Nové předpisy

Nařízení vlády č. 33/2010 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

33/2010 Sb.
 NAŘÍZENÍ VLÁDY
 ze dne 18. ledna 2010,
 kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Vláda nařizuje k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.:


Čl. I

 V nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., § 1 zní:

"§ 1

 Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

 Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.


Čl. III

Účinnost

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.