Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 7 - § 21 Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA DRUHÁ

  Účastníci občanskoprávních vztahů

  ODDÍL PRVNÍ

  Fyzické osoby

  § 7

  (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením.
  Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé.

  (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat
  předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li
  její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou
  osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije.

  § 8

  (1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a
  brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném
  rozsahu zletilostí.

  (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením
  tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá
  zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství
  za neplatné.

  § 9

  Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou
  svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich
  věku.

  § 10

  (1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen
  přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti
  k právním úkonům zbaví.

  (2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen
  přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo
  omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony,
  soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v
  rozhodnutí určí.

  (3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li
  se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.

  Ochrana osobnosti

  § 11

  Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a
  zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého
  jména a projevů osobní povahy.

  § 12

  (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a
  zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní
  povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

  (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy,
  podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům
  úředním na základě zákona.

  (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou
  bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též
  pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a
  televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s
  oprávněnými zájmy fyzické osoby.

  § 13

  (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od
  neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly
  odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené
  zadostiučinění.

  (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1
  zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby
  nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu
  nemajetkové újmy v penězích.

  (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti
  vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

  § 14

  zrušen

  § 15

  Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její
  osobnosti manželu nebo partnerovi^1a) a dětem, a není-li jich, jejím
  rodičům.

  § 16

  Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu,
  odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu.

  § 17

  zrušen

  ODDÍL DRUHÝ

  Právnické osoby

  § 18

  (1) Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.

  (2) Právnickými osobami jsou

  a) sdružení fyzických nebo právnických osob,

  b) účelová sdružení majetku,

  c) jednotky územní samosprávy,

  d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

  § 19

  (1) Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo
  zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  (2)  Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do
  obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní
  zákon nestanoví jinak.

  § 19a

  (1) Způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti může být
  omezena jen zákonem.

  (2) Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného
  zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne
  účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví
  jinak.

  § 19b

  (1) Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich
  zřízení.

  (2) Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat
  u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil
  závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které
  může být požadováno i v penězích.

  (3) Odstavec 2 platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti
  právnické osoby.

  § 19c

  (1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické
  osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo
  rozsahu její činnosti.

  (2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí,
  uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické
  osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného
  rejstříku.

  (3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu,
  kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická
  osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

  § 20

  (1) Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu
  jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou
  nebo zákonem (statutární orgány).

  (2) Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci
  nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické
  osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
  Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti
  právnické osobě jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti
  právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý
  účastník nemohl vědět.

  § 20a

  (1) Právnická osoba se zrušuje dohodou, uplynutím doby, nebo splněním
  účelu, pro který byla zřízena, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  (2) Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem
  určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní
  zákony nestanoví jinak.

  (3) Před zánikem právnické osoby se vyžaduje její likvidace, pokud celé
  její jmění nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví
  jinak.

  (4) Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností
  se přiměřeně použijí i pro likvidaci jiné právnické osoby, pokud z
  ustanovení upravujících tyto právnické osoby nevyplývá něco jiného.

  zrušeno

  § 20b

  zrušen

  § 20c

  zrušen

  § 20d

  zrušen

  § 20e

  zrušen

  Zájmová sdružení právnických osob

  § 20f

  K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické
  osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob (dále jen "sdružení").

  § 20g

  K založení sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená
  zakladateli, nebo schválení založení sdružení na ustavující členské
  schůzi. O založení sdružení na této schůzi se sepíše zápis obsahující
  seznam zakládajících členů sdružení s uvedením jejich jména (názvu) a
  bydliště (sídla) a podpisy členů. Ke smlouvě nebo zápisu o ustavující
  členské schůzi musí být přiloženy stanovy a určení osob oprávněných
  jednat jménem sdružení, jež schválí zakladatelé nebo ustavující schůze.

  § 20h

  (1) Stanovy sdružení určí název, sídlo a předmět činnosti sdružení,
  úpravu majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti
  členů, orgány sdružení a vymezení jejich působnosti, způsob zrušení
  sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem. Členství ve sdružení
  lze vázat na určitý členský příspěvek.

  (2) Stanovy schvalují zakladatelé nebo ustavující členská schůze.
  Stanovy určí způsob, jímž se stanovy mění a doplňují.

  § 20i

  (1) Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za
  nesplnění svých povinností.

  (2) Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení
  vedeného u krajského úřadu^2) příslušného podle sídla sdružení. Do
  registru se zapisuje název a sídlo sdružení, identifikační číslo osoby
  (dále  jen  „identifikační  číslo“)  sdružení poskytnuté správcem
  základního  registru osob^2a), předmět činnosti sdružení, orgány,
  kterými  sdružení jedná, a jméno a adresa trvalého pobytu osob
  vykonávajících jejich působnost.

  (3) K návrhu na zápis do registru se přikládá zakladatelská smlouva
  nebo zápis o ustavující členské schůzi spolu se stanovami. Návrh podává
  osoba zmocněná zakladateli nebo ustavující členskou schůzí.

  § 20j

  (1) Před zánikem sdružení se vyžaduje likvidace, jestliže jmění
  sdružení nepřechází na právního nástupce.

  (2) Sdružení zaniká výmazem z registrace. Před provedením výmazu
  krajský úřad zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající trestní
  stíhání proti sdružení nebo výkon trestu, který mu byl uložen podle
  zvláštního právního předpisu.

  § 21

  Pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů stát, je právnickou osobou.