Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 151n - § 151v Práva k cizím věcem

HLAVA TŘETÍ

  Práva k cizím věcem

  nadpis zrušen

  § 151a

  zrušen

  § 151b

  zrušen

  § 151c

  zrušen

  § 151d

  zrušen

  § 151e

  zrušen

  § 151f

  zrušen

  § 151g

  zrušen

  nadpis zrušen

  § 151h

  zrušen

  § 151i

  zrušen

  § 151j

  zrušen

  nadpis zrušen

  § 151k

  zrušen

  § 151l

  zrušen

  § 151m

  zrušen

  Věcná břemena

  § 151n

  (1) Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho
  jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco
  konat.  Práva  odpovídající  věcným břemenům jsou spojena buď s
  vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.

  (2) Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s
  vlastnictvím věci na nabyvatele.

  (3) Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva
  odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést
  přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její
  vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.

  § 151o

  (1) Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve
  spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců,
  rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Právo odpovídající
  věcnému břemenu lze nabýt také výkonem práva (vydržením); ustanovení §
  134 zde platí obdobně. K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je
  nutný vklad do katastru nemovitostí.

  (2) Smlouvou může zřídit věcné břemeno vlastník nemovitosti, pokud
  zvláštní zákon nedává toto právo i dalším osobám.

  (3) Není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a
  přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh
  vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby
  spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.

  § 151p

  (1) Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze
  zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je nutný
  vklad do katastru nemovitostí.

  (2) Věcné břemeno zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již
  nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání
  její nemovitosti; přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno
  nezaniká.

  (3) Vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a
  výhodou oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za
  přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje. Nelze-li pro změnu poměrů
  spravedlivě trvat na věcném plnění, může soud rozhodnout, aby se
  namísto věcného plnění poskytovalo peněžité plnění.

  (4) Patří-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné
  břemeno zanikne nejpozději její smrtí nebo zánikem. Věcná břemena
  zřízená v souvislosti s provozem podniku^3a) přecházejí při jeho
  převodu či přechodu na nabyvatele podniku. To platí i v případě převodu
  nebo přechodu takové části podniku, která může být provozována jako
  samostatný podnik.

  § 151r

  zrušen

  Nadpis zrušen

  § 151s

  zrušen

  § 151t

  zrušen

  § 151u

  zrušen

  § 151v

  zrušen