Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 1 - § 6 Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana

ČÁST PRVNÍ

  Obecná ustanovení

  HLAVA PRVNÍ

  Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana

  § 1

  (1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských
  práv  a  svobod,  zejména  ochrany  osobnosti a nedotknutelnosti
  vlastnictví.

  (2) Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických
  osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy
  vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy
  neupravují jiné zákony.^1)

  (3) Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti
  upravují zvláštní zákony.

  § 2

  (1) Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů nebo z jiných
  skutečností, s nimiž zákon vznik těchto vztahů spojuje.

  (2) V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení.

  (3) Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a
  povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon
  výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že
  se od něj nelze odchýlit.

  § 3

  (1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů
  nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných
  a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

  (2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy
  dbají  o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z
  občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly
  odstraněny především jejich dohodou.

  § 4

  Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u
  orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco
  jiného, je tímto orgánem soud.

  § 5

  Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany
  u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat,
  nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo
  domáhat se ochrany u soudu.

  § 6

  Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo
  je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.