Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.§ 754 - § 759 Smlouva o ubytování

HLAVA JEDENÁCTÁ

  Smlouva o ubytování

  § 754

  (1) Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel
  poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající
  z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny,
  ubytovny a jiná zařízení).

  (2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit
  ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

  § 755

  Ubytovaný  má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování
  vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a
  používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

  § 756

  Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k
  ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený
  výkon jeho práv spojených s ubytováním.

  § 757

  Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění
  s ubytováním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez
  souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

  § 758

  O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor
  ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení § 433 a 436.

  § 759

  (1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby;
  újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný
  povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.

  (2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit,
  jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje
  dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.