Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 420 - § 450 Odpovědnost za škodu

HLAVA DRUHÁ

  Odpovědnost za škodu

  ODDÍL PRVNÍ

  Obecná odpovědnost

  nadpis vypuštěn

  § 420

  (1)  Každý  odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní
  povinnosti.

  (2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když
  byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili.
  Tyto  osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona
  neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není
  tím dotčena.

  (3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.

  § 420a

  (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.

  (2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena

  a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti,

  b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na
  okolí,

  c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena
  jinému  škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo
  znemožněno užívání nemovitosti.

  (3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen
  prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající
  původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného.

  ODDÍL DRUHÝ

  Případy zvláštní odpovědnosti

  Nadpis zrušen

  § 421

  Každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku,
  odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě
  došlo i jinak.

  § 421a

  (1) Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v
  povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito.
  Této odpovědnosti se nemůže zprostit.

  (2)  Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování
  zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.

  Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky
  svého jednání

  § 422

  (1) Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za
  škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit
  jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen
  vykonávat  nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro
  nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo
  posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat
  nad ním dohled.

  (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže
  prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.

  (3) Vykonává-li dohled organizace, její pracovníci dohledem pověření
  sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich
  odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.

  § 423

  Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout
  své jednání nebo posoudit jeho následky, je povinen nahradit škodu v
  tomto stavu způsobenou; společně a nerozdílně s ním odpovídají ti,
  kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.

  Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům

  § 424

  Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým
  mravům.

  nadpis vypuštěn

  § 425

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 426

  Zrušen

  § 426a

  neplatil

  § 426b

  neplatil

  Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků

  § 427

  (1) Fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu
  vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.

  (2) Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, motorového
  plavidla, jakož i provozovatel letadla.

  § 428

  Své odpovědnosti se nemůže provozovatel zprostit, jestliže škoda byla
  způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se odpovědnosti
  zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při
  vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

  § 429

  Provozovatel odpovídá jak za škodu způsobenou na zdraví a věcech, tak
  za škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou věcí, pozbyla-li fyzická
  osoba při poškození možnosti je opatrovat.

  § 430

  (1) Místo provozovatele odpovídá ten, kdo použije dopravního prostředku
  bez  vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel odpovídá
  společně s ním, jestliže takové užití dopravního prostředku svou
  nedbalostí umožnil.

  (2) Je-li dopravní prostředek v opravě, odpovídá po dobu opravy
  provozovatel podniku, v němž se oprava provádí, a to stejně jako
  provozovatel dopravního prostředku.

  § 431

  Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li o
  vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle účasti na
  způsobení vzniklé škody.

  Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným

  § 432

  Za  škodu vyvolanou povahou provozu zvlášť nebezpečného odpovídá
  provozovatel stejně jako provozovatel dopravního prostředku.

  Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

  § 433

  (1) Provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na
  věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny,
  ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly
  přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení
  věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo
  některému z pracovníků provozovatele.

  (2) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání
  věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, občanovi za škodu na věcech
  odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle
  odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

  (3) Odpovědnosti podle odstavce 1 a 2 se nelze zprostit jednostranným
  prohlášením ani dohodou.

  § 434

  (1) Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do výše
  stanovené prováděcím předpisem. Byla-li však škoda na těchto věcech
  způsobena těmi, kteří v provozu pracují, hradí se bez omezení.

  (2) Bez omezení se hradí škoda i tehdy, jestliže byly věci převzaty do
  úschovy.

  § 435

  Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i
  provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o
  dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.

  § 436

  Právo  na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez
  zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději
  patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

  § 437

  Za škodu způsobenou na věcech odložených v dopravních prostředcích
  hromadné dopravy se odpovídá jen podle ustanovení o náhradě škody
  způsobené jejich provozem (§ 427 až 431).

  ODDÍL TŘETÍ

  Společná ustanovení o náhradě škody

  Společná odpovědnost

  § 438

  (1)  Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a
  nerozdílně.

  (2) V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu
  způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody.

  § 439

  Kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s
  nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody.

  § 440

  Kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu
  postih.

  Zavinění poškozeného

  § 441

  Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně;
  byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám.

  Způsob a rozsah náhrady

  § 442

  (1) Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

  (2) Škoda se hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to
  možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

  (3) Byla-li škoda způsobena úmyslným trestným činem, z něhož měl
  pachatel majetkový prospěch, může soud rozhodnout, že je možno právo na
  náhradu škody uspokojit z věcí, které z majetkového prospěchu nabyl, a
  to i tehdy, jestliže jinak podle ustanovení občanského soudního řádu
  výkonu rozhodnutí nepodléhají. Dokud není právo na náhradu škody
  uspokojeno, nesmí dlužník s takovými věcmi v rozhodnutí uvedenými
  nakládat.

  § 443

  Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.

  § 444

  (1) Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a
  ztížení jeho společenského uplatnění.

  (2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a
  sociálních věcí vyhláškou výši, do které lze poskytnout náhradu za
  bolest a za ztížení společenského uplatnění, a určování výše náhrady v
  jednotlivých případech.

  (3) Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to

  a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč,

  b) každému dítěti 240 000 Kč,

  c) každému rodiči 240 000 Kč,

  d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000
  Kč,

  e) každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,

  f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v
  době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem
  jeho smrti, 240 000 Kč.

  § 445

  Ztráta na výdělku, k níž došlo při škodě na zdraví, se hradí peněžitým
  důchodem; přitom se vychází z průměrného výdělku poškozeného, kterého
  před poškozením dosahoval.

  § 446

  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného
  činí rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením a nemocenským.

  § 447

  (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo
  při invaliditě činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a
  výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního
  důchodu.

  (2) Náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s
  případným invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem nesmí
  přesahovat částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu
  škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení
  neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně; z důvodů zvláštního zřetele
  hodných může soud určit vyšší částku náhrady též tehdy, byla-li škoda
  způsobena hrubou nedbalostí.

  (3) Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší žáku nebo studentu ode dne,
  kdy měla skončit povinná školní docházka, studium nebo příprava pro
  povolání,

  a) po dobu, o kterou se následkem úrazu, popřípadě nemoci z povolání
  prodloužila jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava pro
  povolání,

  b) po dobu neschopnosti pro úraz nebo nemoc z povolání,

  c) po dobu trvání invalidity třetího stupně vzniklé v souvislosti s
  úrazem nebo nemocí z povolání,

  d) po dobu trvání invalidity prvního nebo druhého stupně vzniklé v
  souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání, nebo byl-li v této
  souvislosti uznán osobou se zdravotním postižením, pokud vlastní vinou
  nezameškává příležitost k výdělku vykonáváním práce pro něho vhodné.

  (4) Vláda České republiky může vzhledem ke změnám, které nastaly ve
  vývoji mzdové úrovně, upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady
  za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
  invaliditě.

  § 447a

  Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi
  výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na
  který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku,
  z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku
  po skončení pracovní neschopnosti, kterou fyzická osoba pobírala v
  období rozhodném pro vyměření důchodu.

  § 448

  (1) Při usmrcení se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu
  pozůstalým,  kterým  zemřelý  výživu poskytoval nebo byl povinen
  poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto
  náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z
  téhož důvodu.

  (2) Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého;
  náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit
  částku, do které by náležela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku
  podle ustanovení § 447 odst. 2.

  § 449

  (1) Při škodě na zdraví se hradí též účelné náklady spojené s léčením.

  (2) Při usmrcení se hradí též přiměřené náklady spojené s pohřbem,
  pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým podle zákona o státní
  sociální podpoře.

  (3) Náklady léčení a náklady pohřbu se hradí tomu, kdo je vynaložil.

  § 449a

  Budoucí nároky podle ustanovení § 445 lze odškodnit jednorázově na
  základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi
  oprávněným a povinným. Totéž platí o budoucích nárocích podle § 446 až
  449.

  Snížení náhrady

  § 450

  Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží.
  Vezme přitom zřetel zejména k tomu, jak ke škodě došlo, jakož i k
  osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která ji způsobila;
  přihlédne přitom také k poměrům fyzické osoby, která byla poškozena.
  Snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně.