Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 659 - § 662 Smlouva o výpůjčce

HLAVA ŠESTÁ

  Smlouva o výpůjčce

  § 659

  Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu
  bezplatně užívat.

  § 660

  Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k
  řádnému užívání. Ustanovení § 617 platí přiměřeně i pro užívání věci.

  § 661

  (1) Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který
  byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit
  ji před poškozením, ztrátou nebo zničením.

  (2) Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání
  jinému.

  § 662

  (1)  Vypůjčitel  je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje,
  nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.

  (2) Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené
  doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji
  užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.