Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - článek 1., Zákon č. 435/2004 Sb.


1/2012 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 9. prosince 2011,

  kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
  pozdějších předpisů, a další související zákony

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  Změna zákona o zaměstnanosti

  Čl. I

  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005
  Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005
  Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
  Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006
  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006
  Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
  Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007
  Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007
  Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
  Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008
  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
  Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010
  Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

  1. V § 1, § 18 odst. 2 a v § 103 se slova „Evropských společenství“
  nahrazují slovy „Evropské unie“.

  2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

  „1) Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení
  pohybu  a  pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných
  příslušníků uvnitř Společenství. Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9.
  února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud
  jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání
  a o pracovní podmínky.

  Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro
  uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého
  odborného vzdělávání a přípravy.

  Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu.

  Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu
  zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných po skončení
  jejich pracovní činnosti.

  Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému
  pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje
  směrnice 89/48/EHS.

  Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro
  studenty.

  Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých
  pracovníků.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
  volném pohybu těchto údajů.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996
  o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

  Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí
  zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo
  etnický původ.

  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví
  obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002,
  kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného
  zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
  vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009
  o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům
  neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.“.

  3. V § 5 písm. e) bodě 2 se slova „nebo bez zelené karty, je-li podle
  tohoto zákona vyžadována“ a slova „ , nebo bez modré karty, je-li podle
  tohoto zákona vyžadována“ zrušují.

  4. V § 5 písm. e) se doplňuje bod 3, který zní:

  „3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo
  fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky,
  je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno^3),“.

  5. V § 6 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

  „g)  poskytuje  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  orgánům,
  rozhodujícím o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku
  nebo  zadávajícím veřejné zakázky, údaje z evidence fyzických a
  právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění
  výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,“.

  Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

  6. V § 6 odst. 1 písm. h) se za slova „práce a“ vkládá slovo „dále“ a
  na konci textu se doplňují slova „a evidenci právnických a fyzických
  osob,  kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
  nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3“.

  7. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
  písmena i) a j), která znějí:

  „i) posuzuje rizika související s výkonem nelegální práce podle § 5
  písm. e) bodu 3 a určuje riziková odvětví ekonomických činností, ve
  kterých se tato nelegální práce soustřeďuje,

  j) každoročně do 1. července předkládá Evropské komisi zprávu o počtu
  kontrol provedených v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých
  rizikových odvětvích, o výsledku těchto kontrol a jejich procentním
  podílu na celkovém počtu právnických a fyzických osob podnikajících v
  jednotlivých rizikových odvětvích.“.

  8. V § 6 odst. 2 se písmeno „g)“ nahrazuje písmenem „h)“.

  9. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

  „(3) Evidence právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně
  uložena pokuta za umožnění
  výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 obsahuje

  a) obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě
  jména a příjmení fyzické osoby,

  b) identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby,

  c) výši uložené pokuty,

  d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

  Údaje v této evidenci se uchovávají po dobu, po kterou jsou právnické
  nebo fyzické osoby vyloučeny z účasti na veřejných výhodách, podporách,
  dotacích, příspěvcích nebo získání veřejných zakázek.“.

  10. V § 8a odst. 1 písm. l) se za slovo „a“ vkládá slovo „dále“ a za
  slovo „dětí“ se vkládají slova „a evidenci fyzických a právnických
  osob,  kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
  nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3“.

  11. V § 75 na konci odstavce 5 a v § 76 na konci odstavce 2 se doplňuje
  věta „Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne
  nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu
  nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

  12. V § 75 odst. 8 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

  „k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek v případě, že mu
  byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci
  rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle §
  5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení příspěvku,“.

  Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

  13. V § 76 odst. 6 se písmeno „k)“ nahrazuje písmenem „l)“.

  14. V § 78 se na konci odstavce 4 doplňuje závěrečná část ustanovení
  „Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí
  právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální
  práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

  15. V § 78 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
  nové písmeno f), které zní:

  „f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za
  umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne
  nabytí právní moci rozhodnutí o uložení této pokuty neuplynuly 3
  roky.“.

  16. V § 78 odst. 10 se slova „výši; nesplnění této povinnosti“
  nahrazují  slovy  „výši; obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit
  příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem
  nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu
  nelegální  práce  podle § 5 písm. e) bodu 3. Nesplnění těchto
  povinností“.

  17. V § 87 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Nastoupí-li do
  zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2),
  rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3,
  cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až r), u kterého se
  nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje
  povolení k zaměstnání, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická
  osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž
  základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění úkolů
  vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně
  informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v
  den nástupu těchto osob k výkonu práce.“.

  18. V § 98 písm. p) a r) se slova „Evropském společenství“ nahrazují
  slovy „Evropské unii“.

  19. V § 102 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

  „(3) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících
  oprávněnost pobytu^3) cizince na území České republiky, a to po dobu
  trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto
  cizince.“.

  Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

  20. V § 111 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Hmotná podpora na
  vytváření nových pracovních míst nebo hmotná podpora rekvalifikace nebo
  školení nových zaměstnanců se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let
  ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění
  výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

  21. V § 111 odst. 6 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

  „i) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě,
  že mu byla poskytnuta v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci
  rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle §
  5 písm. e) bodu 3, a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,“.

  Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

  22. V § 111 odst. 7 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

  „k) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě,
  že mu byla poskytnuta v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci
  rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle §
  5 písm. e) bodu 3, a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,“.

  Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

  23. V § 118 se doplňuje odstavec 5, který zní:

  „(5) Příspěvky podle § 112 až 114, 116 nebo 117 se zaměstnavateli
  neposkytnou po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
  uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e)
  bodu 3.“.

  24. V § 119 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

  „h) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek podle § 112 až
  114, 116 nebo 117 v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců
  přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění
  výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, lhůtu a podmínky
  vrácení příspěvku,“.

  Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

  25. V § 119a odst. 8 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

  26. V § 120 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy
  „Evropské unie“.

  27. § 136 zní:

  㤠136

  Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie
  dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů,
  které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3.“.

  28. V § 139 odst. 1 písm. d) se za slovo „práce“ vkládají slova „podle
  § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2“.

  29. V § 139 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:

  „f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

  30. V § 139 odst. 3 písm. e) se za slova „písm. d)“ vkládají slova „a
  f)“.

  31. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „podle § 5
  písm. e) bodu 1 nebo 2“.

  32. V § 140 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní:

  „e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

  33. V § 140 odst. 4 písm. f) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a
  e)“.

  34. V § 141 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při určení výše
  pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt
  podle § 140 odst. 1 písm. e) se přihlédne i k výši částek, které je
  právnická nebo fyzická osoba povinna uhradit podle § 141b odst. 1 písm.
  b).“.

  35. Za § 141 se vkládají nové § 141a a 141b, které včetně nadpisu a
  poznámek pod čarou č. 90 a 91 znějí:

  „Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob

  § 141a

  (1) Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f)
  nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo
  fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci
  výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci
  obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím
  jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě,
  pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby věděly,
  nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly.

  (2) O tom, zda ručení podle odstavce 1 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá
  Úřad práce rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit
  nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
  pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt
  podle § 140 odst. 1 písm. e).

  § 141b

  (1) Právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní
  delikt podle § 140 odst. 1 písm. e), nebo fyzická osoba, které byla
  pravomocně uložena pokuta za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f), je
  povinna uhradit

  a) cizinci, který vykonal práci podle § 5 písm. e) bodu 3, dlužnou
  odměnu,

  b) částku rovnající se součtu částek odpovídajících výši

  1. pojistného na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále^90),

  2. pojistného na sociální zabezpečení včetně penále^21), které by jinak
  byla povinna odvést podle jiných právních předpisů, a

  c) náklady související s doručením dlužné odměny podle písmene a), a to
  i do státu, jehož je cizinec občanem, nebo v případě, že je osobou bez
  státního  občanství, do státu jeho posledního trvalého bydliště,
  popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.

  (2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve
  výši základní měsíční sazby minimální mzdy^91) za každý měsíc trvání
  výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. Má se za to, že
  cizinec vykonával práci 3 měsíce.

  (3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a c) ručí právnická
  nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila
  cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v
  rámci  obchodního  vztahu  plnění  jako  subdodavatel přímo nebo
  prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká
  pouze v případě, pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto
  osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly.

  (4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá
  Úřad práce rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit
  nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
  pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt
  podle § 140 odst. 1 písm. e).

  90)  Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
  pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

  91) § 111 zákoníku práce.“.