Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 2 § 7 - § 12 Místo plnění

Díl 2

  Místo plnění

  § 7

  Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti

  (1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno
  bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy
  se dodání uskutečňuje.

  (2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo
  přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro
  kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je
  místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží
  začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi,
  za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou,
  která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém
  vznikla daňová povinnost při dovozu zboží.

  (3) Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou,
  která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se
  považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

  (4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během
  přepravy osob uskutečněné na území Evropského společenství, za místo
  plnění se považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se
  považuje za samostatnou přepravu.

  (5) Pro účely odstavce 4 se rozumí

  a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby
  na území Evropského společenství,

  b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit
  osoby na území Evropského společenství,

  c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropského společenství část
  přepravy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a
  ukončení přepravy cestujících.

  (6) Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost
  nachází.

  § 7a

  Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu

  (1) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nacházející se na území Evropského společenství
  anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, při dodání elektřiny
  nebo při dodání tepla či chladu sítěmi (dále jen „dodání plynu,
  elektřiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi“) obchodníkovi je
  místo, kde má tento obchodník sídlo, místo podnikání nebo kde má
  provozovnu, které je toto zboží dodáno, nebo nemá-li takové sídlo či
  provozovnu, místo, kde má místo pobytu.

  (2) Obchodníkem podle odstavce 1 je osoba povinná k dani, která
  nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem jejich
  dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.

  (3) Místem plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu
  soustavami nebo sítěmi jiné osobě než osobě uvedené v odstavci 1 je
  místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto zboží spotřebuje. Pokud
  osoba, které je takto zboží dodáno, nespotřebuje všechno dodané zboží,
  považuje se za místo plnění pro toto nespotřebované zboží místo, kde má
  tato osoba sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, které je toto
  zboží dodáno, nebo nemá-li takové sídlo či provozovnu, místo, kde má
  místo pobytu.“.

  § 8

  Místo plnění při zasílání zboží

  (1) Za místo plnění při zasílání zboží podle § 18 se považuje místo,
  kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobě, pro
  kterou se dodání uskutečňuje.

  (2) Pokud je zboží při zasílání zboží odesláno nebo přepraveno z třetí
  země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem, který uskutečňuje zasílání
  zboží, do jiného členského státu, než ve kterém je ukončení odeslání
  nebo přepravy zboží osobě, které má být dodáno, považuje se zboží za
  odeslané nebo přepravené z členského státu, do kterého byl dovoz zboží
  uskutečněn.

  (3) Pokud je však při zasílání zboží podle § 18 dodáno zboží, s
  výjimkou zboží, které je předmětem spotřební daně, je místem plnění
  místo stanovené podle § 7 odst. 2, jestliže celková hodnota dodaného
  zboží do členského státu bez daně nepřekročí v jednom kalendářním roce
  částku stanovenou tímto členským státem a tato částka nebyla ani
  překročena v předcházejícím kalendářním roce.

  (4) Pokud plátce při zasílání zboží podle § 18, které je odesláno nebo
  přepraveno z tuzemska, nepřekročí celkovou hodnotu dodaného zboží podle
  odstavce 3, může oznámit správci daně, že za místo plnění považuje
  místo stanovené podle odstavce 1. Obdobně se postupuje, pokud je
  zasílání zboží uskutečněno z jiného členského státu do tuzemska. Podle
  odstavce 1 je plátce povinen při stanovení místa plnění postupovat
  nejméně 2 následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.

  § 9

  Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo,
  kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba
  poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném
  místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění
  místo, kde je tato provozovna umístěna.

  (2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je
  místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.
  Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby
  povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo
  nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna
  umístěna.

  (3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu
  povinnou k dani považuje

  a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou
  poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem
  daně,

  b) osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani,
  která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

  (4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
  podle odstavců 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  § 10

  Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti

  Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně
  služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení
  práv na užívání nemovitosti a služby při přípravě a koordinaci
  stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je
  místo, kde se nemovitost nachází.

  § 10a

  Místo plnění při poskytnutí přepravy osob

  Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se
  příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

  § 10b

  Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu,
  vědy, vzdělávání a zábavy

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění,
  sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké,
  sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o

  a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně
  služby přímo související s tímto oprávněním, nebo

  b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby,
  jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k
  dani.

  § 10c

  Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

  (1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je
  tato služba skutečně poskytnuta.

  (2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo
  letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území
  Evropského společenství, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.

  (3) Pro účely odstavce 2 se rozumí

  a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropského společenství
  úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem
  zahájení a místem ukončení přepravy osob,

  b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení
  osob na území Evropského společenství po případném přerušení cesty ve
  třetí zemi,

  c)  místem  ukončení  přepravy osob místo posledního plánovaného
  vystoupení osob na území Evropského společenství, které nastoupily na
  území Evropského společenství před případným přerušením cesty ve třetí
  zemi.

  (4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou
  přepravu.

  § 10d

  Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku

  (1)  Místem  plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního
  prostředku je místo, kde je dopravní prostředek skutečně předán
  zákazníkovi do držení nebo užívání.

  (2) Pro účely stanovení místa plnění se krátkodobým nájmem rozumí
  nepřetržité  držení  nebo  užívání dopravního prostředku po dobu
  nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní.

  § 10e

  Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k
  dani

  Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na
  účet jiné osoby nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění
  zajišťovaného plnění.

  § 10f

  Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k
  dani

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné
  k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

  (2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy
  osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.

  (3) Pro účely odstavců 1 a 2 se rozumí

  a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo
  zahájení přepravy a místo ukončení přepravy je na území dvou různých
  členských států,

  b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně
  začíná, bez ohledu na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží
  nachází,

  c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně
  končí.

  § 10g

  Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží
  a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k
  dani

  Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo,
  kde je tato služba skutečně poskytnuta, pokud jde o

  a) službu přímo související s přepravou zboží, jako je nakládka,
  vykládka, manipulace a podobná činnost,

  b) službu práce na movité věci nebo službu oceňování movité věci.

  § 10h

  Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani

  (1) Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k
  dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo
  místo pobytu, pokud jde o

  a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné
  známky a podobného práva,

  b) reklamní službu,

  c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou
  podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací,

  d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické
  činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci,

  e)  bankovní,  finanční  a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu
  bezpečnostních schránek,

  f) poskytnutí pracovníků,

  g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,

  h) poskytnutí přístupu do přepravní nebo distribuční soustavy pro plyn
  nacházející se na území Evropského společenství nebo jakékoli sítě k
  takové soustavě připojené, do elektroenergetické soustavy anebo do sítí
  tepla nebo chladu a poskytnutí přepravy či distribuce plynu, tepla nebo
  chladu anebo poskytnutí přenosu či distribuce elektřiny prostřednictvím
  těchto soustav nebo sítí, včetně poskytnutí přímo souvisejících služeb,

  i) telekomunikační službu,

  j) službu rozhlasového a televizního vysílání,

  k) elektronicky poskytovanou službu.

  (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) elektronicky poskytovanou službou podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o
  společném systému daně z přidané hodnoty^7e), je zejména hostitelství
  internetových stránek web-site hosting, web-page hosting, dálková
  údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho
  aktualizace,  dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování
  databází, dodání hudby, filmů a her, včetně loterií a jiných podobných
  her  a  dodání  politických, kulturních, uměleckých, sportovních,
  vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby výuky na
  dálku;  za elektronicky poskytnutou službu se nepovažuje samotná
  komunikace prostřednictvím elektronické pošty mezi osobou, která službu
  poskytuje, a osobou, které je služba poskytována,

  b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo
  příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv
  informace   prostřednictvím  kabelu,  rádia,  optických  nebo
  elektromagnetických systémů včetně příslušného převodu nebo postoupení
  práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo
  přístup k informačním sítím.

  § 10i

  Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového
  a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční
  osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani

  (1) Při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou
  povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi
  osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, je
  místem plnění tuzemsko.

  (2) Při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a
  televizního  vysílání  zahraniční  osobou  povinnou  k dani nebo
  prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k
  dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za místo plnění se
  považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v
  tuzemsku.

  § 10j

  Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

  Pokud je podle § 9 nebo § 10d místo plnění při poskytnutí nájmu
  dopravního prostředku stanoveno

  a) v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí
  zemi, za místo plnění se považuje třetí země,

  b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v
  tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko.

  § 10k

  Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má
  sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi

  Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě
  povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve
  třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s výjimkou služeb osvobozených
  od daně, stanoveno ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě
  dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.

  § 11

  Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
  považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo
  přepravy pořizovateli.

  (2) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
  považuje členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které
  pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  která mu dodává zboží, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v
  jiném členském státě, než který vydal toto daňové identifikační číslo,
  a jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiného členského
  státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odstavce 1.

  (3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem
  daně podle odstavce 1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží následně potom, co bylo předmětem daně v tuzemsku, protože daňové
  identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává
  zboží a která je registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo
  vydáno v tuzemsku, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v
  tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň v členském státě
  ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Pro snížení základu daně platí
  obdobně § 42.

  (4) Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného
  členského státu formou třístranného obchodu podle § 17, za místo plnění
  při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo stanovené
  podle odstavce 1, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží z jiného
  členského státu za účelem následného dodání zboží v členském státě
  ukončení odeslání nebo přepravy zboží podle odstavce 1 a osoba, které
  bylo zboží dodáno v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží, přiznala a zaplatila daň jako při pořízení zboží z jiného
  členského státu a pořizovatel podal souhrnné hlášení.

  § 12

  Místo plnění při dovozu zboží

  (1) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se
  zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského
  společenství.

  (2) Pokud má však zboží při vstupu na území Evropského společenství
  postavení dočasně uskladněného zboží nebo je umístěno do svobodného
  pásma nebo do svobodného skladu, nebo je propuštěno do celního režimu
  uskladnění v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném
  systému, dočasné použití s úplným osvobozením od cla nebo vnější
  tranzit, je místem plnění při dovozu zboží členský stát, ve kterém se
  na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření.