Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Díl 3 § 13 - § 20 Zdanitelná plnění

Díl 3

  Zdanitelná plnění

  § 13

  Dodání zboží a převod nemovitosti

  (1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva
  nakládat se zbožím jako vlastník. Převodem nemovitosti se pro účely
  tohoto zákona rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně
  vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření.

  (2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které je
  skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

  (3) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje

  a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě
  rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního
  předpisu,

  b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské
  smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za
  samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a
  samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi,

  c) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země
  a po propuštění do volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze
  změny vlastnického vztahu,

  d) převod práva užívat najaté zboží nebo najatou nemovitost na základě
  smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží nebo nemovitost,
  které jsou předmětem smlouvy.

  (4) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se také považuje

  a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  b) uvedení do stavu způsobilého k užívání^74) dlouhodobého majetku
  vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro
  účely, pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6,

  c) vydání vypořádacího podílu^8) nebo podílu na likvidačním zůstatku^9)
  v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,^2) pokud byl u tohoto majetku
  nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

  d) při rozpuštění sdružení^10) bezúplatné přenechání věcí vnesených
  nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě
  ve hmotném majetku vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům
  sdružení^10) do jejich vlastnictví,

  e) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné
  přenechání věcí vnesených ostatním účastníkům sdružení do jejich
  vlastnictví nebo vydání podílu majetku vytvořeného společnou činností v
  nepeněžité podobě ve hmotném majetku účastníkovi sdružení, který
  vystupuje nebo je vyloučen,

  f) vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,
  pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet
  daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu
  podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku; vkladatel
  i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění daňové povinnosti
  společně a nerozdílně,

  g) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který
  uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh^10a), jestliže vratný obal
  stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného
  účetního období^7d) daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného
  kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto
  zákona jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly
  se shodnou výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného
  obalu spolu se zbožím. Toto ustanovení se nevztahuje na dodání vratných
  obalů spolu se zbožím, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně
  podle § 63.

  (5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé
  použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho
  zaměstnanců,  trvalé  použití  pro jiné účely než související s
  uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí obchodního
  majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn
  odpočet daně.

  (6) Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního
  majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního
  majetku se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava
  majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do
  jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických
  činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného členského
  státu plátcem se považuje také přemístění zboží, které bylo pořízeno
  tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z tuzemska do jiného členského státu.

  (7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského
  státu se nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely

  a) dodání zboží spojené s instalací nebo montáží plátcem, který zboží
  dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou v členském státě ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží,

  b) zasílání zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží,

  c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během
  přepravy osob podle § 7 odst. 4,

  d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno
  od daně s nárokem na odpočet daně,

  e) vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do režimu vývozu,

  f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky
  uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět
  plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno,

  g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem,

  h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území
  jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze
  třetí země pro přechodné užití vztahoval režim dočasného použití s
  plným osvobozením od cla, nebo

  i) dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi.

  (8) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

  a)  prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící
  organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,

  b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném
  majetku  jako  náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního
  předpisu,^11)

  c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací
  cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez
  úplaty v rámci ekonomické činnosti,

  d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu
  za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a
  kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši
  po vrácení vratného obalu^10a), nebo

  e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

  § 14

  Poskytnutí služby

  (1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny
  činnosti,  které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti.
  Poskytnutím služby se rozumí také

  a) převod práv,

  b) poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově
  využitelné hodnoty,

  c) vznik a zánik věcného břemene,

  d) přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité
  jednání nebo situaci.

  (2) Za poskytnutí služby se považuje

  a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu
  nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,

  b)  poskytnutí  služby  prostřednictvím  komisionáře  na  základě
  komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se
  považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou
  komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě
  nebo komitentovi.

  (3) Za poskytnutí služby za úplatu se také považuje

  a)  poskytnutí  služby  pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  b) vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku v
  nepeněžité podobě v nehmotném majetku,^2) pokud byl u majetku nebo jeho
  části uplatněn odpočet daně,

  c)  při  rozpuštění  sdružení^10) bezúplatné přenechání vneseného
  nehmotného majetku nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku
  v nepeněžité podobě v nehmotném majetku vytvořeného společnou činností
  ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví,

  d) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné
  přenechání vneseného nehmotného majetku nebo vydání podílu majetku
  vytvořeného společnou činností v nepeněžité podobě v nehmotném majetku
  účastníkovi sdružení, který vystupuje nebo je vyloučen, nebo

  e) vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku,
  pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet
  daně, s výjimkou vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační
  složku podniku; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za
  splnění daňové povinnosti společně a nerozdílně.

  (4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely
  nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí

  a) dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku,
  pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto
  majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, nebo

  b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo
  jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním
  jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých
  plnění byl uplatněn odpočet daně.

  (5) Za poskytnutí služby se však nepovažuje

  a)  prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící
  organizační složku podniku,

  b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném
  majetku , včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle
  zvláštních právních předpisů o nápravě majetkových křivd,^11)

  c) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci.

  § 15

  zrušen

  § 16

  Pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona
  rozumí  nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno
  nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska nebo do jiného
  členského státu osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí
  osobou. Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje dodání
  zboží s instalací nebo montáží, dodání plynu, elektřiny, tepla nebo
  chladu soustavami nebo sítěmi osobou, která zboží dodává, nebo jí
  zmocněnou třetí osobou nebo zasílání zboží podle § 18. Pořizovatelem se
  pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného
  členského státu.

  (2) Pokud je však zboží pořízeno právnickou osobou, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, je odesláno nebo přepraveno
  z třetí země a dovoz zboží je uskutečněn touto osobou do jiného
  členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava
  zboží, považuje se zboží za odeslané nebo přepravené z členského státu,
  do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn
  právnickou osobou, která nebyla zřízena nebo založena za účelem
  podnikání, do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené daně
  při dovozu zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo
  předmětem daně v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání nebo
  přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje přiměřeně podle §
  82 až 82b.

  (3) Osoba povinná k dani nebo právnická osoba, která nebyla založena
  nebo zřízena za účelem podnikání, které pořizují zboží z jiného
  členského státu, a pro které není pořízení zboží z jiného členského
  státu předmětem daně podle § 2 odst. 2 písm. b) mohou oznámit správci
  daně, že budou postupovat podle § 2 odst. 1 písm. c), přičemž jsou
  povinny  takto  postupovat nejméně 2 následující po sobě jdoucí
  kalendářní roky.

  (4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se také považuje
  přemístění  zboží  z  jiného členského státu do tuzemska osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, která není plátcem, za
  účelem následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli.

  (5) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se považuje

  a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických
  činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného
  členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci
  uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě
  vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z
  třetí země,

  b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které
  bylo odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn
  plátcem v tomto jiném členském státě, a odeslání nebo přeprava zboží je
  ukončena v tuzemsku,

  c) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  která nemá sídlo ani místo podnikání v tuzemsku, nebo zahraniční osobou
  povinnou  k  dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely
  uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno
  nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska,

  d) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám
  jiného členského státu, který je členem Organizace Severoatlantické
  smlouvy, pro jejich použití nebo použití civilních zaměstnanců, kteří
  je doprovázejí, pokud zboží nebylo předmětem daně v členském státě,
  který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto zboží není osvobozen od
  daně.

  (6) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje přemístění
  obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely
  uvedené v § 13 odst. 7.

  (7) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje nabytí
  vratného obalu za úplatu.

  § 17

  Zjednodušený  postup  při  dodání  zboží uvnitř území Evropského
  společenství formou třístranného obchodu

  (1)  Třístranným  obchodem  je  obchod, který uzavřou tři osoby
  registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem
  obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží
  je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do
  členského státu kupujícího.

  (2) Prodávajícím je osoba registrovaná k dani v členském státě, ze
  kterého je zboží odesláno nebo přepraveno přímo ke kupujícímu do
  členského státu, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

  (3) Kupujícím je osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží, a která kupuje zboží od prostřední osoby.

  (4)  Prostřední osobou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba
  registrovaná  k dani v jiném členském státě, než ve kterém je
  registrován k dani prodávající a kupující, která pořizuje zboží od
  prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání
  zboží kupujícímu v tomto členském státě.

  (5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí
  prostřední osoba registrovat k dani v členském státě ukončení odeslání
  nebo přepravy zboží a uplatní osvobození od daně při pořízení zboží v
  tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

  (6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno
  prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v
  třístranném obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek

  a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední
  osobou, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, ale je
  osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,

  b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední
  osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,

  c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z
  členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího,
  pro kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží,

  d) kupující je plátce nebo osoba identifikovaná k dani,

  e) kupující je povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108 u dodání
  zboží uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného
  členského státu.

  (7) Prostřední osoba, která je registrovaná k dani v jiném členském
  státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží
  kupujícímu, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani v
  tuzemsku, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu
  povinna

  a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně
  při pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,

  b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je
  na daňovém dokladu pro kupujícího,

  c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o
  třístranný obchod.

  (8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační
  číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat a zaplatit
  daň podle § 108 na základě daňového dokladu vystaveného prostřední
  osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

  § 18

  Zasílání zboží

  (1) Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu z
  tuzemska, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského
  státu plátcem, který zboží dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou, s
  výjimkou dodání nových dopravních prostředků, dodání zboží s montáží
  nebo instalací osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí
  osobou, a s výjimkou dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu
  soustavami nebo sítěmi, jestliže je zboží dodáno pro osobu, pro kterou
  pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně v tomto
  státu. Zasíláním zboží se rozumí i dodání zboží za podmínek vymezených
  v první větě z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou
  k dani v jiném členském státě osobě, která není plátcem ani osobou
  identifikovanou k dani.

  (2) Při zasílání zboží do jiného členského státu z tuzemska je plátce
  povinen se registrovat k dani v členském státě, do kterého uskutečňuje
  zasílání zboží, pokud hodnota dodaného zboží do jiného členského státu
  z tuzemska překročí částku stanovenou tímto členským státem.

  § 19

  Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského
  společenství

  (1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
  členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků
  lodí a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo
  vlastníkovi nebo první den, kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s
  dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který nastane dříve, nebo
  den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely.
  Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se
  považuje den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce,
  nebo  den, kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státu výrobce
  registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost
  vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do
  provozu den, kdy bylo vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem,
  nebo den dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi nebo den, kdy kupující
  nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který nastane dříve,
  nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí
  účely. Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven,
  považuje se za den prvního uvedení do provozu den, kdy byl vystaven
  doklad o prodeji.

  (3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží
  z jiného členského státu.

  (4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
  členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském
  státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
  pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a
  plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci
  daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského
  státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii
  vystaveného daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do
  jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani, plátce
  neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce, který pořizuje za úplatu nový
  dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, která není
  registrovaná k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení
  zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k
  daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového
  dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil
  dodavatel.

  (5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní
  prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje
  za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila
  při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při
  dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do
  výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo
  zdanitelným plněním v tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok
  na odpočet daně u svého místně příslušného správce daně v daňovém
  přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o
  dodání nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů
  ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu.
  Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na
  požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení
  nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.

  (6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní
  prostředek z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v
  tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží
  kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku
  do 10 dnů ode dne pořízení. Na základě tohoto daňového přiznání správce
  daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna zaplatit
  místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla
  vyměřena. Správce daně osobě požívající výsad a imunit při pořízení
  nového dopravního prostředku z jiného členského státu vydá potvrzení o
  osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní prostředek v rámci
  množstevních limitů stanovených v § 80.

  (7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského
  státu, který bude registrován v registru silničních motorových vozidel,
  může před podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového
  motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového
  dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém
  přiznání. K hlášení o pořízení nového motorového vozidla je povinna
  přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného
  členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele
  potvrdí.

  § 20

  Dovoz zboží

  (1) Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území
  Evropského společenství.

  (2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje vrácení zboží,
  které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném
  skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení
  zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu
  podle § 64 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz
  zboží podle § 66 přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma.

  (3) Za dovoz zboží se považuje vstup zboží na území Evropského
  společenství z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupují
  celní orgány tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země.