Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 747 - § 753 Smlouva o úschově

HLAVA DESÁTÁ

  Smlouva o úschově

  § 747

  (1) Smlouvou o úschově vznikne složiteli právo, aby schovatel movitou
  věc od něj do úschovy převzatou řádně opatroval. Smlouvu o úschově lze
  uzavřít i tak, že odevzdání i převzetí věci bude zajištěno mechanickými
  prostředky.

  (2) Ve smlouvě lze dohodnout, že schovatel může věc odevzdat do úschovy
  dalšímu schovateli.

  § 748

  Složitel je povinen nahradit schovateli nezbytné náklady, které na věc
  při jejím opatrování vynaložil; odměnu za úschovu je povinen zaplatit
  jen tehdy, dohodl-li se tak nebo odpovídá-li to předmětu podnikání
  schovatele anebo zvyklostem.

  § 749

  (1) Schovatel je povinen převzatou věc opatrovat dohodnutým způsobem a
  nebyla-li dohoda o způsobu úschovy uzavřena, je povinen ji opatrovat
  pečlivě, zejména je povinen dát ji pojistit, je-li to obvyklé, a po
  uplynutí doby úschovy převzatou věc vrátit spolu s tím, co k ní
  přibylo.

  (2) Schovatel je povinen vrátit věc složiteli na požádání i před
  uplynutím sjednané doby úschovy, ale sám není oprávněn vrátit ji dříve,
  ledaže věc nemůže pro nepředvídatelnou okolnost bezpečně nebo bez
  vlastní škody opatrovat.

  § 750

  Není-li ujednáno a ani z okolností zřejmé, jak dlouho má být věc v
  úschově, může složitel kdykoli žádat vrácení věci a schovatel může věc
  kdykoli vrátit.

  § 751

  Použije-li schovatel převzatou věc, umožní-li její použití jinému,
  dá-li ji bez svolení složitele nebo bez nezbytné potřeby někomu jinému
  do úschovy, anebo je-li v prodlení s jejím vrácením, odpovídá i za
  náhodnou škodu, ledaže by tato škoda postihla uschovanou věc i jinak.

  § 752

  Složitel je povinen, není-li účastníky dohodnuto jinak, nahradit
  schovateli škodu vzniklou mu úschovou, jakož i náklad, který schovatel
  na věc vynaložil pro splnění své povinnosti.

  § 753

  Vzájemných práv z úschovy se lze domáhat pouze do šesti měsíců po
  vrácení věci; jinak zaniknou.