Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.§ 760 - § 773 Smlouvy o přepravě

HLAVA DVANÁCTÁ

  Smlouvy o přepravě

  ODDÍL PRVNÍ

  Smlouva o přepravě osob

  § 760

  Smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné
  použije dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa
  určení řádně a včas.

  § 761

  Dopravce je povinen starat se při přepravě zejména o bezpečnost a
  pohodlí cestujících a při hromadné přepravě jim umožnit používání
  společenských a kulturních zařízení. Podrobnosti upraví přepravní řády.

  § 762

  (1) Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s
  ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně.

  (2) Je-li zavazadlo přepravováno odděleně, je dopravce povinen dbát,
  aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu s
  cestujícím.

  Odpovědnost

  § 763

  (1) Při pravidelné přepravě osob stanoví přepravní řády, jaká práva má
  cestující vůči dopravci, jestliže přeprava nebyla provedena včas.

  (2) Při nepravidelné přepravě osob je dopravce povinen nahradit škodu
  vzniklou cestujícímu tím, že přeprava nebyla provedena včas; podmínky a
  rozsah náhrady stanoví přepravní řády.

  (3) Práva podle odstavců 1 a 2 musí cestující uplatnit u dopravce bez
  zbytečného odkladu; nebyla-li práva uplatněna nejpozději do šesti
  měsíců, zaniknou.

  § 764

  (1) Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda na zdraví nebo škoda na
  zavazadlech přepravovaných společně s ním či na věcech, které měl u
  sebe, odpovídá za ni dopravce podle ustanovení o odpovědnosti za škodu
  způsobenou provozem dopravních prostředků (§ 427 až 431).

  (2) Za škodu způsobenou na zavazadlech přepravovaných odděleně od
  cestujících odpovídá dopravce podle ustanovení o odpovědnosti při
  nákladní přepravě.

  ODDÍL DRUHÝ

  Smlouva o přepravě nákladu

  § 765

  (1) Smlouvou o přepravě nákladu vzniká odesílateli právo, aby mu
  dopravce za přepravné zásilku přepravil do určeného místa a vydal ji
  určenému příjemci.

  (2) Odesílatel je povinen dopravci na požádání objednávku přepravy
  písemně potvrdit.

  (3) Dopravce je povinen na požádání odesílatele převzetí zásilky
  písemně potvrdit.

  § 766

  (1) Až do vydání zásilky má odesílatel právo dávat za podmínek
  stanovených přepravními řády dopravci nové příkazy.

  (2) Kdy a za jakých podmínek právo dávat dopravci nové příkazy přísluší
  příjemci, stanoví přepravní řády.

  § 767

  Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí a ve stanovené
  lhůtě.

  § 768

  (1) Dopravce může užít k provedení přepravy i jiných fyzických nebo
  právnických osob; přitom odpovídá, jako by přepravu provedl sám.

  (2) Provádí-li přepravu společně několik dopravců podle přepravního
  řádu jako přepravu sdruženou, stanoví přepravní řády, který z dopravců
  a za jakých podmínek za tuto přepravu odpovídá.

  Odpovědnost

  § 769

  (1) Dopravce odpovídá za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v
  době od převzetí k přepravě až do vydání, ledaže škoda byla způsobena
  odesílatelem nebo příjemcem vadností zásilky, jejího obalu nebo balení,
  zvláštní povahou zásilky, anebo okolností, kterou nemohl dopravce
  odvrátit.

  (2) Přepravní řády mohou stanovit, za jakých podmínek se má za to, že
  škoda vznikla některou z příčin uvedených v odstavci 1.

  (3)  Na škody vzniklé na přepravovaných zásilkách se nevztahují
  ustanovení § 427 až 431.

  § 770

  (1) Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu,
  kterou měla ztracená nebo zničená zásilka v době, kdy byla převzata k
  přepravě. Kromě toho je povinen nést účelně vynaložené náklady vzniklé
  v souvislosti s přepravou ztracené nebo zničené zásilky. Při poškození
  nebo částečné ztrátě zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla
  zásilka znehodnocena; je-li účelné provést opravu, hradí dopravce
  náklady opravy.

  (2) Za jiné škody z nákladní přepravy, než jsou škody na přepravované
  zásilce, odpovídá dopravce, jen byly-li způsobeny překročením dodací
  lhůty; podmínky a rozsah náhrady stanoví přepravní řády.

  § 771

  Právo na náhradu škody musí odesílatel uplatnit u dopravce do šesti
  měsíců od vydání zásilky příjemci, nebo jestliže k vydání zásilky
  nedošlo, do šesti měsíců od převzetí zásilky k přepravě; jinak právo
  zanikne.

  ODDÍL TŘETÍ

  Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě

  § 772

  Podrobnější  úpravu  osobní a nákladní přepravy stanoví zvláštní
  předpisy, zejména přepravní řády a tarify. V rámci této úpravy mohou
  přepravní řády též převzít ustanovení platná v mezinárodní přepravě pro
  přepravu vnitrostátní; odpovědnost za škodu na zdraví stanovená tímto
  zákonem nesmí být omezena.

  § 773

  (1) O nevyzvednutých (neodebraných) zásilkách platí ustanovení § 656
  odst. 2 a 3.

  (2) Přepravní řády mohou stanovit pro vyzvednutí (odebrání) některých
  zásilek, zejména věcí nebezpečné povahy nebo věcí, které se rychle
  kazí, lhůty kratší než 6 měsíců.