Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisová skupina 1

Příloha č. 1
 Třídění hmotného majetku do odpisových skupinODPISOVÁ SKUPINA 1

    Položka +) SKP ++)   Název ++++)

    (1-1)     01.21.11   Jen: skot plemenný
    (1-2)     01.21.11   Jen: skot chovný
    (1-3)     01.22.11   Jen: ovce chovné a plemenné
    (1-4)     01.22.12   Jen: kozy chovné a plemenné
    (1-5)     01.22.13   Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
    (1-6)     01.23.10   Jen: prasata plemenná
    (1-7)     01.23.10   Jen: prasata chovná
    (1-8)     01.24.10   Jen: hejna husí plemenná
    (1-9)     01.24.10   Jen: hejna husí chovná
    (1-10)    25.24.25   Ochranné plastové a pryžové pokrývky hlavy (přilby)
    (1-11)    25.24.27   Plastové kancelářské a školní potřeby
    (1-12)    26.15.23   Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnictví a
                         farmaceutické účely
    (1-13)    26.24.1    Ostatní technické keramické výrobky
    (1-14)    26.81.11   Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče
                         a podobné výrobky
    (1-15)    28.62      Nástroje a nářadí
                         kromě: nástrojů na strojní tváření za tepla
                         SKP 28.62.50
                         v položce (2-12)
    (1-16)    29.32.14   Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv
    (1-17)    29.32.40   Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování
                         nebo rozprašování tekutin a prášků pro
                         zemědělství a zahradnictví
    (1-18)    29.32.50   Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy
                         pro zemědělské účely
    (1-19)    29.32.65   Jen: stroje a přístroje zemědělské, zahradnické,
                         lesnické, drůbežnické nebo včelařské jinde
                         neuvedené
                         zejména: stroje a zařízení pro pěstování chmele,
                         révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený
                         pěstební proces, ošetřování luk a trávníků
                         (kromě žacích), pěstování léčivých rostlin
    (1-20)    29.41      Ruční mechanizované nářadí a nástroje
    (1-21)    30.0       Kancelářské stroje a počítače
    (1-22)    32.20.11   Jen: - studiová provozní a ovládací zřízení
                              - přístroje pro bezdrátové přenosy (včetně
                                mobilních telefonů)
    (1-23)    32.20.12   Televizní kamery
    (1-24)    32.20.20   Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii
                         po vedení včetně faxů
    (1-25)    32.20.11   Jen: vysílače - přijímače občanských radiostanic
    (1-26)    32.30.44   Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo
                         radiotelegrafii jinde neuvedené
    (1-27)    33.2       Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné
                         přístroje a zařízení
                         kromě: přesných vah, kreslicích a rýsovacích
                         přístrojů a nástrojů pro měření délky v SKP 33.20.3
                         v položce (2-53)
    (1-28)    zrušena
    (1-29)    zrušena
    (1-30)    zrušena
    (1-31)    34.10.53   Vozidla speciální pro přepravu na sněhu a osob na
                         golfových hřištích apod.
    (1-32)    35.20.33   Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní
    (1-33)    35.42      Jízdní kola
    (1-34)    36.63.2    Psací a kancelářské potřeby
    (1-35)    36.63.74   Výrobky konstruované pro předváděcí účely
    (1-36)    36.63.76   Umělé květiny, listoví a ovoce
    (1-37)    33.10.16   Jen: dýchací přístroje, plynové masky
    (1-38)    31.62.13   Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování
                         zvuku (mixážní pulty apod.)

------------------------------------------------------------------
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) SKP = kód "Standardní klasifikace produkce"  zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5. 12. 2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.