Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 1§ 5 - § 6 Daňové subjekty

HLAVA II

  UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

  Díl 1

  Daňové subjekty

  § 5

  Osoby povinné k dani

  (1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která
  samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví
  v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické
  činnosti.

  (2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto
  zákona  rozumí  soustavná  činnost  výrobců,  obchodníků  a osob
  poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a
  soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů,
  zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské
  nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů,
  architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také
  považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání
  příjmů,  pokud  je  tento majetek využíván soustavně. Samostatně
  uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo
  jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na
  základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní
  vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze
  závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu^6) nebo jako
  příjmy, za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba
  daně podle zvláštního právního předpisu.^7)

  (3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí,
  dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a
  právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo
  na základě zvláštního právního předpisu^7a) se při výkonu působností v
  oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v
  případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu^7b). Pokud však
  uskutečňováním  některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí
  příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje
  se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne
  nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však
  vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti
  uvedené v příloze č. 3.

  (4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje organizační složka
  státu, která je účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní
  město Praha, tak i každá jeho městská část.

  Skupina

  § 5a

  (1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob
  se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je
  registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které
  jsou součástí skupiny (dále jen "členové skupiny") sídlo, místo
  podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části
  součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k
  dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a člen skupiny
  nesmí  být  současně  účastníkem  sdružení na základě smlouvy o
  sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy.

  (2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově
  spojené osoby nebo jinak spojené osoby.

  (3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba
  přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé
  osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo
  hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň
  40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.

  (4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí
  alespoň jedna shodná osoba.

  § 5b

  (1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen.
  Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem nebo místem
  podnikání v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve
  skupině není člen se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, může být
  zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny.

  (2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti
  skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny
  odpovídají i po jejím zrušení nebo po zániku jejich členství ve
  skupině, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.

  § 5c

  (1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se
  staly členy skupiny, přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny.

  (2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která
  přistoupila ke skupině, přecházejí na skupinu dnem přistoupení této
  osoby.

  (3) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí
  na osoby, které jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny,
  dnem jejího zrušení, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním
  uskutečněným nebo přijatým jednotlivými členy skupiny. Nelze-li takto
  přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení registrace skupiny
  rozsah, v jakém tyto práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny
  dohodou.

  (4) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí
  na osobu, jejíž členství ve skupině je zrušeno, dnem zrušení jejího
  členství, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným
  nebo přijatým touto osobou. Nelze-li takto přechod práv a povinností
  stanovit, určí při zrušení členství této osoby rozsah, v jakém tyto
  práva a povinnosti přecházejí, skupina a člen skupiny, jehož členství
  je rušeno, dohodou.

  § 6

  Osoby osvobozené od uplatňování daně

  (1) Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v
  tuzemsku,  je  osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat
  nepřesáhne  částku  1  000  000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně
  předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon
  nestanoví jinak (§ 94).

  (2) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně,
  včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná
  plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí
  služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  a) zdanitelné plnění,

  b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo

  c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až
  56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
  Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.