Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - § 1 - § 4 Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět úpravy

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a upravuje
  daň z přidané hodnoty (dále jen "daň"). Daň se uplatňuje na zboží,
  nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem.

  § 2

  Předmět daně

  (1) Předmětem daně je

  a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v
  dražbě (dále jen "převod nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani
  v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

  b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
  uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

  c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen
  "členský stát") za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k
  dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou,
  která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení
  nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou
  nepovinnou k dani,

  d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

  (2) Předmětem daně však není pořízení zboží z jiného členského státu, s
  výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je
  předmětem spotřební daně,

  a) jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně
  podle § 68 odst. 1 až 10,

  b)  pokud  je  pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od
  uplatňování daně podle § 6 nebo právnickou osobou, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání a která není plátcem nebo
  osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží podle
  písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v
  běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato částka nebyla ani
  překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se
  nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží,
  které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského
  státu, nebo

  c) jestliže se jedná o pořízení použitého zboží, uměleckého díla,
  sběratelského předmětu nebo starožitnosti při dodání obchodníkem z
  jiného členského státu, pokud je dodání tohoto zboží předmětem daně s
  použitím zvláštního režimu v členském státě zahájení odeslání nebo
  přepravy tohoto zboží, obdobně jako v § 90.

  (3) Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními,
  pokud nejsou osvobozena od daně.

  § 3

  Územní působnost

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) tuzemskem území České republiky,

  b) třetí zemí území mimo území Evropského společenství,

  c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním
  předpisem Evropské unie.^1)

  (2) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území
  Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského
  společenství

  a) hora Athos,

  b) Kanárské ostrovy,

  c) francouzské zámořské departementy,

  d) Alandy,

  e) Normanské ostrovy.

  (3) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území
  Evropského společenství, která nejsou součástí celního území Evropského
  společenství

  a) ostrov Helgoland,

  b) území Büsingen,

  c) Ceuta,

  d) Melilla,

  e) Livigno,

  f) Campione d' Italia,

  g) italské vody jezera Lugano.

  (4) Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za
  území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území
  Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a
  Dhekelie se považují za území Kypru.

  § 4

  Vymezení základních pojmů

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

  a)  úplatou  částka  v  penězích nebo v platebních prostředcích
  nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění,

  b) jednotkovou cenou cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena
  za službu anebo nemovitost,

  c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle §
  13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění,

  d) vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu
  převyšuje odpočet daně za zdaňovací období,

  e) nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň
  na výstupu za zdaňovací období,

  f) správcem daně příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je správcem
  daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při
  dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 až 5,

  g) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo
  přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v
  rámci obchodování mezi členskými státy,

  h) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropského společenství
  sídlo, místo podnikání ani místo pobytu,

  i) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické
  osoby, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje,

  j) místem podnikání adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako
  místo podnikání v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci,
  popřípadě místo jejího pobytu,

  k) provozovnou místo, které má stálé personální a materiální vybavení,
  jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické
  činnosti,

  l) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního
  rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z
  grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z
  grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci
  dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše
  slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje
  zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého
  hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

  m) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem
  některé ze spotřebních daní vymezených v zákoně upravujícím spotřební
  daně^24) nebo daně z pevných paliv nebo daně ze zemního plynu a
  některých dalších plynů vymezených v zákoně upravujícím daň z pevných
  paliv a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů^72), s výjimkou
  plynu dodávaného prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy
  nacházející se na území Evropského společenství anebo jakékoli sítě k
  takové soustavě připojené.

  (2) Zbožím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za
  zboží se nepovažují peníze a cenné papíry. Za zboží se dále považují

  a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní
  bance, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich
  dovoz Českou národní bankou,

  b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro
  sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo
  přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu
  vyhlašovaného Českou národní bankou,

  c) cenné papíry v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi
  v tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo
  jejich dovozu a vývozu jako výrobku.

  (3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

  a) dopravním prostředkem vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení
  určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a obvykle
  užívané k uskutečnění přepravní služby,

  b) novým dopravním prostředkem

  1. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců
  větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno
  do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než
  6 000 km,

  2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního
  uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou
  námořních  lodí  užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo
  záchranářské činnosti, nebo

  3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud
  bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má
  nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými
  společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

  c) obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je
  určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností,

  d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je

  1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů^7c),

  2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z
  příjmů^7c), nebo

  3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních
  předpisů upravujících účetnictví^7d),

  4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,

  e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek,
  který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo
  jinak vytvořil; technické zhodnocení^73) se považuje za samostatný
  dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností,

  f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém
  osvědčení^4) nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G;
  pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním
  právním předpisem^4a),

  g) nájmem věci i podnájem věci,

  h)  prodejem podniku prodej podniku nebo části podniku, tvořící
  organizační složku podniku, podle zvláštního právního předpisu;^5) za
  prodej  podniku  se považuje rovněž vydražení podniku nebo jeho
  organizační složky ve veřejné dražbě.

  (4) Pro účely tohoto zákona se pro přepočet cizí měny na českou měnu
  použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný
  pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň,
  popřípadě přiznat osvobození od daně s výjimkou přepočtu cizí měny na
  českou měnu pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží podle §
  38, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů nebo pro účely
  osvobození od daně podle § 71b a 71e, kdy se použije kurz stanovený v §
  71b odst. 6.