Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 152 - § 180 Právo zástavní a zadržovací

ČÁST TŘETÍ

  Zrušena

  HLAVA TŘETÍ A [ČÁSTI DRUHÉ (§ 152 - § 180)] PRÁVO ZÁSTAVNÍ A ZADRŽOVACÍ

  ODDÍL PRVNÍ

  Zástavní právo

  § 152

  Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který
  jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout
  uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

  § 153

  (1) Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc
  hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to
  jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle
  zvláštního  zákona,  obchodní  podíl,  cenný  papír nebo předmět
  průmyslového vlastnictví.

  (2) Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství, přírůstky a
  neoddělené plody zástavy.

  (3)  Pohledávka může být zajištěna zástavním právem na několika
  samostatných zástavách (vespolné zástavní právo).

  § 154

  Ustanovení tohoto zákona se použijí pro zástavní právo k obchodnímu
  podílu, pro zástavní právo k cenným papírům, popřípadě pro zástavní
  právo opírající se o cenné papíry (například hypoteční zástavní list),
  nebo pro zástavní právo k předmětům průmyslového vlastnictví, pokud
  zvláštní zákony, které tato zástavní práva upravují, nestanoví něco
  jiného.

  § 155

  (1)  Zástavním  právem může být zajištěna pohledávka peněžitá i
  nepeněžitá.  Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství této
  pohledávky.

  (2) Nepeněžitá pohledávka je zajištěna do výše její obvyklé ceny v době
  vzniku zástavního práva.

  (3) Zástavním právem může být zajištěna i pohledávka, která má v
  budoucnu vzniknout, anebo pohledávka, jejíž vznik je závislý na splnění
  podmínky.

  (4) Zástavním právem mohou být do sjednané výše zajištěny i pohledávky
  určitého druhu, které zástavnímu věřiteli vůči dlužníkovi budou vznikat
  v určité době.

  (5) Zástavní právo se vztahuje i na nároky zástavního věřitele z
  odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka,
  nebylo-li v zástavní smlouvě dohodnuto něco jiného.

  Vznik zástavního práva

  § 156

  (1) Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy (§ 552) nebo
  rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví. Za podmínek
  stanovených zákonem může zástavní právo vzniknout na základě rozhodnutí
  soudu nebo správního úřadu. Zástavní právo může vzniknout také ze
  zákona.

  (2) Zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky,
  kterou zástava zajišťuje.

  (3) Jsou-li zástavou nemovité věci, které se neevidují v katastru
  nemovitostí, věci hromadné, soubory věcí nebo movité věci, k nimž má
  zástavní právo vzniknout, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli
  nebo třetí osobě (§ 157 odst. 2 a 3), musí být zástavní smlouva sepsána
  ve formě notářského zápisu.

  § 157

  (1) Zástavní právo k nemovitým věcem a k bytům nebo nebytovým prostorům
  ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu vzniká vkladem do
  katastru nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak.

  (2) Zástavní právo k movitým věcem vzniká jejich odevzdáním zástavnímu
  věřiteli, nestanoví-li zákon jinak.

  (3) Odevzdání movité věci zástavnímu věřiteli podle odstavce 2 může být
  nahrazeno jejím předáním do úschovy nebo ke skladování pro zástavního
  věřitele nebo pro zástavního dlužníka u třetí osoby, je-li to dohodnuto
  v zástavní smlouvě.

  nadpis vypuštěn

  § 158

  (1) Zástavní právo k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v
  katastru nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, zástavní právo k
  souboru věcí a zástavní právo k movitým věcem, k nimž má podle zástavní
  smlouvy vzniknout zástavní právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu
  věřiteli nebo třetí osobě (§ 157 odst. 2 a 3), vzniká zápisem do
  Rejstříku  zástav vedeného Notářskou komorou České republiky; to
  neplatí,  bylo-li  zástavní právo zřízeno rozhodnutím soudu nebo
  správního úřadu.

  (2) Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav provede notář, který
  sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu, bezodkladně po
  uzavření zástavní smlouvy.

  § 159

  (1) Zástavní právo k pohledávce vzniká uzavřením smlouvy, pokud v ní
  není ujednáno něco jiného.

  (2) Zástavní právo k pohledávce je vůči dlužníku zastavené pohledávky
  (poddlužníku) účinné doručením písemného oznámení zástavního dlužníka o
  něm, nebo tím, že zástavní věřitel poddlužníku prokáže vznik zástavního
  práva.

  § 160

  (1) Zástavní právo na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu
  vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

  (2) Zástavní právo k nemovitým věcem, které nejsou předmětem evidence v
  katastru nemovitostí, zástavní právo k věci hromadné, zástavní právo k
  souboru věcí a zástavní právo k movitým věcem, k nimž vzniklo zástavní
  právo, aniž by byly odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě (§
  157 odst. 2 a 3), vzniklé na základě rozhodnutí soudu nebo správního
  úřadu se zaznamenává v Rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou České
  republiky.

  § 161

  (1) Dá-li někdo do zástavy cizí movitou věc bez souhlasu vlastníka nebo
  osoby, která má k věci jiné věcné právo neslučitelné se zástavním
  právem,  vznikne zástavní právo, jen je-li movitá věc odevzdána
  zástavnímu věřiteli a ten ji přijme v dobré víře, že zástavce je
  oprávněn věc zastavit.

  (2) Cizí nemovitá věc, věc hromadná, soubor věcí a byt nebo nebytový
  prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona mohou být dány do
  zástavy jen se souhlasem vlastníka a osoby, která k nim má jiné věcné
  právo neslučitelné se zástavním právem. Totéž platí, jde-li o cizí
  pohledávku, jiné majetkové právo, obchodní podíl, cenný papír a předmět
  průmyslového vlastnictví.

  Práva a povinnosti za trvání zástavního práva

  § 162

  (1) Zástavní věřitel, jemuž byla zástava odevzdána, je oprávněn ji
  držet po celou dobu trvání zástavního práva. Je povinen starat se o ni
  s  péčí řádného hospodáře, zejména ji opatrovat a chránit před
  poškozením, ztrátou a zničením. Vzniknou-li zástavnímu věřiteli plněním
  této povinnosti účelně vynaložené náklady, má proti zástavnímu dlužníku
  právo na jejich náhradu.

  (2) Užívat zástavu a přisvojovat si její přírůstky, plody a užitky může
  zástavní věřitel jen se souhlasem zástavce.

  (3) Dojde-li během doby, v níž zástavní věřitel má u sebe zástavu, ke
  ztrátě, zničení nebo poškození zástavy, odpovídá zástavní věřitel za
  vzniklou škodu podle obecných ustanovení odpovědnosti za škodu.

  (4) Je-li zástava odevzdána třetí osobě, nesmí tato osoba převzatou věc
  odevzdat další osobě ani ji použít nebo umožnit její použití jinému; v
  ostatním má tato osoba práva a povinnosti schovatele (§ 747 a
  následující), není-li dohodnuto jinak.

  § 163

  (1) Zástavní dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se zástava
  zhoršuje na újmu zástavního věřitele.

  (2) Ztratí-li zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane
  nedostatečným, zástavní věřitel má právo od dlužníka žádat, aby
  zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil. Neučiní-li tak,
  stane se ta část pohledávky, která není zajištěna, splatnou.

  § 164

  (1) Zástavní právo působí vůči každému pozdějšímu vlastníku zastavené
  věci, souboru věcí a bytu nebo nebytovému prostoru ve vlastnictví podle
  zvláštního zákona, nestanoví-li zákon jinak. Totéž platí, jde-li o
  každého pozdějšího věřitele zastavené pohledávky, o každého pozdějšího
  oprávněného ze zastaveného jiného majetkového práva nebo předmětu
  průmyslového vlastnictví a o každého pozdějšího majitele zastaveného
  obchodního podílu nebo cenného papíru.

  (2) Ten, vůči němuž působí zástavní právo podle odstavce 1, má
  postavení zástavního dlužníka.

  Uspokojení ze zástavy

  § 165

  (1) Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má
  zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení
  zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po
  své  splatnosti  splněna  jen  částečně  nebo  nebylo-li splněno
  příslušenství pohledávky.

  (2) Vznikne-li na zástavě více zástavních práv, uspokojují se zajištěné
  pohledávky postupně v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv.

  § 165a

  (1) Zástavu lze zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě
  nebo soudním prodejem zástavy. Při nařízení soudního prodeje zástavy a
  při prodeji zástavy soudem se postupuje podle občanského soudního řádu.

  (2) Je-li pohledávka zajištěna více zástavami, může zástavní věřitel
  navrhnout zpeněžení kterékoliv z nich nebo, je-li to třeba k uspokojení
  pohledávky, může navrhnout i prodej více nebo všech těchto zástav.

  (3)  Právo  zástavního věřitele domáhat se uspokojení pohledávky
  zajištěné zástavním právem u soudu po dlužníku není ustanoveními
  odstavců 1 a 2 dotčeno.

  § 166

  (1) Ten, kdo tvrdí, že prodej zástavy ve veřejné dražbě není přípustný,
  musí své právo uplatnit žalobou u soudu podanou proti zástavnímu
  věřiteli a dražebníkovi na určení nepřípustnosti prodeje zástavy.

  (2) Žalobu podle odstavce 1 lze podat do 1 měsíce ode dne doručení
  oznámení o veřejné dražbě zákonem určeným osobám, nejpozději však 7 dnů
  přede dnem zahájení veřejné dražby.

  (3) Veřejnou dražbu lze vykonat až po uplynutí lhůty uvedené v odstavci
  2; je-li v této lhůtě podána žaloba podle odstavce 1, lze ji vykonat až
  poté, kdy bylo o této žalobě pravomocně rozhodnuto.

  (4) Ten, kdo podal bezdůvodně žalobu podle odstavce 1, je povinen
  nahradit zástavnímu věřiteli škodu, která mu vznikla oddálením prodeje
  zástavy za dobu od podání žaloby do dne rozhodnutí soudu prvního stupně
  ve věci, jestliže zástavní věřitel uplatnil právo na náhradu této škody
  v průběhu řízení o žalobě před soudem prvního stupně; na návrh
  zástavního věřitele může soud již v průběhu řízení rozhodnout o tom, že
  je povinen složit do úschovy u soudu zálohu až do výše možné náhrady
  škody. Ustanovení první věty o zástavním věřiteli platí obdobně též pro
  dražebníka.

  § 167

  (1) Je-li zástavou pohledávka, poddlužník je povinen splnit svůj dluh
  po splatnosti zastavené pohledávky zástavnímu věřiteli.

  (2) Je-li předmětem plnění zastavené pohledávky věc, vzniká předáním
  této věci zástavnímu věřiteli jeho zástavní právo k ní; zástavní právo
  k pohledávce tím zaniká.

  nadpis vypuštěn

  § 168

  Je-li zástavou jiné majetkové právo, postupuje se při jeho zpeněžení s
  přihlédnutím k povaze tohoto práva přiměřeně podle § 165a nebo podle §
  167, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

  Neplatná ujednání

  § 169

  Ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně
  uzavřená ujednání jsou neplatná, jestliže stanoví, že

  a) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit,

  b) zástavní dlužník nebo zástavce nesmí nemovitou věc nebo byt nebo
  nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona zastavit
  jinému, dalšímu věřiteli,

  c) zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak,
  než je stanoveno zákonem,

  d) zástavní věřitel se nesmí po splatnosti pohledávky domáhat jejího
  uspokojení prodejem zástavy,

  e) při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne
  zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za
  určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  Zánik zástavního práva

  § 170

  (1) Zástavní právo zaniká

  a) zánikem zajištěné pohledávky,

  b) zánikem zástavy,

  c) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným
  úkonem,

  d) uplynutím doby, na niž bylo zřízeno,

  e) složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou
  cenu zástavy,

  f) písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním
  dlužníkem nebo zástavcem,

  g) v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

  (2) Promlčením zajištěné pohledávky zástavní právo nezaniká.

  § 171

  (1) Zanikne-li zástavní právo k nemovitým věcem, k nimž vzniklo vkladem
  do katastru nemovitostí, provede se k témuž dni jeho výmaz.

  (2) Zanikne-li zástavní právo zapsané nebo zaznamenané v Rejstříku
  zástav vedeném Notářskou komorou České republiky, provede kterýkoliv
  notář jeho výmaz, požádá-li o něj zástavní věřitel nebo bude-li mu
  zánik zástavního práva prokázán.

  nadpis vypuštěn

  § 172

  Zástavní právo nezaniká, vztahuje-li se i na nároky zástavního věřitele
  z odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka (§
  155 odst. 5).

  Podzástavní právo

  § 173

  (1) Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním
  právem, jestliže zástavou je věc.

  (2) Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu vlastníka
  zastavené věci. Podzástavní právo je však proti němu účinné, jen když
  jeho vznik mu byl písemně oznámen. Jestliže je zastavená pohledávka
  zajištěna zástavním právem k nemovité věci nebo k bytu nebo nebytovému
  prostoru ve vlastnictví podle zvláštního zákona, vzniká podzástavní
  právo vkladem do katastru nemovitostí.

  § 174

  (1) Jestliže zástavní věřitel (podzástavce) předá zastavenou movitou
  věc, kterou má u sebe, podzástavnímu věřiteli, nezbavuje se tím
  odpovědnosti za plnění povinností jejímu zástavci.

  (2) Není-li splatná pohledávka, která je zajištěna podzástavním právem,
  včas splněna, může podzástavní věřitel uplatnit uspokojení ze zástavy
  místo zástavního věřitele (podzástavce).

  (3) Na podzástavní právo se použijí ustanovení o zástavním právu
  přiměřeně.

  ODDÍL DRUHÝ

  Zadržovací právo

  nadpis vypuštěn

  § 175

  (1) Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji
  zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž
  by jinak byl povinen věc vydat.

  (2) Zadržovací právo vzniká i k zajištění dosud nesplatné pohledávky,
  zahájením insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící
  úpadek dlužníka.

  § 176

  (1) Zadržovací právo nemá osoba, která má věc, k níž by mohlo toto
  právo vzniknout, u sebe neprávem, zejména jestliže se jí zmocnila
  svémocně nebo lstí.

  (2) Zadržovací právo nemá ani ten, jemuž při předání věci bylo uloženo,
  aby s ní naložil způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího
  práva; to neplatí, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se
  řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

  § 177

  (1) Zadržovací právo vznikne jednostranným úkonem oprávněné osoby,
  kterým vyjadřuje svou vůli zadržet věc.

  (2) Oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu vyrozumět
  dlužníka o zadržení věci a jeho důvodech; jestliže smlouva, na jejímž
  základě má věc u sebe, byla uzavřena písemně, musí být i vyrozumění
  písemné.

  § 178

  Ohledně opatrování zadržené věci a úhrady nákladů s tím spojených má
  ten, kdo věc zadržuje, postavení, jaké má zástavní věřitel ohledně
  zástavy.

  nadpis vypuštěn

  § 179

  Na základě zadržovacího práva má věřitel právo při výkonu soudního
  rozhodnutí na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před
  jiným věřitelem, a to i zástavním věřitelem.

  § 180

  (1) Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem
  zadržené věci, anebo vydáním zadržené věci dlužníku.

  (2) Toto právo zaniká i tehdy, jestliže dlužník poskytne oprávněné
  osobě s jejím souhlasem jinou jistotu.