Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 778 - § 787 Vklady

HLAVA ČTRNÁCTÁ

  Vklady

  Obecná ustanovení

  § 778

  Smlouva o vkladu vzniká mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen
  "vkladatel") a peněžním ústavem složením vkladu u peněžního ústavu a
  jeho přijetím peněžním ústavem.

  § 779

  Vkladatel má právo na úroky nebo jiné majetkové výhody stanovené
  peněžním ústavem v souladu s opatřením podle zvláštních předpisů^7).

  § 780

  (1) Vkladatel, a v zákonem stanovených případech i jiná oprávněná
  osoba, má právo s vkladem nakládat.

  (2) Vkladatel může v dohodě s peněžním ústavem vázat (vinkulovat)
  výplatu vkladu na sdělení hesla nebo na splnění jiné podmínky.

  (3) Nezná-li vkladatel heslo, musí prokázat, že mu vklad náleží.

  Vklady na vkladních knížkách

  § 781

  (1) Přijetí vkladu potvrdí peněžní ústav vkladní knížkou upravenou tak,
  aby z ní byla zřejmá výše vkladu, jeho změny a konečný stav.

  (2) Není-li prokázána jiná výše vkladu, je rozhodný zápis ve vkladní
  knížce.

  § 782

  Vkladní knížka může být vystavena pouze na jméno.

  § 783

  (1) Bez předložení vkladní knížky nelze s vkladem nakládat.

  (2) S vkladem na vkladní knížce na jméno je oprávněn nakládat ten, na
  jehož jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo identifikační znak
  právnické osoby je vkladní knížka vystavena. S vkladem na cestovní
  vkladní knížce je však ve stanovených případech oprávněn nakládat
  každý, kdo předloží vkladní knížku a průkazní lístek.

  § 784

  (1) Při ztrátě nebo zničení vkladní knížky může vkladatel s vkladem
  nakládat, jen prohlásí-li peněžní ústav na jeho návrh či na návrh toho,
  kdo má na tom právní zájem, vkladní knížku za umořenou.

  (2) Po umoření vydá peněžní ústav vkladateli novou vkladní knížku nebo
  na požádání vyplatí celý vklad.

  (3) Prováděcí předpis stanoví postup při umořování vkladních knížek a
  případy, kdy může peněžní ústav provést výplatu vkladu nebo vydat novou
  vkladní knížku i bez umoření původní vkladní knížky, je-li oprávněný
  znám.

  § 785

  Jestliže vkladatel po dvacet let s vkladem nenakládal ani nepředložil
  vkladní knížku na doplnění záznamů, ruší se vkladový vztah uplynutím
  této doby; vkladatel má právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu.

  § 786

  Vkladní listy

  (1) Vkladní list je potvrzením peněžního ústavu o pevném jednorázovém
  vkladu. Výše vkladu je uvedena na vkladním listu. Jinak se na vkladní
  list vztahují přiměřeně ustanovení tohoto zákona o vkladních knížkách.

  (2) Vkladní list může být vystaven pouze na jméno.

  § 787

  Další formy vkladů

  (1) Peněžní ústav může sjednat s vkladatelem i jiné formy vkladů.

  (2) Pokud není sjednáno něco jiného, vztahují se na tyto jiné formy
  vkladů přiměřeně ustanovení o vkladních knížkách a vkladních listech.

  (3) Jiné formy vkladů mohou být sjednány pouze na jméno.