Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.§ 774 - § 777 Smlouva zprostředkovatelská

HLAVA TŘINÁCTÁ

  Smlouva zprostředkovatelská

  § 774

  Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat
  zájemci  za  odměnu  uzavření  smlouvy  a  zájemce  se zavazuje
  zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen
  přičiněním zprostředkovatele.

  § 775

  Zprostředkovateli patří odměna v dohodnuté výši; odměnu je třeba
  sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je
  smlouva neplatná podle § 40a.

  § 776

  Zprostředkovateli patří kromě odměny náhrada nákladů pouze tehdy, je-li
  to výslovně dohodnuto; v pochybnostech jen, jestliže mu vznikl nárok na
  odměnu.

  § 777

  Zájemce a zprostředkovatel jsou povinni oznamovat si navzájem všechny
  důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti,
  které mohou ovlivnit rozhodnutí zájemce uzavřít zprostředkovávanou
  smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn za zájemce jednat nebo přijímat
  cokoliv, jen byl-li k tomu zmocněn písemnou plnou mocí.