Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 136 - § 151 Spoluvlastnictví a společné jmění

HLAVA DRUHÁ

  Spoluvlastnictví a společné jmění

  § 136

  (1) Věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků.

  (2) Společné jmění může vzniknout jen mezi manžely.

  Podílové spoluvlastnictví

  § 137

  (1) Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a
  povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

  (2) Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak,
  jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.

  § 138

  zrušen

  § 139

  (1) Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a
  povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně.

  (2) O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou,
  počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li
  se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka
  soud.

  (3)  Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní
  spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.

  § 140

  Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní
  právo, ledaže jde o převod osobě blízké (§ 116, 117). Nedohodnou-li se
  spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl
  poměrně podle velikosti podílů.

  § 141

  (1) Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o
  vzájemném vypořádání; je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí
  být dohoda písemná.

  (2) Každý ze spoluvlastníků je povinen vydat ostatním na požádání
  písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali, neměla-li již dohoda o
  zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání písemnou formu.

  § 142

  (1) Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na
  návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédne přitom k velikosti
  podílů a účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné,
  přikáže  soud  věc  za  přiměřenou  náhradu  jednomu  nebo více
  spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně
  využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej
  a výtěžek rozdělí podle podílů.

  (2) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud nezruší a nevypořádá
  spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a
  rozdělením výtěžku.

  (3) Při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci může soud
  zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti ve prospěch vlastníka
  jiné nově vzniklé nemovitosti. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
  nemůže být na újmu osobám, kterým příslušejí práva na nemovitosti
  váznoucí.

  Společné jmění manželů

  § 143

  (1) Společné jmění manželů tvoří

  a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání
  manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku
  nabytého  jedním  z  manželů za majetek náležející do výlučného
  vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží
  osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů
  o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve
  vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako
  právnímu nástupci původního vlastníka,^3)

  b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně
  vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku,
  který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah
  přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal
  jeden z nich bez souhlasu druhého.

  (2) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem
  obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu,
  včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva,
  účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou
  bytových družstev.

  § 143a

  (1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit
  nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou
  manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v
  budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné
  jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty
  a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží
  do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich,
  nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

  (2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu
  vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku
  manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné
  domácnosti.

  (3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou
  uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy
  v manželství obdobně.

  (4)  Manželé  se  mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v
  předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této
  smlouvy znám.

  § 144

  Pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky
  vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

  § 145

  (1) Majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba
  manželé společně.

  (2) Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů
  může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba
  souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný.

  (3) Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé
  společně a nerozdílně.

  (4) Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou
  oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně.

  § 146

  Majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů
  použít k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba
  udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho
  části. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas
  druhého manžela není třeba.

  § 147

  Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit
  správu společného jmění odchylně. Stejně mohou upravit správu svého
  budoucího společného jmění muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství.
  Ustanovení § 143a odst. 4 platí zde obdobně.

  § 148

  (1) Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit
  společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné
  domácnosti.

  (2) Na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na
  věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z
  manželů  získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal
  neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

  (3) Je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu podle odstavce 2
  vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manžela, který není
  podnikatelem, rozdělí se mezi ně příjmy z podnikání v poměru stanoveném
  písemnou smlouvou; nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělí se příjmy
  rovným dílem.

  (4) Jestliže o společném jmění manželů bylo rozhodnuto podle odstavce 1
  nebo 2, může být rozšířeno do předchozího rozsahu jen rozhodnutím soudu
  vydaným na návrh jednoho z manželů.

  § 148a

  zrušen

  § 149

  (1) Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství.

  (2) Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž
  se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich
  společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat,
  aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je
  povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho
  ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů
  vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.

  (3) Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí,
  k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se
  zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry
  přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání
  společné domácnosti.

  (4) V případech uvedených v § 143a odst. 1 a § 148 odst. 1 se použijí
  ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.

  § 149a

  Pokud se dohody mezi manžely podle ustanovení § 143 a 149 týkají
  nemovitostí, musí mít písemnou formu a nabývají účinnosti vkladem do
  katastru.

  § 150

  (1) Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí mít písemnou
  formu. Jestliže do společného jmění manželů náleží též nemovitost,
  nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

  (2) Práva věřitelů nesmí být dohodou manželů dotčena.

  (3) Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z
  manželů soud.

  (4) Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho
  vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh
  na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že
  se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze
  společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti
  výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých
  věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou
  spoluvlastníků  jsou  stejné;  totéž platí přiměřeně o ostatních
  majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

  § 151

  Jestliže za trvání manželství společné jmění zaniklo, může být obnoveno
  jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.