Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 415 - § 419 Předcházení hrozícím škodám

ČÁST ŠESTÁ

  Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

  HLAVA PRVNÍ

  Předcházení hrozícím škodám

  § 415

  Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví,
  na majetku, na přírodě a životním prostředí.

  § 416

  zrušen

  § 417

  (1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem
  přiměřeným okolnostem ohrožení.

  (2) Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud
  uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.

  § 418

  (1) Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které
  sám nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí
  za daných okolností odvrátit jinak anebo jestliže je způsobený následek
  zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

  (2) Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti
  hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě
  nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.

  § 419

  Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených
  nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož
  zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla
  odvrácena.