Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 3 § 739 - 755 Zvláštní ujednání

Díl III

  Zvláštní ujednání

  Oddíl 1

  Zákaz dalšího vývozu

  § 739

  Je-li v kupní smlouvě písemně stanoveno, že se kupujícímu zakazuje
  zpětný  vývoz  (reexport)  koupeného  zboží,  odpovídá  kupující
  prodávajícímu v případě, že by zboží bylo kýmkoli vyvezeno ze stanovené
  oblasti. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu způsobenou mu
  porušením tohoto závazku bez ohledu na to, zda zboží vyvezl kupující
  sám nebo někdo jiný, a bez ohledu na to, zda kupující zavázal potřebným
  způsobem další nabyvatele zboží nevyvážet.

  § 740

  Kupující, který převzal povinnost zboží nevyvážet, je povinen na
  vyzvání prodávajícího prokázat, kde se zboží nachází nebo že bylo
  spotřebováno, aniž bylo vyvezeno.

  § 741

  Je-li pochybné, z kterého území je zpětný vývoz zakázán, má se za to,
  že je to území státu, kam mělo být zboží prodávajícím podle kupní
  smlouvy odesláno, jinak území státu, v němž měl kupující v době dodání
  zboží sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.

  Oddíl 2

  Ujednání o omezení prodeje

  § 742

  (1) Ujednáním o omezení prodeje se prodávající zavazuje, že nebude
  určité zboží prodávat určitému okruhu zákazníků nebo do určitého státu,
  nebo že toto zboží bude prodávat jen v omezené míře nebo za podmínek
  stanovených v ujednání.

  (2) Toto ujednání vyžaduje písemnou formu a jeho platnost je závislá na
  platnosti kupní smlouvy, jejíž je součástí nebo v souvislosti s níž
  bylo smluveno.

  § 743

  Není-li účelem ujednání podle § 742 plnění povinností stanovené
  mezinárodní smlouvou nebo předcházení tomu, aby došlo k porušení práv z
  průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zaniká závaznost tohoto
  ujednání porušením smlouvy kupujícím nebo nejpozději uplynutím dvou let
  od dodání zboží.

  Oddíl 3

  Měnová doložka

  § 744

  (1) Stanoví-li smlouva, že cena nebo jiný peněžitý závazek se rozumí
  při určitém kursu měny, v níž má být závazek plněn (zajišťovaná měna)
  ve vztahu k určité jiné měně (zajišťující měna), a dojde-li po uzavření
  smlouvy ke změně kursovního poměru obou měn, je dlužník povinen
  zaplatit částku sníženou nebo zvýšenou tak, aby částka v zajišťující
  měně zůstala nezměněná.

  (2) Není-li ve smlouvě stanoveno, ke kterým měnovým kursům se přihlíží,
  má se za to, že jsou rozhodné střední devizové kursy platné ve státu, v
  němž má dlužník sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště, a to v
  době uzavření smlouvy a v době, kdy je peněžitý závazek plněn.

  (3) Je-li v doložce použito k zajištění více měn, je rozhodující průměr
  kursů mezi zajišťovanou měnou a zajišťujícími měnami, pokud z doložky
  nevyplývá něco jiného.

  Oddíl 4

  Smlouva o výhradním prodeji

  § 745

  Základní ustanovení

  (1) Smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené
  ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli.

  (2) Není-li smlouva sjednána písemně nebo není-li v ní určena oblast
  nebo druhy zboží, na něž se smlouva vztahuje, je neplatná.

  § 746

  Dodavatel nesmí po dobu platnosti smlouvy dodávat stanovené zboží přímo
  ani  nepřímo nikomu jinému ve vyhrazené oblasti než odběrateli,
  popřípadě osobám, kterým to smlouva dovoluje. Smlouva nezbavuje práva
  dodavatele provádět propagaci a průzkum trhu ve vyhrazené oblasti.

  § 747

  Jednotlivé prodeje v rámci smlouvy o výhradním prodeji se uskutečňují
  na základě samostatných kupních smluv. Část obsahu těchto smluv může
  být dohodnuta již ve smlouvě o výhradním prodeji.

  § 748

  Není-li ve smlouvě stanoveno, na jakou dobu se uzavírá, zaniká smlouva
  po uplynutí jednoho roku po jejím uzavření. Vyplývá-li ze smlouvy, že
  ji strany zamýšlely uzavřít na dobu neurčitou a nesmluvily výpovědní
  lhůtu, může ji kterákoli ze stran ukončit výpovědí, jež nabývá
  účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
  výpověď byla doručena druhé straně.

  § 749

  (1) Nedodržel-li odběratel časové rozvržení odběru zboží předpokládané
  ve smlouvě nebo odebírá-li zboží, jež je předmětem smlouvy o výhradním
  prodeji, od jiného dodavatele, ačkoliv mu toto právo nebylo ve smlouvě
  přiznáno, může dodavatel od smlouvy odstoupit, nemá však nárok na
  náhradu škody.

  (2) Dodává-li dodavatel v rozporu se smlouvou jiným odběratelům, může
  odběratel odstoupit od smlouvy.

  Oddíl 5

  Smlouvy o vázaných obchodech

  § 750

  Smlouvy závislé

  Vyplývá-li ze smlouvy nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena
  a jež jsou při uzavření smlouvy známé oběma stranám, že plnění z této
  smlouvy (hlavní smlouvy) je závislé na plnění jiné smlouvy (vedlejší
  smlouvy), má se za to, že plnění z vedlejší smlouvy tvoří odkládací
  podmínku účinnosti smlouvy hlavní. Má-li být nebo je-li z hlavní
  smlouvy plněno předem, má nesplnění vedlejší smlouvy povahu podmínky
  rozvazovací.

  Vícestranné výměnné obchody

  § 751

  Za vícestranné výměnné obchody pro účely tohoto zákona se považují
  obchody, při nichž uzavírá několik osob jednu smlouvu nebo několik
  spolu souvisejících smluv, podle nichž má dojít k vzájemnému dodání
  zboží mezi účastníky majícími sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
  bydliště na území různých států, avšak kupní cena má být vyrovnána
  pouze mezi účastníky, kteří mají sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
  bydliště na území téhož státu.

  § 752

  Vztahy vznikající z vícestranných výměnných obchodů se řídí podle
  ustanovení o smlouvě kupní. Každý z účastníků má nárok na plnění
  smlouvou mu určené podle ustanovení o smlouvách ve prospěch třetího.
  Účastníci  však nemohou smlouvu zrušit nebo změnit bez souhlasu
  účastníka, jemuž je plnění dotčené zrušením nebo změnou určeno.

  § 753

  Žádný z účastníků vícestranného výměnného obchodu nemůže odkládat
  dodání zboží vůči účastníku, který má sídlo nebo místo podnikání,
  popřípadě bydliště na území jiného státu, jen proto, že mu nesplnil
  jiný účastník, který má s ním sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
  bydliště na území téhož státu.

  § 754

  Účastníci vícestranného výměnného obchodu, kteří mají sídlo nebo místo
  podnikání, popřípadě bydliště na území téhož státu, ručí společně a
  nerozdílně za splnění závazku každého z nich vůči účastníkům, kteří
  mají sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště na území jiného
  státu.

  § 755

  Účastník vícestranného výměnného obchodu není oprávněn odstoupit od
  smlouvy při prodlení některého z ostatních účastníků, jestliže některý
  jiný účastník již splnil svůj závazek, ledaže účastník odstupující od
  smlouvy nahradí škodu způsobenou odstoupením od smlouvy účastníku,
  který již splnil svůj závazek.