  dodávky  výrobků dovážených organizacemi
  zahraničního  obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
  doplňků  provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
  Federálního  ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1977 Věstníku
  Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  75. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
  obchodu Československá keramika, vydané ministrem zahraničního obchodu
  dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem
  Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 25/1977 Věstníku
  Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  76. základní podmínky dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního
  obchodu Československá keramika, vydané ministrem zahraničního obchodu
  dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
  dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu č. 24/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  77. základní podmínky dodávky strojírenských výrobků pro vývoz, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
  doplňků  provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu  č. 5/1977 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  78. základní podmínky dodávky strojírenských výrobků z dovozu, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
  doplňků  provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
  Federálního  ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1980 Věstníku
  Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  79.  základní  podmínky  dodávky  výrobků vyvážených organizacemi
  zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydané ministrem
  zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků
  provedených výnosem Federálního ministerstva zahraničního obchodu č.
  6/1979 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  80. základní podmínky dodávky surovin, materiálů a výrobků dovážených
  organizacemi zahraničního obchodu Centrotex, Exico a Karaexport, vydané
  ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění změn a
  doplňků  provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
  federálního  ministerstva zahraničního obchodu č. 5/1979 Věstníku
  federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  81. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
  obchodu  Ferromet, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25.
  července 1964, ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního
  ministerstva  zahraničního obchodu č. 7/1978 Věstníku Federálního
  ministerstva zahraničního obchodu,

  82. základní podmínky dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního
  obchodu Artia a a. s. Slovart, vydané ministrem zahraničního obchodu
  dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
  dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu č. 19/1981 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  83. základní podmínky dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního
  obchodu Artia a a. s. Slovart, vydané ministrem zahraničního obchodu
  dne 25. července 1964, ve znění změn a doplňků provedených doplňkem ze
  dne 30. března 1965 a výnosem Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu č. 18/1981 Věstníku Federálního ministerstva zahraničního
  obchodu,

  84. základní podmínky dodávky pro vývoz potravin a zemědělských
  výrobků, vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964,
  ve znění změn a doplňků provedených výnosem Federálního ministerstva
  zahraničního obchodu č. 33/1977 Věstníku Federálního ministerstva
  zahraničního obchodu,

  85. základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu,
  vydané ministrem zahraničního obchodu dne 25. července 1964, ve znění
  změn a doplňků provedených doplňkem ze dne 30. března 1965 a výnosem
  Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 19/1983 Věstníku
  Federálního ministerstva zahraničního obchodu,

  86. výnos Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 7.
  července 1978, kterým se vydávají základní podmínky dodávky sklářských
  výrobků vyvážených akciovou společností Skloexport.

  § 773

  Ustanovení přepravních řádů a prováděcích předpisů k zákonu č. 61/1952
  Sb., o námořní plavbě, o odpovědnosti za škodu na zásilce jsou
  nepoužitelná, pokud jsou v rozporu s § 622 a 624 tohoto zákona; ostatní
  ustanovení těchto předpisů zůstávají nedotčena.

  § 774

  Vyhláška  Federálního  ministerstva  financí  č.  63/1989 Sb., o
  ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, se použije po účinnosti
  tohoto zákona i pro činnost auditorů podle § 39 tohoto zákona, a to až
  do nové zákonné úpravy.

  § 775

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

  Havel v. r.

  Dubček v. r.

  Čalfa v. r.