Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 829 - § 841 Smlouva o sdružení

HLAVA ŠESTNÁCTÁ

  Smlouva o sdružení

  § 829

  (1) Několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení
  sjednaného účelu.

  (2) Sdružení nemají způsobilost k právům a povinnostem.

  § 830

  Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného
  účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež
  by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.

  § 831

  Vedle pracovní činnosti mohou být účastníci sdružení podle smlouvy
  povinni poskytnout pro účely sdružení peníze nebo jiné věci. Není-li ve
  smlouvě určena výše, má se za to, že účastníci jsou povinni poskytnout
  stejné hodnoty.

  § 832

  (1) Majetkové hodnoty je účastník povinen poskytnout pro účely smlouvy
  v době stanovené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření
  smlouvy.

  (2) Pokud není pověřen některý účastník správou věcí uvedených v
  odstavci 1, nakládá s nimi za účelem dosažení účelu smlouvy účastník,
  který je poskytl; je však povinen je oddělit od ostatního svého majetku
  dohodnutým způsobem nebo způsobem, který sdělí ostatním účastníkům
  smlouvy o sdružení.

  § 833

  Poskytnuté  peníze  nebo  jiné věci určené podle druhu jsou ve
  spoluvlastnictví všech účastníků v poměru k jejich výši, a to sdělením
  o  jejich oddělení od ostatního majetku účastníka nebo předáním
  pověřenému účastníku. Věci jednotlivě určené jsou v bezplatném užívání
  všech účastníků.

  § 834

  Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím
  všech účastníků.

  § 835

  (1) Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li
  smlouvou určeno jinak.

  (2) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a
  nerozdílně.

  § 836

  (1)  Není-li  ve smlouvě stanoveno jinak, rozhodují účastníci o
  obstarávání společných věcí jednomyslně.

  (2) Má-li podle smlouvy rozhodovat většina hlasů, patří každému
  účastníku jeden hlas; velikost podílu nerozhoduje.

  § 837

  Každý účastník, i když nevykonává správu, má právo přesvědčit se o
  hospodářském stavu sdružení. Ustanovení smlouvy tomu odporující jsou
  neplatná.

  § 838

  (1) Každý účastník může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodné době
  a k újmě ostatních účastníků sdružení. Z vážných důvodů však může ze
  sdružení vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní lhůta.

  (2) Z vážných důvodů lze účastníka ze sdružení vyloučit, a to pouze
  jednomyslným  usnesením ostatních účastníků sdružení, nestanoví-li
  smlouva jinak.

  § 839

  Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen, se vrátí věci vnesené
  do sdružení. Podíl majetku podle stavu v den vystoupení nebo vyloučení
  se mu vyplatí v penězích.

  § 840

  Účastník, který vystoupil nebo který byl vyloučen, se nezprošťuje
  odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení, které vznikly do dne
  vystoupení nebo vyloučení.

  § 841

  Při rozpuštění sdružení mají účastníci nárok na vrácení hodnot,
  poskytnutých k účelu sdružení a vypořádají se mezi sebou o majetek
  získaný výkonem společné činnosti sdružení způsobem stanoveným ve
  smlouvě, jinak rovným dílem.