Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 451 - § 459 Bezdůvodné obohacení

HLAVA TŘETÍ

  Bezdůvodné obohacení

  § 451

  (1) Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

  (2) Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez
  právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z
  právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z
  nepoctivých zdrojů.

  § 452

  zrušen

  § 453

  zrušen

  § 453a

  zrušen

  § 454

  Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl
  plnit sám.

  § 455

  (1) Za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění
  promlčeného dluhu nebo dluhu neplatného jen pro nedostatek formy.

  (2) Rovněž se za bezdůvodné obohacení nepovažuje přijetí plnění za hry
  nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení peněz do hry nebo
  sázky půjčených; u soudu se však těchto plnění nelze domáhat.

  § 456

  Předmět bezdůvodného obohacení se musí vydat tomu, na jehož úkor byl
  získán. Nelze-li toho, na jehož úkor byl získán, zjistit, musí se vydat
  státu.

  § 457

  Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků
  povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

  § 458

  (1) Musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li
  to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí
  být poskytnuta peněžitá náhrada.

  (2) S předmětem bezdůvodného obohacení musí být vydány i užitky z něho,
  pokud ten, kdo obohacení získal, nejednal v dobré víře.

  (3) Ten, kdo předmět bezdůvodného obohacení vydává, má právo na náhradu
  nutných nákladů, které na věc vynaložil.

  § 459

  Je-li povinen předmět bezdůvodného obohacení vydat ten, kdo nebyl v
  dobré víře, může soud rozhodnout, že lze právo uspokojit i z věcí,
  kterých z bezdůvodného obohacení nabyl, a to i tehdy, jestliže jinak
  podle  ustanovení  občanského  soudního  řádu  výkonu  rozhodnutí
  nepodléhají. Dokud není právo na vydání předmětu bezdůvodného obohacení
  uspokojeno, nesmí dlužník s takovými věcmi v rozhodnutí uvedenými
  nakládat.