Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 724 - § 732 Příkazní smlouva

HLAVA OSMÁ

  Příkazní smlouva

  ODDÍL PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  § 724

  Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará
  nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.

  Povinnosti příkazníka

  § 725

  Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých schopností a
  znalostí. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy,
  je-li to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho
  souhlas; jinak odpovídá za škodu.

  § 726

  Příkazník je povinen provést příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu
  jinému,  odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však
  příkazce, aby si ustanovil zástupce, nebo byl-li tento nezbytně nutný,
  odpovídá příkazník pouze za zavinění při volbě zástupce.

  § 727

  Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o
  postupu  plnění příkazu a převést na příkazce všechen užitek z
  provedeného příkazu; po provedení příkazu předloží příkazci vyúčtování.

  Povinnosti příkazce

  § 728

  Příkazce je povinen, není-li jinak dohodnuto, poskytnout příkazníkovi
  předem na jeho žádost přiměřené prostředky, nezbytné ke splnění příkazu
  a nahradit příkazníkovi potřebné a užitečné náklady, vynaložené při
  provádění příkazu, a to i když se výsledek nedostavil.

  § 729

  (1) Příkazce je dále povinen nahradit příkazníkovi kromě zaviněné škody
  i tu škodu, která vznikla v souvislosti s výkonem příkazu.

  (2) Utrpí-li příkazník při výkonu příkazu škodu jen náhodou, může se
  domáhat náhrady pouze tehdy, zavázal-li se provést příkaz bezplatně;
  nedostane však více, než by mu náleželo jako obvyklá odměna, kdyby byla
  sjednána.

  § 730

  (1) Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi odměnu pouze tehdy,
  jestliže byla dohodnuta nebo je obvyklá, zejména vzhledem k povolání
  příkazníka.

  (2) Příkazce je povinen poskytovat odměnu, i když výsledek nenastal,
  ledaže nezdar jednání byl způsoben porušením povinnosti příkazníka.

  Zánik příkazní smlouvy

  § 731

  Pro zánik příkazní smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení o zániku
  plné moci (§ 33b).

  § 732

  Zanikla-li příkazní smlouva odvoláním, je příkazce povinen nahradit
  příkazníku náklady vzniklé do odvolání, utrpěnou škodu a přísluší-li
  příkazníkovi odměna, i její část odpovídající provedené práci. To platí
  i tehdy, bylo-li dokončení příkazního jednání zmařeno náhodou, ke které
  nedal příkazník podnět.