Nové předpisy

Nařízení vlády č. 174/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

174/2009 Sb.

 NAŘÍZENÍ VLÁDY

 ze dne 1. června 2009,

 kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

  


 Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:

Čl. I Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto:

 1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo "2" nahrazuje číslem "3".

 2. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,".

 3. V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo "kohoutů" nahrazuje slovem "ventilů".

 4. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.".

 5. V § 5 odst. 5 se částka "300 Kč" nahrazuje částkou "500 Kč".

 6. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.".

 7. V § 5 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: "(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy. (7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.".

 8. V § 6 se slovo "stoupačce" nahrazuje slovy "svislým rozvodům".

 Čl. IIÚčinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Vondruška v. r.