Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 663 - § 723 Nájemní smlouva

HLAVA SEDMÁ

  Nájemní smlouva

  ODDÍL PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  § 663

  Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji
  dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.

  § 664

  Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu
  způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven,
  užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.

  § 665

  (1) Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě;
  nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel
  je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce
  užívá věc řádným způsobem.

  (2) Nájemce je povinen věc užívat pouze v případě, že tak bylo
  smluveno, nebo že neužíváním by byla věc znehodnocena více než jejím
  užíváním.

  § 666

  (1) Nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu, nestanoví-li
  smlouva jinak.

  (2) Dá-li nájemce věc do podnájmu v rozporu se smlouvou, pronajímatel
  má právo odstoupit od smlouvy.

  § 667

  (1) Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem
  pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat
  jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva
  jinak, je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po
  odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání
  věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě
  nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o
  co se zvýšila hodnota věci.

  (2) Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je
  povinen po skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu.
  Hrozí-li v důsledku prováděných změn na věci pronajímateli značná
  škoda, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  § 668

  (1) Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu
  potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této
  povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky,
  které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat
  věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny.

  (2) Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v
  rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.

  § 669

  Jestliže nájemce vynaložil na věc náklady při opravě, ke které je
  povinen pronajímatel, má nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže
  oprava  byla provedena se souhlasem pronajímatele, nebo jestliže
  pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla
  oznámena její potřeba. Jinak může nájemce požadovat jen to, o co se
  pronajímatel obohatil.

  § 670

  Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je
  povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva.

  Nájemné

  § 671

  (1) Nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak nájemné
  obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci
  a způsobu jejího užívání.

  (2) Není-li dohodnuto nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak, platí
  se nájemné ze zemědělských nebo lesních pozemků půlročně pozadu 1.
  dubna a 1. října, při ostatních nájmech měsíčně pozadu.

  § 672

  (1) Na zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti zástavní právo k
  movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo
  osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, s výjimkou věcí
  vyloučených z výkonu rozhodnutí.

  (2) Zástavní právo zanikne, jsou-li věci odstraněny dříve, než byly
  sepsány soudním vykonavatelem, ledaže by byly odstraněny na úřední
  příkaz a pronajímatel ohlásí svá práva u soudu do osmi dnů po výkonu.
  Stěhuje-li se nájemce nebo jsou-li odstraňovány věci, přestože nájemné
  není zaplaceno nebo zajištěno, může pronajímatel zadržet věci na
  vlastní nebezpečí, do osmi dnů však musí žádat o soupis soudním
  vykonavatelem, nebo musí věci vydat.

  § 673

  Nájemce není povinen platit nájemné, pokud pro vady věci, které
  nezpůsobil, nemohl pronajatou věc užívat způsobem dohodnutým, nebo
  nebyl-li způsob užívání dohodnut přiměřeně povaze a určení věci, anebo
  nemohl-li z uvedených příčin při nájmu zemědělských nebo lesních
  pozemků docílit žádný výnos.

  § 674

  Může-li nájemce užívat pronajatou věc z důvodů uvedených v § 673 pouze
  omezeně nebo jestliže při nájmu zemědělských nebo lesních pozemků
  užitky z věci klesly z uvedených důvodů pod polovinu běžného výnosu, má
  nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. Pronajímatel si však
  musí započíst náklad, který ušetřil, a cenu výhod, které měl z toho, že
  nájemce věc užíval jen omezeně.

  § 675

  Právo na prominutí nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí být
  uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne,
  nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy došlo ke skutečnostem
  toto právo zakládajícím.

  ODDÍL TŘETÍ

  Skončení nájmu

  § 676

  (1) Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se
  pronajímatel s nájemcem jinak.

  (2) Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu
  nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30
  dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla
  sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy
  na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.

  § 677

  (1) Zrušit nájemní smlouvu sjednanou na neurčitou dobu lze, nedojde-li
  k dohodě pronajímatele s nájemcem, pouze výpovědí.

  (2) Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do
  zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu^5) v jednoroční
  lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných
  nemovitostí v tříměsíční lhůtě, při nájmu movitých věcí v jednoměsíční
  lhůtě.

  § 678

  Ustanovení o výpovědní době, vyklizení a odevzdání platí pouze tehdy,
  není-li smlouvou nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak.

  § 679

  (1)  Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv, byla-li
  pronajatá  věc předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo
  obvyklému užívání, anebo stane-li se později - aniž by nájemce porušil
  svoji povinnost - nezpůsobilou ke smluvenému nebo obvyklému užívání,
  stane-li se neupotřebitelnou anebo bude-li mu odňata taková část věci,
  že by tím byl zmařen účel smlouvy.

  (2) Jsou-li místnosti, které byly pronajaty k obývání nebo k tomu, aby
  se v nich zdržovali lidé, zdraví závadné, má nájemce toto právo i
  tehdy, věděl-li o tom při uzavření smlouvy. Práva odstoupit od smlouvy
  se nelze předem vzdát.

  (3) Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce
  přes písemnou výstrahu pronajatou věc nebo trpí-li užívání věci takovým
  způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda.
  Nejde-li o byt nebo nebytový prostor, může pronajímatel také odstoupit
  od smlouvy, jestliže nájemce, ač upomenut, nezaplatil splatné nájemné
  ani do splatnosti dalšího nájemného, a je-li tato doba kratší než tři
  měsíce, do tří měsíců, nebo jestliže s ohledem na pravomocné rozhodnutí
  příslušného orgánu je třeba pronajatou věc vyklidit.

  § 680

  (1) Zničením pronajaté věci nájemní smlouva zaniká.

  (2) Dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel
  do právního postavení pronajímatele a nájemce je oprávněn zprostit se
  svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku, jakmile mu byla změna oznámena
  nebo nabyvatelem prokázána.

  (3) Dojde-li ke změně vlastnictví k nemovité věci, může z tohoto důvodu
  vypovědět nájemní smlouvu pouze nájemce, a to i tehdy, byla-li smlouva
  uzavřena na dobu určitou; výpověď však musí podat v nejbližším
  výpovědním období, pokud je zákonem nebo dohodou stanoveno. Při změně
  vlastnictví k movité věci může smlouvu vypovědět i nabyvatel.

  § 681

  Po podané výpovědi nebo tři měsíce před skončením nájmu a předáním věci
  je nájemce nemovité věci povinen, není-li dohodnuto jinak, umožnit
  zájemci o pronajmutí její prohlídku v přítomnosti pronajímatele nebo
  jeho zástupce. Nájemce nesmí být prohlídkou zbytečně obtěžován.

  § 682

  Skončí-li nájem, je nájemce povinen vrátit pronajatou věc ve stavu
  odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci; nebyl-li způsob užívání
  výslovně smluven, ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k
  obvyklému opotřebení.

  § 683

  (1) Došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v
  důsledku jejího zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené
  osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup, za náhodu však
  neodpovídá.

  (2) Domáhat se náhrady lze pouze do šesti měsíců od vrácení pronajaté
  věci; jinak nárok zanikne.

  § 684

  Uplatňuje-li třetí osoba k věci práva, jež jsou neslučitelná s právy
  nájemce, je pronajímatel povinen učinit potřebná právní opatření k jeho
  ochraně. Jestliže tak pronajímatel v přiměřené lhůtě neučiní, nebo
  nejsou-li jeho opatření úspěšná, může nájemce odstoupit od smlouvy.

  ODDÍL ČTVRTÝ

  Zvláštní ustanovení o nájmu bytu

  § 685

  (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává
  nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení
  doby užívání. Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu určité
  práce nájemce.

  (2) U družstevního bytu lze nájemní smlouvu mezi bytovým družstvem a
  členem bytového družstva uzavřít pouze za podmínek upravených ve
  stanovách bytového družstva.

  (3) Nájem bytu je chráněn; pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů
  stanovených v zákoně.

  (4) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení
  zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení.

  § 686

  (1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství,
  rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění
  spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít
  písemnou formu.

  (2) Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla
  uzavřena na dobu neurčitou.

  § 686a

  (1) Pronajímatel je oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat,
  aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za
  plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných
  svých závazků v souvislosti s nájmem.

  (2) Výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek
  měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v
  souvislosti s užíváním bytu.

  (3) Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, je pronajímatel
  oprávněn tyto prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k
  úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k
  úhradě  jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných
  vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Nájemce
  je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit peněžní prostředky na
  původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně
  čerpal, a to do jednoho měsíce.

  (4) Po skončení nájmu vrátí pronajímatel nájemci nevyčerpané peněžní
  prostředky s příslušenstvím, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne,
  kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli, nedohodnou-li se
  jinak.

  (5) Na vyplacení peněžních prostředků má jinak právo strana, které
  svědčí rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného úřadu se stejnými účinky.

  Práva a povinnosti z nájmu bytu

  § 687

  (1) Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k
  řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených
  s užíváním bytu.

  (2) V nájemní smlouvě lze sjednat předání bytu ve stavu nezpůsobilém
  pro řádné užívání, pokud si nájemce s pronajímatelem současně vymezí
  práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady
  nákladů na provedení úpravy.

  (3) Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, drobné opravy v
  bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou
  hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou
  údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.

  (4) Práva a povinnosti nájemce, který je členem bytového družstva, při
  opravách a údržbě družstevního bytu a hrazení nákladů s tím spojených,
  upravují stanovy družstva.

  § 688

  (1) Nájemce má vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory
  a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s
  užíváním bytu spojeno.

  (2) Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné prostory a zařízení
  domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu
  spojeno.

  § 689

  (1) Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet
  osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny
  osoby  mohly  řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících
  podmínkách.

  (2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s
  přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou
  anebo o další případy zvláštního zřetele hodné.

  (3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny
  v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě,
  že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je
  rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod
  nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna
  nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost.

  (4) Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě
  spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámí tuto skutečnost
  pronajímateli. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí
  možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.

  § 690

  Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo
  vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon
  jejich práv.

  § 691

  Nesplní-li  pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící
  řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má
  nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v
  nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů.
  Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu.
  Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

  § 692

  (1) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli
  potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich
  provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti
  vznikla.

  (2) Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou
  údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění
  nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.

  (3) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli
  nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro
  měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet
  naměřených  hodnot.  Stejně je povinen umožnit přístup k dalším
  technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.

  § 693

  Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě
  sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo
  po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a
  požadovat od nájemce náhradu.

  § 694

  Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v
  bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.

  V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat,
  aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

  § 695

  Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné
  změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen
  z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz
  příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení
  umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti
  vznikla.

  Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu

  § 696

  (1) Nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v
  průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem
  a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis
  jinak.

  (2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně
  navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na
  zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním
  měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do
  dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má
  pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši
  nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení
  nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke
  dni podání návrhu soudu.

  (3) Soud může rozhodnout podle odstavce 2 také v případě nájmu, kde
  bylo nájemné sjednáno dohodou, a jde o nájem na dobu neurčitou,
  jestliže došlo k podstatné změně okolností, z nichž při sjednávání
  nájemného pronajímatel nebo nájemce vycházel.

  (4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení
  odstavců 2 a 3 obdobně.

  (5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se nepoužije pro určení nájemného u
  družstevního bytu.

  (6) Nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak, způsob výpočtu
  úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení
  stanoví zvláštní právní předpis.

  § 697

  Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění, poskytovaná s
  užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit
  pronajímateli poplatek z prodlení.

  § 698

  (1)  Nájemce  má  právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud
  pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu,
  která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na
  přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla
  poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována
  vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo.

  (2) Stejné právo má nájemce, jestliže stavebními úpravami v domě se
  podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.

  (3)  Nájemce má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění,
  poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně a včas
  neposkytuje.

  § 699

  Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s
  užíváním bytu je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu.
  Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

  Společný nájem bytu

  § 700

  (1) Byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají
  stejná práva a povinnosti.

  (2) Společný nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další
  osobou a pronajímatelem.

  (3) U družstevního bytu může společný nájem vzniknout jen mezi manžely.

  § 701

  (1) Běžné věci, týkající se společného nájmu bytu, může vyřizovat každý
  ze společných nájemců. V ostatních věcech je třeba souhlasu všech;
  jinak je právní úkon neplatný.

  (2) Z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni
  a povinni všichni společní nájemci společně a nerozdílně.

  § 702

  (1) Dojde-li mezi společnými nájemci k neshodě o právech a povinnostech
  vyplývajících ze společného nájmu bytu, rozhodne na návrh některého z
  nich soud.

  (2)  Soud může v případech zvláštního zřetele hodných na návrh
  společného nájemce zrušit právo společného nájmu bytu, vznikne-li jím
  nezaviněný  stav, který brání společnému užívání bytu společnými
  nájemci. Zároveň určí, který ze společných nájemců nebo kteří z nich,
  budou byt dále užívat.

  Společný nájem bytu manžely

  § 703

  (1) Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou
  nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely.

  (2) Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na
  uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem
  bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství
  jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže manželé spolu trvale
  nežijí.

  § 704

  (1)  Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením
  manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením
  manželství.

  (2) Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z
  manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

  § 705

  (1) Nedohodnou-li se rozvedení manželé o nájmu bytu, soud na návrh
  jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje právo společného nájmu bytu.
  Současně určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce.

  (2) Nabyl-li práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden
  z  rozvedených  manželů před uzavřením manželství, zanikne právo
  společného nájmu bytu rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z
  manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V
  ostatních případech společného nájmu družstevního bytu rozhodne soud,
  nedohodnou-li se rozvedení manželé, na návrh jednoho z nich o zrušení
  tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále
  nájemcem bytu; tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v
  družstvu.

  (3) Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na
  zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele.

  § 705a

  Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství

  (1) Osoba, která uzavřela registrované partnerství^1a) (dále jen
  "partnerství"), má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je
  v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená (§ 688).

  (2) Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního
  bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem
  bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů^1a) nájemcem bytu
  (družstevního bytu) za trvání partnerství. Ustanovení umožňující vznik
  společného nájmu bytu dohodou (§ 700) tím nejsou dotčena.

  (3)  Zrušením,  popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence
  partnerství, zaniká právo partnera^1a), který není nájemcem bytu, tento
  byt nadále užívat.

  Přechod nájmu bytu

  § 706

  (1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva a
  povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho
  smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou
  někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť,
  snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen
  pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se
  vyžaduje písemná forma.

  (2) Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději
  uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu. Toto ustanovení se
  nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla k
  okamžiku přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak se toto ustanovení
  nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k
  okamžiku přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem
  nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se
  pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

  (3) Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a
  povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi
  těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na
  ně.

  (4) Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho
  měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu
  nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká.

  (5) Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve
  společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v
  družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl.“.

  § 707

  (1) Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane
  se jediným nájemcem pozůstalý manžel.

  (2) Jde-li o byt družstevní, zanikne smrtí jednoho z manželů společný
  nájem bytu manžely. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání
  manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží
  členský podíl; k tomu přihlédne soud v řízení o dědictví. Jestliže
  zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením
  manželství,  přechází  jeho  smrtí  členství v družstvu a nájem
  družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jde-li o
  více předmětů nájmu, může členství zůstavitele přejít na více dědiců.

  (3) Zemře-li jeden ze společných nájemců, přechází jeho právo na
  ostatní společné nájemce.

  § 708

  Ustanovení § 707 odst. 1 a 3 platí i v případě, jestliže nájemce opustí
  trvale společnou domácnost.

  § 709

  Ustanovení § 703 až 707 neplatí pro byty zvláštního určení.

  Zánik nájmu bytu

  § 710

  (1) Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem,
  písemnou výpovědí nebo jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

  (2) V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
  Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci
  kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce
  následujícího  po  měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému
  účastníkovi, pokud není dále stanoveno jinak.

  (3) V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také
  uplynutím této doby. Pokud smlouva nestanoví jinak, na nájem bytu nelze
  použít ustanovení o obnovení nájmu (§ 676 odst. 2).

  (4) Nájem bytu, který byl sjednán na dobu výkonu určité práce, skončí
  posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
  nájemce přestal tyto práce vykonávat, aniž k tomu měl vážný důvod.

  (5) Přestane-li nájemce vykonávat určité práce, na které je vázán nájem
  bytu, z důvodů spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu nebo z
  jiného vážného důvodu, skončí nájem bytu uplynutím dvou let ode dne,
  kdy nájemce přestal určité práce vykonávat.

  § 711

  (1) Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v
  zákoně.

  (2) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:

  a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu
  hrubě porušují dobré mravy v domě;

  b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu
  bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná
  s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a
  úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní
  prostředky podle § 686a odst. 3;

  c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze
  spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;

  d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných
  důvodů užívá jen občas;

  e) jde-li o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená
  osoba; toto ustanovení se nepoužije, pokud nájemce dovršil 70 let věku.

  (3) Výpověď musí být nájemci doručena. V písemné výpovědi musí být
  uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta (§ 710 odst. 2) a poučení
  nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti
  výpovědi k soudu. Nájemce je povinen byt vyklidit do 15 dnů ode dne
  zajištění přístřeší.

  (4) Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě šedesáti dnů
  ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a
  řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu.

  § 711a

  (1) Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto
  případech:

  a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti,
  vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence;

  b) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit
  tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při
  jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat;

  c) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k
  provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo
  vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat.

  (2) Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci. V písemné
  výpovědi musí být uveden důvod výpovědi a výpovědní lhůta (§ 710 odst.
  2). Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, určí současně délku
  výpovědní lhůty a rozhodne o povinnosti byt vyklidit. Výpovědní lhůta
  počne běžet až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní
  moci rozhodnutí soudu.

  (3) V případě výpovědi dané z důvodů uvedených v odstavci 1 je
  pronajímatel povinen uhradit nájemci nezbytné stěhovací náklady, pokud
  nedojde k jiné dohodě.

  (4) Jestliže pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu
  k účelu, pro který vypověděl nájem bytu, může soud na návrh nájemce
  rozhodnout, že pronajímatel je povinen dodatečně uhradit nájemci, který
  byt uvolnil, stěhovací náklady a další náklady spojené s potřebnou
  úpravou náhradního bytu. Soud může dále uložit pronajímateli, aby
  nájemci uhradil rozdíl ve výši nájemného z dosavadního bytu a z bytu
  náhradního, až za dobu pěti let, počínaje měsícem, v němž se nájemce
  přestěhoval do náhradního bytu, nejdéle však do doby, kdy nájemce
  ukončil nájem náhradního bytu. Právo nájemce na úhradu rozdílu v
  nájemném se v období pěti let nepromlčí. Jiné nároky nájemce tím nejsou
  dotčeny. Dále soud může na návrh toho, kdo poskytl bytovou náhradu,
  uložit pronajímateli, aby mu uhradil přiměřenou náhradu.

  (5) Má-li nájemce právo na bytovou náhradu, je povinen byt vyklidit do
  15 dnů po zajištění odpovídající bytové náhrady.

  nadpis vypuštěn

  § 712

  (1) Bytovými náhradami jsou náhradní byt a náhradní ubytování.

  (2) Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje
  lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Skončí-li
  nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů podle § 711a odst. 1
  písm. a), b) a c), má nájemce právo na náhradní byt, který je podle
  místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený
  náhradní byt). Soud může na návrh pronajímatele z důvodů zvláštního
  zřetele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší
  podlahové ploše než vyklizovaný byt.

  (3) V případech podle § 705 odst. 2 věty prvé postačí rozvedenému
  manželovi,  který  je  povinen byt vyklidit, poskytnout náhradní
  ubytování; soud však z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodne, že
  rozvedený manžel má právo na náhradní byt. V případech podle § 705
  odst. 1 a odst. 2 věta druhá má rozvedený manžel právo na náhradní byt;
  soud může, jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné, rozhodnout,
  že rozvedený manžel má právo jen na náhradní ubytování.

  (4) Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve
  svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného
  nájemce.

  (5) Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele podle § 711, stačí
  při vyklizení poskytnout přístřeší. Přístřeším se rozumí dočasné
  ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k
  uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní
  potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců.

  (6) Společní nájemci mají nárok jen na jednu bytovou náhradu.

  § 712a

  V období mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty k
  vyklizení bytu mají pronajímatel a osoba, jejíž nájemní poměr skončil,
  práva a povinnosti v rozsahu odpovídajícím ustanovením § 687 až 699 a
  přiměřeně § 700 až § 702 odst. 1.

  § 713

  (1) Jestliže byt zvláštního určení po smrti nájemce nebo po rozvodu
  jeho manželství užívají dále manžel, bývalý manžel nebo osoby uvedené v
  § 706 odst. 1, nejsou povinny se z bytu vystěhovat, dokud jim není
  zajištěna přiměřená bytová náhrada.

  (2) Jestliže byt, ke kterému byl sjednán nájem na dobu výkonu určité
  práce, užívá po smrti nájemce osoba blízká, má právo v bytě bydlet.
  Vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit
  do tří měsíců ode dne doručení této výzvy. V případě smrti nájemce, k
  níž došlo v souvislosti s výkonem této práce, není tato osoba povinna
  se vystěhovat, dokud jí není zajištěna přiměřená bytová náhrada.

  (3) Povinnost zajištění bytové náhrady podle odstavců 1 a 2 zaniká po
  uplynutí 2 let od smrti nájemce nebo po rozvodu jeho manželství a osoby
  užívající byt jsou povinny byt vyklidit.

  (4) Pokud byt zvláštního určení užívá osoba zdravotně postižená nebo
  osoba, která dovršila 70 let věku, ustanovení odstavce 3 se nepoužije.

  § 714

  Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu.
  Osoba, jejíž nájem bytu zanikl, není povinna se z bytu vystěhovat,
  pokud jí není zajištěna bytová náhrada za podmínek uvedených v § 712
  odst. 2 a 3, popřípadě poskytnuto přístřeší za podmínek uvedených v §
  712 odst. 5. Vrácení členského podílu se může člen domáhat teprve po
  vystěhování z bytu, a to ve lhůtě dané stanovami družstva.

  Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu

  § 715

  Se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci dohodnout o výměně bytu.
  Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.

  § 716

  (1) Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do
  tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo
  zanikne.

  (2) Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné
  okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat,
  může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu.
  Povinnost k náhradě škody tím není dotčena.

  ODDÍL PÁTÝ

  Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení

  § 717

  (1) V zařízeních určených k trvalému bydlení vzniká nájem obytné
  místnosti nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem.

  (2) Jsou-li na užívání téže místnosti uzavřeny nájemní smlouvy s více
  nájemci, je každý z nich samostatným nájemcem, a to v rozsahu, který mu
  byl v dohodě vymezen.

  § 718

  Je-li nájemce povinen se z obytné místnosti vystěhovat, stačí mu
  poskytnout náhradní ubytování, pokud nájemní smlouvou nebylo účastníky
  dohodnuto něco jiného. V případě, že nájem obytné místnosti skončil z
  důvodů, pro které lze vypovědět nájem bytu podle § 711 odst. 2, stačí
  při vyklizení poskytnout přístřeší.

  ODDÍL ŠESTÝ

  Podnájem bytu (části bytu)

  § 719

  (1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na
  dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez určení doby jen s písemným
  souhlasem pronajímatele. Není-li splněna tato podmínka, je smlouva
  neplatná. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti
  nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b). Smlouva o podnájmu musí mít
  písemnou formu. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí, že podnájem lze
  vypovědět bez uvedení důvodů ve lhůtě podle § 710 odst. 2.

  (2) Podnájem sjednaný bez určení doby skončí nejpozději se zánikem
  nájmu. Byl-li podnájem sjednán na určitou dobu, skončí také uplynutím
  této doby.

  (3) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem.

  ODDÍL SEDMÝ

  Nájem a podnájem nebytových prostor

  § 720

  Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem.^6)

  ODDÍL OSMÝ

  Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých

  § 721

  (1) Má-li věc, která byla pronajata, vady, pro které ji nelze řádně
  užívat, nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu
  byla poskytnuta jiná věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na
  prominutí nájemného nebo na slevu z nájemného za dobu, po kterou věc
  nemohl pro její vadu řádně užívat buď vůbec, nebo jen za ztížených
  podmínek.

  (2) Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u
  pronajímatele nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán.

  § 722

  (1) Za opotřebení věci způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.

  (2) Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení věci je nájemce povinen
  ohlásit  pronajímateli  bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce
  nahradit škodu se řídí ustanoveními tohoto zákona o odpovědnosti za
  škodu; nájemce však neodpovídá za škodu, která vznikla tím, že ten, kdo
  věc pronajal, nesplnil povinnost uloženou ustanovením § 617.

  § 723

  (1) Vrátí-li nájemce věc po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen
  platit nájemné až do vrácení věci. Je-li nájemce s vrácením věci v
  prodlení, je povinen zaplatit též poplatek z prodlení.

  (2) Jestliže se věc ztratila nebo byla zničena, je nájemce povinen
  platit nájemné a poplatek z prodlení, bylo-li jeho placení dohodnuto,
  dokud ztrátu nebo zničení věci pronajímateli neohlásil nebo dokud se o
  tom pronajímatel jinak nedozvěděl.