Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Díl 2 § 730 - 738 Obecná ustanovení

Díl II

  Obecná ustanovení

  § 730

  Zvyklosti

  Podle § 264 se přihlédne k obchodním zvyklostem obecně zachovávaným v
  mezinárodním obchodě v příslušném obchodním odvětví.

  § 731

  Úřední povolení

  (1) Dlužník je povinen řádně požádat o vývozní povolení, průvozní
  povolení nebo jiné úřední povolení, které se vyžaduje pro splnění jeho
  závazku v místě plnění.

  (2) Věřitel je povinen řádně požádat o dovozní povolení nebo jiné
  úřední povolení, které se vyžaduje pro přijetí plnění ve stanoveném
  místě plnění.

  (3) Povinnost podle odstavce 1 vzniká, jestliže v něm uvedená povolení
  jsou vyžadována v době plnění bez ohledu na to, zda byla vyžadována již
  v době uzavření smlouvy.

  (4) Je-li žadateli pravomocně zamítnuta žádost o udělení povolení,
  nastávají účinky nemožnosti plnění. Strana, která o povolení neúspěšně
  požádala, je povinna druhé straně nahradit škodu způsobenou zánikem
  závazku, ledaže smlouva byla uzavřena s odkládací podmínkou udělení
  povolení.

  (5) Na závazkové vztahy upravené tímto dílem zákona se nepoužije § 47
  občanského zákoníku.

  § 732

  Měna peněžního závazku

  (1) Dlužník je povinen splnit svůj peněžitý závazek v měně, v níž byl
  peněžitý závazek sjednán. V pochybnostech je povinen v téže měně
  nahradit škodu, k níž je zavázán při porušení smlouvy nebo zániku
  závazku.

  (2) Jestliže právní předpisy státu, na jehož území má dlužník sídlo
  nebo místo podnikání, popřípadě bydliště, nebo jiné rozhodné právní
  předpisy brání placení v měně uvedené v odstavci 1, je dlužník povinen
  nahradit škodu, která věřiteli vznikla placením v jiné měně.

  § 733

  Přepočet měn

  Je-li peněžité plnění sjednáno stranami v určité měně a dlužník podle
  smlouvy uzavřené s věřitelem nebo podle mezinárodní smlouvy či jiné
  právní úpravy má svůj závazek plnit v jiné měně, je pro měnový přepočet
  rozhodující střední kurs mezi oběma měnami platný v době, kdy se
  poskytuje peněžité plnění v místě stanoveném ve smlouvě, jinak v místě,
  kde má věřitel své sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.

  § 734

  Obvyklá cena nebo úplata

  Stanoví-li tento zákon, že pro výši peněžitého závazku je obvyklá cena
  nebo úplata, přihlíží se k cenám a úplatám obvyklým na mezinárodním
  trhu.

  § 735

  Prodlení s plněním peněžitého závazku

  Při prodlení s plněním peněžitého závazku platí se úroky z prodlení v
  téže měně, na kterou zní peněžitý závazek.

  § 736

  Okolnosti vylučující odpovědnost

  Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje neudělení úředního
  povolení, o které se má požádat podle § 731.

  § 737

  (1) Při použití § 381 se přihlíží k výši zisku zpravidla dosahovaného
  ve státu, kde má sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště
  oprávněná osoba.

  (2) Při použití § 470 je rozhodující běžná cena, která je sjednávána v
  místě, kde má být zboží dodáno, nebo není-li tam taková cena, běžná
  cena ve srovnatelném jiném místě, přičemž se vezme zřetel na rozdíl v
  dopravních nákladech.

  § 738

  Má-li obchodní zástupce sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště
  mimo území České republiky, je při použití § 653 rozhodující území
  státu, na jehož území má obchodní zástupce v době uzavření smlouvy o
  obchodním zastoupení sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště.