Nové předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Hlava 1 § 9 Správní řízení

ČÁST DRUHÁ
Obecná ustanovení o správním řízení


HLAVA I
Správní řízení


§ 9

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.