Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 742 - § 746 Jednatelství bez příkazu

HLAVA DEVÁTÁ

  Jednatelství bez příkazu

  § 742

  Obstará-li někdo, aniž je k tomu oprávněn, cizí záležitost, aby
  odvrátil hrozící škodu, je ten, jehož záležitost byla obstarána,
  povinen nahradit jednateli bez příkazu nutný náklad, i když se výsledek
  bez zavinění jednajícího nedostavil.

  § 743

  (1) Nejde-li o odvrácení hrozící škody, musí ten, kdo chce obstarat
  záležitost jiného, zpravit jej o tom a vyčkat jeho souhlasu.

  (2) Neučiní-li tak a jde-li o záležitost k prospěchu jiného, má
  jednatel bez příkazu nárok na náhradu nákladů, kterými byl ten, v jehož
  zájmu jednal, v době skončení jednání obohacen.

  § 744

  (1) Kdo zasáhne do záležitostí jiného, aniž by šlo o odvrácení hrozící
  škody, odpovídá za vzniklou škodu; v rámci této odpovědnosti odpovídá i
  za náhodu, ledaže by vznikla i bez jeho zásahu.

  (2) Totéž platí, zasáhne-li někdo do záležitostí jiného proti jeho
  projevené vůli.

  § 745

  Nemá-li jednatel bez příkazu nárok na náhradu nákladů, je oprávněn vzít
  si, pokud je to možné, co pořídil svým nákladem.

  § 746

  Jednatel  bez příkazu je povinen dokončit jednání, podat o něm
  vyúčtování a převést vše, co při tom získal, na toho, jehož záležitost
  obstaral.